روانشناسی رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: عمومی

عنوان:

رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

مطلب دیگر :

استاد راهنما:

دکتر محبوبه چین آوه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*