روانشناسی تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: صنعتی و سازمانی

مطلب دیگر :

استاد راهنما :

دکتر فرشته مصطفوی راد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*