زیست شناسی اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القاء شده توسط DMBA

۱-۲۱ پیشگیری سرطان تخمدان . ۲۰
۱-۲۲ مراحل سرطان تخمدان ۲۰
۱-۲۳ ژن های سرطان تخمدان . ۲۱
۱-۲۳-۱ ژن BRCA1 . 21
1-23-2 ژن BRCA2 . 22
1-23-3 ژن P53 . 23
1-24 الگوهای سرطانی ۲۴
۱-۲۵ تغییرات مولکولی . ۲۵
۱-۲۶ نشانگرهای پاسخ به درمان ۲۶
۱-۲۷ روش های درمانی ۲۶
۱-۲۷-۱ داروهای ضد رگ­زایی . ۲۶
۱-۲۷-۲ ژن درمانی . ۲۶
۱-۲۷-۳ هورمون درمانی ۲۷
۱-۲۷-۴ جراحی ۲۷
۱-۲۷-۵ پرتو درمانی Radiotherapy . 27
1-27-6 شیمی درمانی . /۲۷
۱-۲۸ هورمون های استروئیدی . ۲۹
۱-۲۹ مکانیسم سرطان زایی DMBA . 29
1-30 کتوپروفن Ketoprofen 30
1-31 سیکلواکسیژنازها ۳۱
۱- ۳۲ ساختار پروتیینی سیکواکسیژناز ۳۱
۱-۳۳ سیکلواکسیژنازها و سنتز پروستانوییدها ا ۳۱
۱-۳۴ تفاوت ها و شباهت های ایزوزیم های سیکلواکسیژناز . ۳۲
۱-۳۵ سیکلواکسیژناز و بیماری ها ۳۲
۱- ۳۶ اعمال پروستاگلندین­ها ۳۳
۱-۳۷ هدف از انجام پژوهش . ۳۴
فصل دوم: روش تحقیق و مواد
۲-۱ مواد و وسایل مورد نیاز ۳۸
۲-۱-۱ مواد و حیوانات مورد نیاز . ۳۸
۲-۱-۲ وسایل . ۳۹
۲-۱-۳ دستگاه ها . ۴۰

۲-۲ حیوانات آزمایشگاهی ۴۱
۲-۲-۱ گروه های آزمایشی . ۴۲
۲-۳ روش های انجام پژوهش ۴۲
۲-۳-۱ روش تهیه محلول القاء کننده تومور (DMBA) . 42
2-3-2 روش جراحی و القاء تومور ۴۳
۲-۳-۳ روش تزریق محلول القاء کننده به حیوان ۴۵
۲-۳-۴ روش تزریق کتوپروفن ۴۶
۲-۳-۵ روش خارج کردن تومورها ۴۷
۲-۴ شاخص­های مورد سنجش . ۴۷
۲-۵ محاسبات آماری- تجزیه و تحلیل آماری ۴۷
فصل سوم: نتایج تحقیق
۳-۱ گروه­های آزمایشی . ۴۹
۳-۲ نتایج ماکروسکپی . ۵۰
۳-۳ نتایج هیستو پاتولوژی ۵۹
فصل چهارم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات
۴-۱ بحث ۶۵
۴-۲ پیشنهادات. ۷۲
فصل پنجم: فهرست منابع فارسی و لاتین
فهرست منابع فارسی. ۷۴
فهرست منابع لاتین. ۷۵
چکیده:
با توجه به اینکه سرطان تخمدان از شایع ترین سرطان های موجود در زنان و یکی از علت های اصلی مرگ و میر در زنان می باشد و با توجه به نقش آنزیم های سیکلواکسیژناز و تولید پروستاگلندین E2 در ایجاد ضایعات توموری، به کارگیری ترکیباتی به عنوان مهارکننده غیر انتخابی سیکلواکسیژنازها در ممانعت از ایجاد سرطان می تواند مؤثر باشد، لذا این پژوهش به منظور ارزیابی نقش کتوپروفن به عنوان مهارکننده غیر انتخابی، آنزیم سیکلواکسیژناز در بروز سرطان تخمدان بر روی موش های صحرایی ماده نژاد ویستار انجام شد.گروه های آزمایشی شامل گروه مورد تزریق DMBA+Saline , DMBA و گروه های مورد تزریق مقادیر مختلف کتوپروفن هستند، حجم نمونه در هر گروه برابر با ۸ انتخاب شده است . به منظورالقاء سرطان از ترکیبی به نامDMBA استفاده شده که از شرکت سیگما تهیه گردید. ترکیب مذکور مستقیما به داخل تخمدان تزریق شد.به دنبال القاء تومور توسط DMBA تمام نمونه های حیوانی از نظر بروز ضایعات سرطانی در تخمدان و ظهور نشانه­ های درمانگاهی مربوطه مورد مطالعه قرار گرفتند. در پایان بررسی نیز یافته های کالبد شکافی و همچنین مقاطع میکروسکپی ضایعات توموری نیز در نمونه های موجود در کلیه گروه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ های حاصل از این پژوهش بر مبنای آنالیز واریانس یک طرفه oneway ANOVA و به منظور مقایسه بین گروه های مختلف از آزمونTukey استفاده شد. در این پژوهش اندازه و وزن تومور د گروه های دریافت کننده دارو به شدت کاهش یافت که نشان­دهنده تاثیر مثبت دارو در درمان سرطان تخمدان می باشد. برشهای میکروسکپی از بافت تخمدان یافته­ های ما را تایید نمودند.
