روانشناسی مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: صنعتی و سازمانی

 عنوان:

مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده

در زنان شاغل دانشگاه‌های شهریاسوج

مطلب دیگر :

استاد راهنما :

دکتر پرویز ساکتی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*