روانشناسی بررسی قدرت پیش ­بینی خودکارآمدی تحصیلی توسط جو روانی اجتماعی کلاس

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان:

بررسی قدرت پیش ­بینی خودکارآمدی تحصیلی توسط جو روانی اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش­

مطلب دیگر :

https://urlscan.io/result/62fef852-0320-4980-b536-6fe54356ef6a/

 آموزان دوره دبیرستان شهر شیراز

استاد راهنما:

دکتر صغری استوار

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*