زیست شناسی اثرات غلظت های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم

3-9 سنجش فعالیتهای آنزیمی ۴۸
۳-۹-۱ سنجش آنزیم پراکسیداز (۱۹۸۹ Koroi, ) 48
3-9-2 سنجش آنزیم کاتالاز (۱۹۵۵ Chance, ) 49
3-10 سنجش پروتئین ها , ۱۹۵۱).Lowry et al) 49
فصل چهارم: نتایج
4-1 اثر غلظت‌های مختلف کلرید کبالت بر رشد جدا کشت‌های دو گره‌ای ۵۳

۴-۲- اثر غلظت‌های مختلف کلرید کادمیوم بر رشد جدا کشت‌های دو گره‌ای۵۴
۴-۳ نتایج مربوط به اثرات غلظت‌های مختلف کلرید کبالت و کلرید کادمیوم بر گیاه اطلسی (Petunia hybrida) پس از انتقال به محیط پایه MS 56

مطلب دیگر :

4-3-1 تغییرات شاخص‌های رشد در گیاه ۳۵ روزه تحت تیمارهای مختلف کلرید کادمیوم و کلرید کبالت. ۵۶
۴-۳-۱-۱ تغییرات وزن تر اندام هوایی ۵۶
۴-۳-۱-۲ تغییرات طول ساقه. ۵۷
۴-۳-۱-۳ تغییرات وزن خشک اندام هوایی ۵۹
۴-۳-۱-۴ تغییرات سطح برگ‌ها۶۱

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*