سازوکار بازاریابی و فروش مواد شیمیایی در صنایع

2-4-2-3- کانال های مبادله  ………………………………………………………………………………………………….. 32

2-4-2-4- ارتباط   …………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-4-2-5- سیاست قیمت    ………………………………………………………………………………………………………. 42

2-4-3- رفتار خرید  ………………………………………………………………………………………………………………. 49

2-4-4- دلایل خرید  ……………………………………………………………………………………………………………… 50

2-4-5- فرآیند خرید  ……………………………………………………………………………………………………………… 51

2-4-6- جنبه های روان شناختی   ……………………………………………………………………………………………… 53

فصل سوم : ساختار بازار بین المللی صنایع شیمیایی   ………………………………………………………………….. 55

3-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-2- ویژگی های اساسی از شاخه های کلیدی   ………………………………………………………………………… 57

3-2-1- صنعت کشاورزی – شیمیایی   ……………………………..……………………………………………………… 59

3-2-2- صنعت داروسازی   …………………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-3- بیو تکنولوژی و صنایع تکنولوژی ژن  …………………………………………………………………………. 63

3-2-4- صنعت کالا  ………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-2-5- صنعت متخصصان شیمیایی   ……………………………………………………………………………………….. 65

3-2-6- صنعت مهندسی   ……………………………………………………………………………………………………….. 66

3-3- مشتریان و کاربران  ……………………………………………………….………………………………………………. 67

3-4- کانال های توزیع   …………………………………………………………………………………………………………… 68

3-5- محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی   ………………………………………………………………………………… 69

