رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﺳﺎزی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان

7-3-2 -ﻗﻄﻌﻲ ﺳﺎزی داده ﻫﺎی ﻓﺎزی……………………………………………………………………………………… 31
-8-3-2 ﻣﺰاﻳﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮری ﻓﺎزی در ﻣﺪل ﺳﺎزی…………………………………………………………………. 31
-9-3-2ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻓﺎزی،روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای(32……………………………………………… (EA
ﺟﺪول 1-2 ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ………………………………………………………….. 34
-4-2روش ﻫﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی………………………………………………………………………………………………… 34
-1-4-2 ﺗﻜﻨﻴﻚ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ…………………………………………………………………………………………. 35
-2-4-2 روش 36…………………………………………………………………………………………………. VIKOR
-3-4-2 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو روش رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی……………………………………………………………………………………… 38
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم……………………………………………………………………………………………………………….. 39
– 5-2 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد……………………………………………………………………………………… 39
2ـ-1-5 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد (ﺳﻨﺘﻲ وﻧﻮﻳﻦ )…………………………………………………………………….. 39
2-5-2-ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ……………………………………………………………………………………………. 41
ﻧﮕﺎره7-2 ارﺗﺒﺎط دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮازن ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﮕﺎره 8-2 ارﺗﺒﺎط دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮازن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ42
-3-5-2 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ………………………………………………………………………………………………… 42
4-5-2 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻨﺘﻲ……………………………………………………………………………………………… 43
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم……………………………………………………………………………………………………………… 44
6-2 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………………………………. 44
2-6-2 -ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﺧﻠﻲ…………………………………………………………………………………………………….. 44
ﻧﮕﺎره 9-2 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﻲ زاده وﻫﻤﻜﺎران…………………………………………………. 48

ﺟﺪول.2-2 رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﻲ زاده وﻫﻤﻜﺎران….. 49
ﺟﺪول-3-2 ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺎﺳﻤﻲ وﻫﻤﻜﺎران……………………. 51
-3-6-2ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﺎرﺟﻲ……………………………………………………………………………………………………. 52
ﻧﮕﺎره -9-2ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎﻟﺴﻴﻦ وﻫﻤﻜﺎران………………………………………………………………………. 54
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم روش اﺟﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………………………………….. 58
ﺑﺨﺶ اول……………………………………………………………………………………………………………….. 59
-1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………….. 59
3ـ-2روش ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………………………………………………………………. 59
3ـ-3 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری…………………………………………………………………………………….. 60
3ـ4 روش و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادﻫﻬﺎ………………………………………………………………………………………. 61
1-4-3 روش ﮔﺮد آوری داده ﻫﺎ…………………………………………………………………………………………… 61
2-4-3 اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ……………………………………………………………………………………………. 62
3ـ-5 روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادﻫﻬﺎ………………………………………………………………………………………… 63
-6-3ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ…………………………………………………………………………………. 63
ﺟﺪول1-3ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺼﺎدﻓﻲ…………………………………………………………………………………………………. 64
ﺑﺨﺶ دوم:ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………………………….. 64
-7-3ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﻮد آوری…………………………………………………………………………… 64
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ…………………………………………………………………………………………. 75
1-4ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………………………….. 76
2 – 4 ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺪل……………………………………………………………………………………………………. 76
ﺷﻜﻞ 1-4ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ………………………………………………………………………………….. 77
1-2-4 ﺑﺪﺳﺖ آوردن وزن زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺪل 77……………………… FAHP
ﻧﻤﻮدار 1-4 ﻃﻴﻒ اﻋﺪا د ﻓﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده…………………………………………………………………………… 78
ﺟﺪول1-4ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی زﺑﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ…………………………………………………………… 78
ﺟﺪول :2-4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﻓﺎزی ﺑﺮای زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد……………………………….. 79
2-2-4ﺑﻪ دﺳﺖ اوردن وزن زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 81………………….. FAHP
ﺟﺪول :3-4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﻓﺎزی ﺑﺮای زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد……………………………….. 81
3-2-4ﺑﻪ دﺳﺖ اوردن وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 82…………………………….. FAHP
ﺟﺪول :4-4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ ﻓﺎزی ﺑﺮای ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد…………………………………………… 82

ﺟﺪول 5-4 وزن ودرﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد……………………………………………………… 82
4-2-4 اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ……………………………………………………… 82
ﺟﺪول 6-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻟﺒﺮز………………………………………………………………….. 88
ﺟﺪول 7-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺑﻮرﻳﺤﺎن…………………………………………………………….. 88
ﺟﺪول 8-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻓﺎراﺑﻲ………………………………………………………………… 89
ﺟﺪول 9-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻟﻘﻤﺎن…………………………………………………………………. 89
ﺟﺪول 10-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻛﺴﻴﺮ………………………………………………………………. 89
ﺟﺪول 11-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﻴﺎن………………………………………………………… 90
ﺟﺪول 12-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﭘﺎرس………………………………………………………………… 90
ﺟﺪول 13-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺳﻮه………………………………………………………………… 90
ﺟﺪول 14-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رازك………………………………………………………………… 91
ﺟﺪول 15-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﻴﻨﺎ………………………………………………………………….. 91
ﺟﺪول 16-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﺒﺤﺎن………………………………………………………………. 91
ﺟﺪول 17-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ زﻫﺮاوی…………………………………………………………….. 92
ﺟﺪول 18-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ EVA ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رز………………………………………………………………….. 92
ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻟﺒﺮز

