زیست شناسی غلظت های گوناگون NH4No3 و KNO3 بر روند کشت بافت گل اطلسی

۱-۲۳-۴ تولید اقتصادی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۵۵
۱-۲۳-۵ فرایند جوانه زدن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———۵۵
۱-۲۴-۶ پاسخ اطلسی به روشن روز-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-۵۶
۱-۲۴ نقش های اکسانسین در نمو اطلسی————-۵۶
۱-۲۵ اثرات آلودگی محیطی از ترافیکی جاده ای بر برگ های اطلسی—-۵۸
۱-۲۶ تکنیک های بافت گیاهی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۵۹
۱-۲۶-۱ اصلاحات کشت بافت -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۵۹
۱-۲۷ اثرات تعادل هورمون در مورفوژنز رشد جداکشت ها————–۶۱
۱-۲۸پیش برنده های promotors ژن و مناطق کنترل در گل اطلسی—–۶۵
فصل دوم:روش کار
۲-۱ ترکیبات سازنده محیط کشت-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۶۸
۲-۲ اجزاء تشکیل دهنده محیط کشت—————-۷۰
۲-۳ مقادیر عناصر در محیط کشت-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۷۰
۲-۴ ضدعفونی کردن بذر ها و کشت بذرها———–۷۲
ادامه فهرست مطالب
۲-۵ محله واکشت–۷۲
۲-۶ سنجش رنگیزه های فتوسنتزی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۷۵
۲-۷ سنجش کربوهیدرات ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-۷۶

۲-۷-۱ اندازه گیری قند های محلول-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد۷۶
۲-۷-۲ اندازه گیری قند های نا محلول (نشاسته———۷۸
۲-۸سنجش پرولین–۷۹
۲-۹ سنجش فعالیت های آنزیمی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—۸۱
۲-۹-۱ سنجش آنزیم پراکسیداز-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۸۱
۲-۹-۲ سنجش آنزیم کاتالاز-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-۸۲
۲-۱۰ سنجش پروتئین-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-۸۳
۲-۱۱ آنالیز رشد—۸۶
فصل سوم:نتیجه گیری
۳-۱ اثرات غلظت های مختلف نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم بر رشد جداکشت های دو گره ای———–۹۲
۳-۱-۱ اثرات غلظت های مختلف نیترات آمونیوم بر رشد جداکشت های دو گره ایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-۹۲

مطلب دیگر :

۳-۱-۲ اثرات غلظت های مختلف نیترات پتاسیم بر رشد جداکشت های دو گره ایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–۹۳
۳-۲تغییرات شاخص رشد در گیاه ۴۰ روزه تحت تیمار های غلظت نیترات آمونیاک و نیترات پتاسیم———۹۵
۳-۲-۱ تغییرات وزن تر اندام هوایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-۹۵
۳-۲-۱تغییرات طول ساقه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-۹۷
۳-۲-۳ تغییرات وزن خشک اندام هوایی ————-۹۹
۳-۲-۴وزن تر کل برگ ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-۱۰۱
۳-۲-۵ تغییرات تعداد برگ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-۱۰۳
۳-۲-۶ تغییرات وزن خشک کل برگ ها————۱۰۵
۳-۲-۷تغییرات طول میانگره -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۱۰۷
۳-۲-۸ تغییرات سطح برگ ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۱۰۹
۳-۲-۹ تغییرات طول ساقه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–۱۱۱
ادامه فهرست مطالب
۳-۲-۱۰ تغییرات میانگین نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه(L.A.R) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۱۱۳
۳-۲-۱۰-۱ تغییرات میانگین نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه(L.A.R)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— –۱۱۳
۳-۲-۱۱ تغییرات نسبت سطح ویژه برگی(S.L.A)—————- —115
3-2-12 سرعت رشد نسبی(R.G.R)—————-116
3-2-13 میزان جذب خالص(N.A.R)————–117
3-2-14 نسبت سطح برگی (L.A.R)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- –۱۱۸
۳-۲- ۱۵سرعت رشد گیاه (C.G.R)—————-120
3-2-16 وزن مخصوص برگ(SLW)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— —–۱۲۱
۳-۳ تغییرات بیوشیمیایی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-۱۲۳
۳-۳-۱ تغییرات مقدار کلروفیل هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ————–۱۲۳
۳-۳-۲ تغییرات مقدار پرولین در اندام هوایی———– ————–۱۲۸
۳-۳-۳ تغییرات مقدار قند های محلول ونامحلول کل اندام هوایی———۱۳۰
۳-۳-۴ تغییرات میزان پروتئین های کل اندام هوایی—–۱۳۳
۳-۳-۵ تغییرات فعالیت آنزیم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-۱۳۶
۳-۳-۵-۱ تغییرات مقدار فعالیت آنزیم پراکسیداز در اندام هوایی———۱۳۶
۳-۳-۵-۲ تغییرات مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز در انداد هوایی————۱۳۸
فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-   140
4-1 نتیجه گیری —      141
4-2 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر روی رشد گیاه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-۱۴۴
۴-۳ اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان کلروفیلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۱۴۵

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*