سالمند آزاری و جنبه های گوناگون آن

عنوان                                                                                                                                   صفحه
گفتار چهارم : تعرض اجتماعی     53
گفتار پنجم : تعرض جسمی     54
گفتار ششم : تعرض پزشکی     56
مبحث دوم : بزه دیدگی ( آزاردیدگی ) سالمندان بر حسب خواستگاه     58
گفتار اول : بی توجهی یا غفلت     58
گفتار دوم : تعرض خانگی     59
گفتار سوم : تعرض موسسه ای     60
گفتار چهارم : نقض آزادیهای مدنی     61

پایان نامه

گفتار پنجم : تغییر نگرش     62
فصل دوم : گونه شناسی حمایت از سالمندان     63
مبحث اول: حمایت کیفری    63
گفتار اول:حمایت کیفری ساده    63
گفتار دوم:حمایت کیفری تشدیدی    64
گفتار سوم:حمایت کیفری ویژه یا افتراقی    64
گفتار چهارم :حمایت کیفری دنباله دار    65
مبحث دوم:حمایت مالی    65
مبحث سوم: حمایت پزشکی    66
مبحث چهارم :حمایت عاطفی و حیثیتی    67

یک مطلب دیگر :

مبحث پنجم: حمایت حقوقی    68
مبحث ششم: حمایت اجتماعی    69
بخش سوم: حمایت کیفری از سالمندان    71
فصل اول: حمایت کیفری از سالمندان در حقوق ملی    72
عنوان                                                                                                                                   صفحه
مبحث اول: آزاردیدگی ناشی از جرایم علیه تمامیت جسمانی    72
گفتار اول : آزاردیدگی ناشی از جرم قتل    72
گفتار دوم: آزاردیدگی ناشی از ضرب ،جرح  عمدی یا قطع عضو    73
گفتار سوم: آزاردیدگی ناشی از رهاکردن سالمندان    74
مبحث دوم: آزاردیدگی ناشی از جرایم علیه تمامیت روانی و معنوی     75
گفتار اول: آزاردیدگی ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر    75
گفتار دوم :آزاردیدگی ناشی از توهین و فحاشی    76
مبحث سوم: آزاردیدگی ناشی از جرایم علیه تمامیت جسمانی و روانی    77
گفتار اول: آزاردیدگی ناشی از تعرض جنسی    77
گفتار دوم:آزاردیدگی ناشی از آدم ربائی وتوقیف غیرقانونی    78
گفتار سوم:آزاردیدگی ناشی از شکنجه    79
مبحث چهارم: آزاردیدگی ناشی از جرائم علیه اموال و مالکیت    79
گفتار اول:آزاردیدگی ناشی از جرم سرقت    79
گفتار دوم:آزاردیدگی ت=ناشی از جرایم کیف قاپی و جیب بری    81
گفتار سوم: آزاردیدگی ناشی از جرایم سوء استفاده مالی و کلاهبرداری    81
فصل دوم:حمایت کیفری از سالمندان در اسناد فراملی    83
مبحث اول: اسناد جهانی    83
گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر    83

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*