روابط سببی علویان با خلافت (خلفای سه‌گانه، آل زبیر و بنی‌امیه)

تعریف ازدواج: معنای لغوی و اصطلاحی.. 26

معنای لغوی ازدواج.. 26

معنای اصطلاحی ازدواج.. 26

2ـ خاندان (آل، اهل) 28

اقسام ازدواج.. 28

1-صور ملک یمین.. 29

ازدواج دائم. 29

ازدواج موقت(متعه) 30

کفویت در ازدواج.. 31

الف)ازدواج مرد شیعه با زن سنی.. 35

ب) ازدواج زوج سنی با زوجه شیعه. 35

ج) بطلان نکاح ناصبی.. 36

پایان نامه

کفویت از نگاه اهل سنت… 36

ازدواج با غیر مسلمان. 43

اهمیت ازدواج.. 48

واژه شناسی کافر و مشرک.. 49

الف)کفر در لغت… 49

ب) کفر در اصطلاح.. 51

اسلام در اصطلاح فقهی.. 51

کافر در اصطلاح فقهی.. 52

نتیجه بحث: 57

تعامل اهل بیت با مخالفین.. 58

1ـ تعامل با خلیفه اول. 62

2ـ تعامل با خلیفه دوم: 63

3ـ تعامل باخلیفه سوم: 64

نتیجه. 69

فصل دوم: 71

روابط سببی امام علی (علیه السلام) 71

وفرزندانش با خلفا 71

گفتار اول: همسران امام علی.. 72

الف) علل ازدواج‌های مکرر حضرت علی(علیه السلام) 72

ب) ازدواج با کنیزان. 75

گفتار دوم: فرزندان حضرت علی(علیه السلام) 77

پسران امام علی.. 78

الف) ازدواج درون خاندانی پسران امام علی.. 78

ب) ازدواج پسران امام علی با خاندان خلفا 80

دختران امام علی.. 80

الف) ازدواج درون خاندانی دختران امام علی(علیه السلام) 80

ب) ازدواج دختران امام علی با خاندان خلفا 82

ازدواج عمر با ام کلثوم 84

گفتار سوم: نوادگان حضرت علی (علیه السلام) 90

یک مطلب دیگر :

الف) نوادگان پسری.. 90

ب: نوادگان دختری.. 95

ازدواج فرزندان امام علی(علیه السلام) 101

فصل سوم: 105

روابط سببی امام حسن (علیه السلام) 105

و فرزندانش با خاندان خلفا 105

گفتار اول: مطلاق بودن امام حسن علیه السلام 106

گفتار دوم: همسران امام حسن علیه السلام 109

گفتار سوم: فرزندان امام حسن(علیه السلام) 115

الف) ازدواج پسران امام حسن با خاندان خلفا 117

ب) ازدواج درون خاندانی پسران امام حسن (علیه السلام) 117

گفتار چهارم: نوادگان امام حسن علیه السلام 123

الف) نوادگان پسری امام حسن.. 123

ب)نوادگان دختری امام حسن.. 125

فصل چهارم: 131

روابط سببی امام حسین (علیه السلام) 131

و فرزندانش با خاندان خلفا 131

گفتار اول: همسران امام حسین(علیه السلام) 132

گفتار دوم: فرزندان امام حسین(علیه السلام) 134

ازدواج پسران امام حسین (علیه السلام) با خاندان خلفا 134

ازدواج دختران امام حسین(علیه السلام) با خاندان خلفا 138

  1. سکینه. 138
  2. فاطمه بنت الحسین.. 146

ازدواج‌های فاطمه بنت الحسین در منابع. 148

فصل پنجم: 151

روابط سببی امام سجاد(علیه السلام) 151

و فرزندانش با خلفا 151

گفتار اول: همسران امام سجاد(علیه السلام) 152

گفتار دوم: فرزندان امام سجاد(علیه السلام) 154

پسران امام سجاد(علیه السلام) 156

الف) ازدواج پسران امام سجاد (علیه السلام) با نسل خلفا 157

ب) ازدواج درون خاندانی پسران امام سجاد (علیه السلام) 159

گفتار سوم: نوادگان امام سجاد (علیه السلام) 161

فصل ششم: 173

روابط سببی امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) 173

و فرزندانش با خلفا 174

گفتار اول: امام باقر (علیه السلام) 175

فرزندان امام باقر(علیه السلام) 178

نوادگان امام محمد باقر(علیه السلام) 179

گفتار دوم: امام جعفر صادق(علیه السلام) 181

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*