پایان نامه

………………………………………………… 92

ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺑﻮرﻳﺤﺎن………………………………………….. 93
ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻓﺎراﺑﻲ……………………………………………. .. 93
ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻟﻘﻤﺎن………………………………………………. 93
ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻛﺴﻴﺮ……………………………………………. .. 93
ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﻴﺎن………………………………………. 93
ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﭘﺎرس………………………………………………. 93
ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺳﻮه……………………………………………….. 94
ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رازك……………………………………………….. 94
ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﻴﻨﺎ………………………………………………… 94
ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﺒﺤﺎن……………………………………………… 94
ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ زﻫﺮاوی……………………………………………. 94
ﺟﺪول :19-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رز………………………………………………….. 95
ﺟﺪول : 20-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻟﺒﺮز………………………………………………………. 95

ﺟﺪول : 21-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺑﻮرﻳﺤﺎن………………………………………………….. 95
ﺟﺪول : 22-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻓﺎراﺑﻲ…………………………………………………….. 96
ﺟﺪول : 23-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﻟﻘﻤﺎن……………………………………………………… 96
ﺟﺪول : 24-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﻛﺴﻴﺮ……………………………………………………… 96
ﺟﺪول : 25-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺣﻴﺎن……………………………………………… 96
ﺟﺪول : 26-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﭘﺎرس……………………………………………………… 97
ﺟﺪول : 27-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ اﺳﻮه……………………………………………………… 97
ﺟﺪول : 28-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رازك……………………………………………………… 97
جﺪول : 29-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﻴﻨﺎ………………………………………………………. 97
ﺟﺪول : 30-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و 

یک مطلب دیگر :

حمل‌ونقل چندوجهی، بازار تجارت جهانی

CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ ﺳﺒﺤﺎن……………………………………………………. 98

ﺟﺪول : 31-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ زﻫﺮاوی………………………………………………….. 98
ﺟﺪول : 32-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVA و CFROI ﺷﺮﻛﺖ داروﻳﻲ رز………………………………………………………… 98
5-2-4 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪل 98………………………………………………….. TOPSIS
ﺟﺪول 33-4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی…………………………………………………………………………………………. 99
ﺟﺪول 34-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻧﺮﻣﺎل………………………………………………………………………………… 100
ﺟﺪول :35-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰه ﺷﺪه وزن دار…………………………………………………………………………… 101
ﺟﺪول 36-4 :ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ از اﻳﺪه آل ﻣﺜﺒﺖ…………………………………………………………………………. 102
ﺟﺪول :37-4ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ از اﻳﺪه آل ﻣﻨﻔﻲ………………………………………………………………………….. 103
ﺟﺪول 38-4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ…………………………………………….. 104
ﻧﻤﻮدار 2-4 :ﻧﻤﺎﻳﺶ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺎﭘﺴﻴﺲ……………………….. 105
6-2-4 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪل 105…………………………………………………. VIKOR
ﺟﺪول 39-4ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی………………………………………………………………………………………… 106
ﺟﺪول :40-4ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮدﻣﻨﺪی…………………………………………………………………………………… 107
ﺟﺪول 41-4 :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺄﺳﻒ ( اﻧﺪازه ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ) داده ﻫﺎ………………………………………………………… 108
ﺟﺪول 42-4 :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ وﻳﻜﻮر……………………………………………………………………………………. 108
ﺟﺪول 43-4 :رﺗﺒﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل 109……………………………………………………….. vikor
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات………………………………………………………………………………. 110
1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………………………………. 111
2-5 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ…………………………………………………………………………………………………………. 111

1-2-5 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل ……………………………….. (FAHP) 111
2-2-5 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل ………………………………………………. (TOPSIS) 112
3-2-5 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل ………………………………………………(VIKOR) 113
3-5 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………… 115
4-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ……………………………………………………. 115
1-4-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ……………………………………………………………. 115
5-4-2 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ ……………………………………………………………….. 116
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ وﺿﻤﺎﺋﻢ …………………………………………………………………………… 118
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره …………………………………………………….1 119
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ …………………. 121
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﻴﻦ ………………………………………………………………. 123
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ………………………………………………….. 125

ﭼﻜﻴﺪه
درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺎری،اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻳﻚ ﻫﺪف وآن ﻫﻢ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺳﻮدﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ ، اﻣﺎاﻣﺮوزه درﺗﺠﺎرت اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ راه ﮔﺸﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی درﺳﺖ، ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎی در ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﭘﺮوژﻫﺎی دارد، ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺸﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﻮن و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻻﺧﺺ روش ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎری ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ازﻃﺮﻓﻲ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎدرﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻳﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻳﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎرآﻳﺪ وﻧﻘﺎط ﻗﻮت وﺿﻌﻒ دروﻧﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت روﺷﻬﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮد،ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ وﺗﺎﻛﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮوش،در اﻣﺪ، ﻣﻴﺰان و ﺗﻨﺎوب دادوﺳﺘﺪﺳﻬﺎم اﺳﺖ.ﻛﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ،ﺗﻨﻬﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدازﻣﻨﻈﺮﺟﺎﻣﻊ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎدﻛﻪ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻛﺮدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ را آﺷﻜﺎرﻣﻴﺴﺎزد،دارای اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی اﺳﺖ.دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮارزش و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*