زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا

قوای نفس… 36

ارتباط قوا با بدن. 36

مراتب معرفت از دیدگاه ابن‌سینا 37

معرفت حسی.. 37

معرفت عقلی.. 39

روحانیت نفس از دیدگاه ابن‌سینا 41

نفس‌شناسی ابن‌سینا 43

پایان نامه

تجرد نفس… 43

عدم تعقل نفس با ابزار جسمانی.. 44

بقای نفس… 45

ادراک از نظر این سینا 46

انواع ادراک.. 48

جایگاه حس در دانش بشری.. 51

نقش حس در پدید آمدن تصورات.. 51

حس و تصدیقات.. 52

کیفیت بهره‌مندی نفس از حواس… 52

جریان‌ شناخت‌ 53

فصل سوم 55

سرچشمه عشق عرفانی در آثار ابن‌سینا 59

تعریف عشق.. 60

دیدگاه فیلسوف دربارة عشق های حیوانی.. 61

مراتب عشق.. 62

مسیر ادراک زیبایی و رابطه ادراک و زیبایی.. 70

معنای دیگری از عشق.. 71

نتیجه‌گیری.. 72

موسیقی.. 73

ابداعات ابن‌سینا در موسیقی.. 73

یک مطلب دیگر :

مقدمات هارمونی.. 76

فصل چهارم 77

نظری بر موضع ابن‌سینا در فن شعر. 80

شعر از دیدگاه شیخ الرئیس… 80

تاریخچه‌ای از شعر و آغاز هنر اسلامی.. 81

فن شعر ابن‌سینا 85

اسباب تولید و خلق شعر. 86

تناسب لفظ و معنی در شعر. 86

زیبایی در تناسب و مقدار. 87

تراژدی.. 88

واژه‌های به کار رفته در شعر. 88

تشبیه شعر به نقاشی.. 88

مبحث خیال درتفسیر ابن‌سینا 94

تلقّی متعالی از خیال و تخیّل.. 95

فرق تصدیق و تخییل.. 96

خیال جسمانی یا غیر جسمانی؟ 98

ابن‌سینا و مادی نبودن خیال. 98

آثار نفی تجرد خیال. 99

شواهدی از گرایش شیخ به تجرد خیالی.. 100

‏ الف)تجرد خیال در انسان. 100

ب-تجرد نفس حیوانات.. 100

بقای قوه‌ی خیال و نقدی بر «حکمت بوعلی». 101

نتیجه. 102

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*