مقدمه :
در حال حاضر سرطان دومین علت مرگ میر در ایالات متحده آمریکا پس از بیماری های قلبی–عروقی می باشد و شیوع آن همچنان در حال گسترش است (۸۹). اکثر محققین امروزه بر این عقیده اند که تشخیص صحیح و زود رس سرطان کلید درمان موفق آن است ، تغییرات سلول طی رشد، تغییرات سازشی و برگشت پذیر است اما سرطان نتیجه تکثیر غیر طبیعی سلولهای نئوپلازیا است که منجر به تشکیل توده سلولهای غیر طبیعی نئوپلاسم (تومور) می شود، مفهوم سرطان یعنی رشد کنترل نشده­ای که منجر به ایجاد حالتی می گردد که در آن زمان چرخه سلولی سلولهای سرطانی کوتاهتر از همان سلولها در حالت طبیعی است. با سرطانی شدن یک سلول، این سلول با دریافت حداقل محرک های طبیعی به تقسیم خود ادامه می دهد. در این میان سرطان تخمدان از عمده سرطان های زنان به شمار می رود. به دلیل اهمیت بیماری های سرطانی در این پژوهش سعی شده است به بررسی نقش کتوپروفن به عنوان مهار کننده انتخابی آنزیم های سیکلواکسیژناز در بروز سرطان تخمدان در موش صحرایی ماده نژاد

مطلب دیگر :

منابع پایان نامه ارشد درمورد خودپنداره، مصرف مواد، تعلیم و تربیت، آموزش مهارت

 ویستار پرداخته شود.

۱-۱ سرطان چیست ؟
سرطان در معنای واژه ای به فارسی یعنی چنگار یا خرچنگ و اولین بار بقراط این واژه را برای این بیماری به کار برده است. سرطان اصطلاحی برای اطلاق به گروهی از بیماری­ها است که در آن سلولهای غیر طبیعی بدون کنترل تقسیم می­شوند و می­توانند به سایر بافت­ها تهاجم کنند. سلول­های سرطانی می­توانند از طریق خون و دستگاه لنفاوی به سایر نقاط بدن گسترش پیدا کنند(۱). سرطان عبارتی برای رشد غیر عادی و غیر قابل کنترل است که باعث اختلال بافتی می­شود. وقتی سرطانزایی رخ می­دهد، سلول قبلا طبیعی سرطانی می­شود. سلول جهش یافته قابلیت تقسیم سلولی غیر قابل کنترل و ایجاد تومور دارد.تومور طبق بافت یا ارگانی که از آن منشا گرفته است نامیده می­شود(۱).
۱-۲ انواع سرطان[۱]
کارسینوم: تومورهای تو پری هستند که از سلولهای پوشاننده سطح اعضاء (اپی تلیال) منشا می­گیرند. بیشتر کارسینوماها از اعضایی که دارای توانایی ترشح مواد هستند منشاء می­گیرند(۴).
:این دسته سرطانهایی هستند که از بافت همبند مثل: غضروف، استخوان و ماهیچه منشاء می‌گیرند. سارکوم
ملانوم: رشد سرطانی ملانوسیت­ها (سلول بدخیم تولید کننده رنگ دانه) هستند که می­توانند در کل بدن دیده شوند، ملانوماها بیشتر در پوست رخ می­ دهند(۴).