3-5-1- وابستگی به بازار های نفت و گاز  ………………………………………………………………………………. 69

3-5-2- محدودیت های قانونی و سیاست گذاری   …………………………………………………………………….. 74

3-5-3- چانه زنی و گره های ذینفع   ………………………………………………………………………………………… 76

3-5-4- مشکلات تصویر سازی و پذیرش اجتماعی   …………………………………………………………………. 78

فصل چهار :بازاریابی پروژه های مهندسی مواد شیمیایی   ……………………………………………………………… 81

4-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………. 82

پایان نامه

4-2- بازاریابی کارخانه های شیمیایی   …………………………………………………………………………………….. 82

4-3- بازاریابی تکنولوژی سبز  ………………………………………………………………………………………………… 91

4-4- بازاریابی کالاهای شیمیایی   …………………………………………………………………………………………….. 95

4-4-1- گازها ………………………………………………………………………………………………………………………. 96

4-4-2- نفت    ……………………………………………………………………………………………………………………….. 98

4-4-3- پالپ و کاغذ  …………………………………………………………………………………………………………….. 101

4-4-4- فیبرها ……………………………………………………………………………………………………………………… 107

4-4-5- کود های شیمیایی   ……………………………………………………………………………………………………. 108

4-4-6- کلرین   …………………………………………………………………………………………………………………….. 109

4-5- پلاستیک ها و لاستیک ها ………………………………………………………………………………………………. 112

4-5-1- پلی الفین ها ………………………………………………………………………………………………………………. 114

4-5-2- پلی استایرن ها ………………………………………………………………………………………………………… 119

4-5-3- پلی وینیل کلراید  ………………………………………………………………………………………………………. 120

4-5-4- پلی استر های اشباع نشده ………………………………………………………………………………………….. 122

4-5-5- فوم های پلی یورتان  …………………………………………………………………………………………………. 124

4-5-6- رزین های ترفتالات پلی اتیلن   …………………………………………………………………………………… 125

4-5-7- فیلم های ترفتالات پلی اتیلن   ……………………………………………………………………………………… 127

4-5-8- فیبر های ترفتالات پلی اتیلن   ……………………………………………………………………………………… 127

4-5-9- لاستیک ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 128

4-5-10- لاستیک های طبیعی   ………………………………………………………………………………………………… 129

4-5-11- لاستیک های ترکیبی   ……………………………………………………………………………………………….. 130

4-5-12- الاستومر های ترموپلاستیک مبتنی بر استایرن  …………………………………………………………….. 132

فصل پنجم : نتیجه گیری   ………………………………………………………………………………………………………… 133

5-1– مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………. 134

5-2- پوشش ها و جلا دهنده ها …………………………………………………………………………………………….. 137

5-3- رنگ های نساجی ……………………………………………………………………………………………………….. 138

5-4- بازدارنده های فرسایش     ………………………………………………………………………………………………… 139

5-5- مواد شیمیایی برای الکترونیک ها …………………………………………………………………………………… 141

5-6- کاتالیست ها ………………………………………………………………………………………………………………… 143

5-7- افزودنی های پلاستیک    …………………………………………………………………………………………………. 145

5-8- آفت کش ها ………………………………………………………………………………………………………………… 148

5-9- پلیمر های ویژه …………………………………………………………………………………………………………… 150

5-10- مواد آرایشی   ………………………………………………………………………………………………………………. 153

5-11- تجارت کشاورزی   ………………………………………..…………………………………………………………….. 157

5-12- روند های کلی   ………………………………………………………………………………………………………….. 158

5-13- آفت کش ها، قارچ کش ها و حشره کش ها ………………………………………………………………….. 159

5-14- دانه های تغییر یافته ژنتیک    ………………………………………………………………………………………….. 162

5-15- گیاهان به عنوان راکتو های شیمیایی   …………………………………………………………………………….. 166

یک مطلب دیگر :

5-16- غذای کامل   ……………………………………………………………………………………………………………….. 167

5-17- جنبه های قانونی   ………………………………………………………………………………………………………… 168

5-18- بازاریابی داروها ………………………………………………………………………………………………………….. 170

5-19- عوامل اجتماعی و دموگرافیک(مردم شناسی)  …………………………………………………………………. 172

5-20- تغییر نمودار بازاریابی   ………………………………………………………………………………………………….. 176

5-21- بخش های بازار جدید  ………………………………………………………………………………………………… 176

5-22- رقبای جدید  ………………………………………………………………………………………………………………. 178

5-23- توسعه یک داروی جدید  ……………………………………………………………………………………………… 178

5-24- پیش بازاریابی   …………………………………………………………………………………………………………….. 180

5-25- راه اندازی مجدد داروها …………………………………………………………………………………………….. 181

5-26- کانال های توزیع   ………………………………………………………………………………………………………… 182

5-27- تجارت الکترونیک در صنعت شیمیایی   …………………………………………………………………………. 184

5-27-1- اهمیت تجارت الکترونیک در بازاریابی   …………………………………………………………………….. 184

5-27-2- مکان های بازار مواد شیمیایی مجازی ……………………………………………………………………… 185

5-28- بازار های نمایان شده ………………………………………………………………………………………………….. 187

5-28-1- dorado-نفت باکو  ……………………………………………………………………………………………….. 187

5-28-2- بیزینس در چین   ……………………………………………………………………………………………………… 190

5-29- بازبینی   ……………………………………………………………………………………………………………………… 191

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل دوم                           

جدول1   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

جدول2   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

جدول3   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

جدول4   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

     فصل سوم 

جدول1   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

فصل چهارم

جدول1   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

   فصل پنجم

جدول1   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 134

جدول2   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 136

جدول3   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 141

جدول4   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 143

جدول5   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 144

جدول6   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 146

جدول7   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 150

جدول8   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 154

جدول9  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 157

جدول10   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 164

جدول11   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 165

جدول12   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 175

جدول13   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 181

جدول14   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 189  

فهرست شکل ها

   عنوان                                                                                                       صفحه

فصل  اول

شکل1   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

شکل2   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

شکل3   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

شکل4   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

شکل5   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

شکل6   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

شکل7   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

شکل8 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم

شکل1   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

شکل2   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

شکل3   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*