زیست شناسی وضعیت تنوع ژنتیکی جدایه­ های ویروس ایکس سیب­ زمینی

۲-۱) رقم‌هاى خیلى ‌زودرس و زودرس۵

۲-۲) رقم­‌هاى متوسط رس یا میان‌رس۶۲-۳) رقم­‌هاى دیررس۶۳- تاریخچه۷۴- مواد موجود در سیب زمینی۸۵- مراحل کشت سیب زمینی۸۵-۱) آماده کردن زمین برای کاشت سیب­زمینی۸۵-۲) آماده‌کردن غده­‌ها براى کاشت سیب­زمینی۹۵-۳) کاشتن غده­‌ها۱۰۵-۴) آبیاری سیب زمینی۱۱۵-۵) کوددهی سیب­زمینی۱۱       5 -6) وجین کردن و خاک دادن سیب­زمینی۱۲۵-۷) برداشت۱۳۶- مراحل پس از برداشت و فرآوری سیب زمینی۱۴۷- اهمیت اقتصادی سیب­زمینی۱۵۸- ویروس­های بیماریزای سیب­زمینی۱۷۹- ویروس ایکس سیب­زمینی Potato virus X۲۰۹-۱) آرایه­بندی۲۰۹-۲) علائم۲۱۹-۳) دامنه میزبانی طبیعی ویروس ایکس سیب­زمینی۲۲۹-۴) گونه های میزبانی بکار رفته جهت تشخیص PVX۲۳۹-۵) انتقال و انتشار ویروس۲۳۹-۶) پراکنش جغرافیایی۲۴۹-۷) خصوصیات ژنوم۲۴۹-۸) خصوصیات پیکره ویروس۲۶۹-۹) تکثیر ویروس ایکس سیب­زمینی در گیاه۲۷۹-۱۰) تنوع ژنتیکی ویروس ایکس سیب­زمینی۲۸۱۰- روش­های ردیابی ویروس ایکس سیب­زمینی۳۰۱۰-۱) سرولوژی۳۰۱۰-۲) بررسی­های مولکولی واکنش زنجیره­ای پلی­مراز Polymerase Chain Reaction (PCR)۳۲۱۱- مطالعات انجام شده در ایران۳۷۱۲- هدف از این تحقیق۴۰فصل دوم:مواد و رو ش­ها ۱- جمع آوری نمونه از مزارع سیب­زمینی۴۲۲- آزمون الایزا Enzyme-Linked Immunosorbent Assay- ELISA))۴۲۲-۱) تهیه بافرها۴۲۲-۱-۱) بافرفسفات پتاسیم(PH, 7.4), (phosphate buffered saline-PBS)۴۳۲-۱-۲) بافر پوششی کربنات سدیم(PH, 9.6) , (Coating buffer)۴۳۲-۱-۳) بافر شستشو (PH,7.4),(Washing buffer)۴۳۲-۱-۴) بافر عصاره گیری (PH,7.4),(Extraction buffer)۴۳۲-۱-۵) بافر ترکیب پادتن-آنزیم (PH,7.4),(Conjugate buffer)۴۳۲-۱-۶) بافر زمینه (سوبسترا)(PH, 9.8),(Substrate buffer)۴۴۳- بررسی­های گلخانه­ای۴۵۴- بررسی انتقال۴۶۴-۱) بررسی انتقال با سس۴۶۴-۲) انتقال با تماس۴۶۵- بررسی خصوصیات مولکولی۴۶۵-۱) استخراج آر.ان.ای (RNA Extraction)۴۶۵-۲) واکنش زنجیره­ای پلی­مراز به روش رونوشت برداری برگردان (RT-PCR)۴۸۵-۲-۱) مرحله رونوشت برداری برگردان (Reverse transcriptase)۴۸۵-۲-۲) مرحله واکنش زنجیره ای پی. سی. آر۴۸۵-۳) مشاهده محصول واکنش۴۹۵-۴) خالص سازی قطعات تکثیر شده۴۹۵-۴-۱) جدا کردن قطعه ژل حاوی DNA تکثیر شده۴۹۵-۴-۲) حل کردن قطعه ژل و آزاد شده قطعه

 DNA۴۹۵-۴-۳)رسوب دادن DNA۵۰۵-۴-۴)شستشوی رسوب با بافر شستشو۵۰۵-۴-۵) حل شدن DNA در آب۵۰۵-۶) آنالیز تبارازیی۵۱۶- خالص سازی ویروس PVX۵۳۷- اسپکتروفتومتری و تعیین غلظت ویروس جدا شده در آموده های(پرپارسیون) خالص شده۵۵فصل سوم:نتیجه گیری ۱- بررسی علائم آلودگی­های موجود روی سیب زمینی۵۶۱-۱) علائم آلودگی روی سیب زمینی۵۶۱-۲) نشانه­ های آلودگی روی گوجه فرنگی۵۷۲- آزمون بیولوژیکی (واکنش گیاهان محک در مقابل عصاره حاوی ویروس ایکس)۵۸۲-۱) گل تکمه­ایی Gomphrena globosa L.۵۸۲-۲) داتوره Datura stramonium۵۹   


مطلب دیگر :

تحلیل پوششی داده ها، سلسله مراتبی داده ها

۲-۳) سلمکChenopodium amaranticolor ۵۹
۲-۴) توتون Nicotiana glutinosa L ۶۰
۲-۵) توتون Nicotiana tabacum. cv. White Burley ۶۰
۲-۶) توتون Nicotiana tabacum. cv. Samsun ۶۱
۲-۷) گوجه فرنگی Lycopersicum esculentum Mill ۶۱
۲-۸) لوبیا Phaseolus vulgaris L.cvBountiful ۶۱
۲-۹) باقلا. Vicia faba ۶۱
۲-۱۰) ماش. Vicia sativa L. ۶۲
۲-۱۱) دامنه میزبانی و علائم ۶۲
۳- درجه حرارت غیر فعال شدن (TIP) ۶۳
۴- آخرین حد رقت (DEP) ۶۳
۵- پایداری ویروس در شرایط آزمایشگاه (LIV) ۶۳
۶- مطالعه روش های انتقال ۶۳
۶-۱) انتقال با سس ۶۳
۶-۲) انتقال با تماس ۶۳
۷- خالص سازی ۶۳
۷-۱) روشShepard, 1972 ۶۳
۷-۲) روشFribourg,1975 ۶۴
۷-۳) روشMoreira, 1980 ۶۵
۸- تعیین پراکنش ویروس بر اساس آزمون الایزاELISA ۶۵
۹- بررسی خصوصیات مولکولی ۷۲
۹-۱) نتایج حاصل از استخراج آر.ان.ای کل گیاه (RNA Extraction) ۷۲
۹-۲) نتایج واکنش رونوشت برداری برگردان زنجیره­ای پلی­مراز
(RT-PCR)
۷۳
۱۰) آنالیز تبازایی ۷۴

 

فصل چهارم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۶
فهرست منابع فارسی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*