لنفوم غیر هوچکین: معمولا در کل سیستم لنفاوی پخش میشوند و شامل بدخیمی کلونال( نشات گرفته از یک سلول) می­باشد(۴).
لنفوم هوچکین: این سرطان به صورت قابل پیش بینی و توالی مشخص از یک گروه غده لنفاوی به گروه بعدی گسترش می­یابد. در این لنفوم، لنفوسیت­های غیر طبیعی و چند شکلی و سایر انواع سلولی غدد لنفاوی را درگیر می­سازند(۴).
لوسمی: شامل سرطانهایی است که از سلولهای تشکیل دهنده خون و سلولهای ایمنی منشاء می‌گیرند(۴).
۱-۳درجه بندی و مرحله بندی تومورها:
درمان مناسب یک نوع سرطان وابسته به تشخیص و ارزیابی اولیه سرطان است. دو نوع مهم ارزیابی سرطان عبارتند از درجه بندی و مرحله بندی.
درجه بندی: بر اساس نمای میکروسکپی سرطان­ها می­توان آنها را طبقه بندی کرد. در این روش که درجه بندی نام دارد، درجه عدم تمایز سلولی ارزیابی می­شود. هر چه توده از درجه تمایز کمتری برخوردار باشد بدخیم تر است. بنابراین تومورهای درجه ۱ تومورهای تمایز یافته ای هستند که از نظر ساختاری مشابه سلولهای طبیعی انسان می­باشند و از درجه تهاجم کمتری برخوردارند و رشد آهسته تری دارند. تومورهای درجه ۲و۳ به ترتیب دارای تمایز متوسط و کم هستند(۱و۴).
1-4 بدخیم شدن سرطان:
وقتی سلول “جهش یافته” تقسیم می‌شود، به ۲ سلول جدید ” جهش یافته ” تبدیل می‌گردد و این فرایند به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا همان یک سلول موذی به توده‌ای از سلولها که تومور[۲] نامیده می‌شود، تبدیل می‌گردد. گاهی این تومورها، خوش خیم بوده و رشد نمی‌کنند. ولی در صورتی که سلولهای تومور رشد کنند و تقسیم شوند و سلولهای طبیعی اطراف خود را از بین ببرند و به نقاط دیگر بدن هم دست‌اندازی کنند، تومور بدخیم محسوب می‌شود. بزرگترین خطر تومورهای بدخیم، توانایی آنها در حمله به بافتهای سالم و پخش شدن در بدن است و این همان متاستاز سرطان است. هر چه تومورها رشد کنند و بزرگتر شوند، جلوی رسیدن مواد غذایی و اکسیژن را به سلولهای سالم می‌گیرند و با پیشرفت سرطان، سلولهای سالم می‌میرند و عملکرد و سلامت بیمار از بین می‌رود. اگر جلوی این فرایند گرفته نشود، سرطان به مرگ می‌انجامد(۲و۴).
۱-۵ منشاء سرطان:
بدن از انواع سلولها تشکیل شده است، این سلول­ها به شیوه­ای کنترل شده رشد می­ کنند و تقسیم می­شوند تا سلولهای بیشتری تولید کنند که برای سالم نگه داشتن بدن لازم است. اما گاهی این فرایند منظم به هم می­خورد، ماده ژنتیکی یا DNA سلول ممکن است آسیب ببیند یا تغییر کند و در آن جهش­هایی رخ دهد که بر رشد و تقسیم طبیعی سلول اثر بگذارد هنگامیکه این واقعه رخ دهد، این سلولها هنگامیکه باید بمیرند، از بین نمی­روند و سلولهای جدیدی تشکیل می­شوند که بدن به آنها نیازی ندارد، این سلولهای اضافی ممکن است توده­ای را تشکیل دهند که تومور نامیده می­شود(۱).
۱-۶تقسیم بندی تومورها :
تومورها با دو ویژگی شناخته می شوند ، یکی منشاء تومور یعنی بافتی که تومور در آن ظاهر می شود ، ویژگی دیگر چگونگی رشد و تکامل تومور است(۴). تومورها دو نوع هستند ، خوش خیم و بد خیم ، یاخته­های تومورهای خوش خیم رشد چندانی ندارند و به دیگر نقاط بدن هم پراکنده نمی شوند . لیپوم[۳]( خالها و تومورهای بافت چربی ) که اغلب روی شانه و گردن دیده می شوند، تومور غده چربی که اکثرا در پوست سر تولید می شوند جزء تومورهای خوش خیم هستند(۴).
