روانشناسی بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی ،گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. )

گرایش : عمومی

موضوع:

مطلب دیگر :

بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان

استاد راهنما:

دکتر محبوبه چین آوه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*