رهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندران

2-4-چشم انداز مشترک………………………………………………………………………………………….. 21
2-4-1-ویژگی چشم انداز………………………………………………………………………………….. 22
2-4-2-اهمیت چشم انداز………………………………………………………………………………….. 23
2-5-تفکرسیستمی…………………………………………………………………………………………………. 24
2-5-1-تعریف سیستم……………………………………………………………………………………….. 25
2-5-2-محیط سیستم………………………………………………………………………………………… 27
2-5-3-برخی موانع تفکرسیستمی………………………………………………………………………… 28
2-6- مدل های ذهنی…………………………………………………………………………………………….. 32
2-6-1-مدل های ذهنی مخرب درسازمان……………………………………………………………….. 33
2-6-2-ویژگی عمده مدلهای ذهنی……………………………………………………………………….. 34
2-6-3-محدودیت مدل های ذهنی……………………………………………………………………….. 36
2-7-مهارتهای فردی……………………………………………………………………………………………… 36
2-7-1-مزایای مهارتهای فردی……………………………………………………………………………. 37
2-7-2-راهبرد پیشبردمهارتهای فردی……………………………………………………………………. 38
2-7-3-کارکردپرسش………………………………………………………………………………………… 40
2-7-4-انواع پرسش………………………………………………………………………………………….. 41
2-7-4-1-پرسش های هدایت کننده………………………………………………………………….. 41
2-7-4-2-پرسش های تسجیلی……………………………………………………………………….. 42
2-7-4-3-پرسش های غیرکلامی……………………………………………………………………… 42
2-7-4-4-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. 42
بخش دوم:پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………… 43
2-2-2-پیشینه تحقیق درایران………………………………………………………………………………. 43
2-2-3-پیشینه تحقیق خارجی……………………………………………………………………………… 44

فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 48
3-2-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 48
3-3-جامعه آماری،نمونه وروش نمونه گیری………………………………………………………………… 48
3-4-روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 48

3-5-ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………… 49
3-6-روایی وپایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………… 49
3-6-1-روایی………………………………………………………………………………………………….. 49
3-6-2-پایایی………………………………………………………………………………………………….. 50
3-7-روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………… 50

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 52
4-2-بخش اول: تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………. 53
4-2-1-بررسی جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………. 53
4-2-2-بررسی سن آزمودنی ها……………………………………………………………………………. 54
4-2-3-بررسی میزان تحصیل آزمودنی ها……………………………………………………………….. 55
4-2-4-بررسی نوع استخدام آزمودنی ها………………………………………………………………… 56
4-3-بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………… 57
4-4-بخش دوم: تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها…………………………………………………………… 58
4-4-1-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف………………………………………………………………….. 58
4-4-2-نتیجه آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………. 59
4-4-3-نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………… 60
4-4-4-نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………… 61
4-4-5-نتیجه آزمونفرضیه فرعیسوم……………………………………………………………………….. 62
4-4-6-نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………….. 63

فصل پنجم:بحث،نتیجه گیری وپیشنهادها
5-1- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………. 65
5-2- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………… 66
5-3- بحث ومقایسه………………………………………………………………………………………………. 67
5-4- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………….. 69
5-5-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 71
5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………….. 72
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….. 74
منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………….. 76
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………….. 78

 
 
فهرست جدول­ها
عنوان          صفحه
جدول 3-1: جدول ارتباط میان سؤالات و متغیرهای پژوهش………………………………………….   49

مطلب دیگر :

جدول 3-2: پایایی بخش های مختلف پرسشنامه …………………………………………………………  50
جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیّر جنسیت…………………………………………….. 53
جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیّر سن………………………………………………….   54
جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیّر میزان تحصیلات ………………………………….  55
جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیّر نوع استخدام ………………………………………  56
جدول 4-5: بررسی توصیفیمتغیرهای پژوهش……………………………………………………………..   57
جدول 4-6: جدول آزمون  K-Sجهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش………………………   58
جدول 4-7: بررسی همبستگی بین رهبری معنوی و یادگیری سازمانی کارکنان…………………….   59
جدول 4-8: بررسی همبستگی بین رهبری معنوی و تفکر سیستمی کارکنان …………………………  60
جدول 4-9: بررسی همبستگی بین رهبری معنوی و مهارت های فردی کارکنان…………………..   61
جدول 4-10: بررسی همبستگی بین رهبری معنوی و مدل های ذهنی کارکنان …………………….  62
جدول 4-11: بررسی همبستگی بین رهبری معنوی و چشم انداز مشترک کارکنان ………………..  63

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                 صفحه
نمودار 4-1: نمودار ستونی متغیّر جنسیت بر حسب درصد فراوانی …………………………………..  53
نمودار 4-2: نمودار ستونی متغیّر سن بر حسب درصد فراوانی ………………………………………..  54
نمودار 4-3: نمودار ستونی متغیّر میزان تحصیلات بر حسب درصد فراوانی ………………………..  55
نمودار 4-4: نمودار ستونی متغیّر نوع استخدام بر حسب درصد فراوانی ……………………………..  56
نمودار 4-5: نمودار ستونی میانگین متغیرهای پژوهش ……………………………………………………  57

فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                 صفحه
شکل 1–1: مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………   5

 
مقدمه
با ورود معنویت و خدا به عرصه سازمان و مدیریت، به عنوان چالش قرن بیست و یکم، مدیران و رهبران سازمانها به خصوص نهادهای آموزشی باید الزاما با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند. نقش رهبران معنوی تحریک و بر انگیختن کارکنان با استفاده از چشم انداز معنوی و ایجاد زمینه های فرهنگی بر اساس ارزش های انسانی می باشد تا کارکنانی توانمند، دارای بهره وری بالا، متعهد و با انگیزه را تربیت و پرورش دهند. در این مقاله تلاش می شود تا نقش رهبری معنوی ویادگیری سازمان در کارکنان صداوسیمای مرکز مازندران  تبیین شود. یافته های مقاله حاکی از آن است که بین رهبری معنوی درصدا وسیمای مازندران و یادگیری سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین چشم انداز سازمانی، عشق به نوع دوستی، ایمان به کار، معناداری در کار و عضویت در سازمان، تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.توانمندسازی کارکنانبه صورت کلی از دشوارترین و در عین حال از ظریف ترین کارهای انسانی است که برای خود ویژگی هایی دارد. چه بسا فقدان یکی از این خصوصیات، مایه رکود کار و نابسامانی اوضاع قلمرو مدیریت می شود.تئوری رهبری معنوی یک مدل علی برای تحول سازمانی می باشدکه برای ایجادانگیزش درونی ویادگیری سازمانی طراحی شده است.دردهه­یگذشته،عواملیماننداحساسنارضایتیشغلی،بیقراری،عدمامنیتبحرانبیاعتمادیدرسازمانهاوبحراناقتصادیبارشدبیكاریجهانینشاندادكهاقداماتعقلاییسازمانهادرارضایخواستههایكاركنانناموفقبوده،موجبتقاضایكاركنانبرایمحیطهایكاریغنیوكارمعنادارشد(فرهنگیوهمكاران،1385)جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شاغل صدا و سیمای مرکز مازندران می باشد. این فصل به عنوان دروازه ورود به موضوع موردبحث یکی از مهم ترین فصلهای پایان نامه می باشد که درآننقش کلی اجرای طرح به اجمال مطرح می گردد.

فصل اول
 
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*