۱-۶-۱ تومورهای بدخیم[۴]:
۱.رشد سریعی دارند و در جریان رشد با نفوذ عمیق به داخل بافت های اطراف آن هارا نابود می کنند.
۲.متاستاز[۵] می دهند.
۳.ساختار بافت اولیه خود را کاملا تغییر می دهند.
۴.تقسیم یاخته ای ناهنجار و زیاد است.
۵.یاخته ها از نظر شکل و اندازه یکسان نیستند و به ندرت دو نمونه یکسان دیده می شود.
۶.یاخته ها دارای دو یا چند هسته به اندازه های متفاوت هستند(۲).
۱-۵-۲ تومورهای خوش خیم[۶] :
۱.معمولا رشد کندی دارند و همین طور که رشد می کنند بافت­های مجاور را کنار می زنند.
۲.متاستاز نمی دهند.
۳.ساختار بافت اولیه حفظ می شود.
۴.تقسیم یاخته ای در حد تقسیم یاخته های بافت سالم است.
۵.یاخته ها از نظر شکل و اندازه یکسان هستند.
۶.یاخته ها دارای یک هسته و به شکل طبیعی هستند(۲).
۱-۷ ویژگی های تومورهای بدخیم :
سرگذشت طبیعی یک تومور بدخیم نمادین را می توان به این مراحل تقسیم کرد:
تغییر ماهیت نئوپلاستیک[۷] یک سلول، گسترش دودمانی این سلول، تهاجم موضعی و سرانجام گسترش به مناطق دور. تشکیل یک توده بدخیم و سرطانی به وسیله فرزندان همشکل سلول تغییر ماهیت یافته، فرایند پیچیده ای است که عوامل متعددی در آن تاثیر دارند. بعضی مثل زمان تقسیم یاخته های سرطانی به خود این سلولها بستگی دارند و برخی نیز مثل رگسازی ، نشان دهنده واکنش های میزبان به سلولهای سرطانی یا فرآورده های آنها است(۶۱و۸۷و۹۸).
۱-۷-۱ سرعت رشد سلولهای سرطانی:
زمان تقسیم سلولهای سرطانی: چرخه سلولی یاخته های تغییر ماهیت یافته نیز همان پنج مرحله سلولهای طبیعی را دارد.(G0 ،G1،S،G2،M) زمان کلی چرخه سلولی در خیلی از تومورها مساوی یا حتی زیادتر از چرخه سلولی یاخته های طبیعی است (۲).
۱-۷-۲ رگزایی[۸] تومورها:
غیر از عوامل رشدی که در خود سلول­ها باید آنها را جستجو کرد عوامل دیگری نیز بر رشد و نمو تومورها تاثیر می گذارند از این میان مهمترین عامل ،پشتیبانی عروقی یک تومور است (۲). شواهد تجربی و بالینی فراوانی در دست است مبنی بر این که تومورها بدون پشتیبانی عروقی هیچ گاه نمی توانند یک یا دو میلی متر ضخیم تر یا بزرگتر شوند(۵۵،۲). در حقیقت می توان پذیرفت که توانایی برای ایجاد رگ های جدید یکی از موارد ضروری برای تومورهای بدخیم است.(چون بدون دسترسی عروق خونی هیچ توموری نمی تواند به نواحی دور دست اندازی کند)(۱۳). مطالعات زیادی حاکی از این هستند که تومورها خود موادی ترشح می کنند که قادرند تمام وقایع مسئول در تشکیل مویرگهای جدید را متأثر سازند(۲،۱۳).
مواد رگساز مشتق از تومورها را می توان به دو گروه کلی و عمده تقسیم کرد(۱۳).
۱.آنهایی که فرآورده های سلولی سرطانی محسوب می شوند.
۲.آنهایی که از یاخته های التهابی نفوذ کرده به تومورها ، حاصل می گردند(۲،۱۳).
مشخص­ترین اعضای گروه اول عبارتند از: عوامل رشد فیبروبلاستی[۹] متصل شونده به هپارین (FGF)، این مولکولها سه عمل انجام می دهند:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*