سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه 1
1-1 مقدمه 2
1-2 سرطان 3
1-2-1 راه­های گسترش سرطان 3
1-2-2 روش­های تشخیص 4
1-2-2-1 غربالگری(بیماریابی) 4
1-2-2-2 آزمایش خون 4
1-2-2-3 رادیوگرافی از قفسه سینه(CXR) 5
1-2-2-4 ماموگرافی 5
1-2-2-5 سونوگرافی 5
1-2-2-6 نمونه­برداری 5
1-2-2-7 آندوسکوپی 5
1-2-2-8 آزمایش ادرار 5
1-2-2-9 آزمایش خون مخفی در مدفوع 5
1-2-2-10 اسمیر دهانه رحم(پاپ اسمیر) 6
1-2-2-11 سی­تی­اسکن 6
1-2-3 روش­های درمان سرطان 6
1-2-3-1 درمان سیستمیک 6
1-2-3-2 هورمون درمانی 7
1-2-3-3 درمان زیست شناختی 7
1-2-3-4 شیمی درمانی 8
1-2-3-5 پرتو­درمانی سیستمیک 8
1-2-3-6 درمان موضعی 9
1-2-3-7 جراحی 9
1-2-3-8 پرتودرمانی موضعی 9
1-2-3-9 پیوند سلول­های بنیادی 10
1-3 فتوداینامیک­تراپی 11
1-3-1 منبع نور 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-2 ماده حساس به نور 13
1-3-3 مکانیسم درمان 15
1-3-4 برتری­های روش فتوداینامیک تراپی 16
1-3-5 چالش­های فتوداینامیک تراپی 16
1-4 سیستم­های دارورسانی 17
1-4-1 دارورسانی به روش سنتی 17
1-4-2 دارورسانی نوین 17
1-5 مروری بر مقالات 20
1-6 هدف پژوهش 23
فصل دوم: زئولیت­ها 24
2-1 مقدمه 25
2-2 طبقه بندی زئولیت­ها 27
2-3 خواص زئولیت­ها 27
2-3-1 ظرفیت تبادل کاتیونی 28
2-4 ویژگی فیزیکی و شیمیایی زئولیت­ها 29
2-5 دسته­بندی زئولیت­ها 30
2-5-1 زئولیت­های طبیعی 30
2-5-2 زئولیت­های مصنوعی 31
2-6 مقایسه زئولیت­های طبیعی و مصنوعی 32
2-7 معرفی زئولیت­های مورد استفاده 33
2-7-1 زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت 33
2-7-2 زئولیت سنتزی ZSM-5 34
2-7-3 زئولیت سنتزی سودالیت 35
2-8 تولید زئولیت­ها 36
2-9 منابع زئولیتی 37
2-10 روش­های سنتز زئولیت­ها 37
2-10-1 روش سنتز فاز مایع(فرآیند هیدروترمال) 38
2-10-2 روش انتقال فاز گاز(ژل خشک) 39
2-10-3 روش­های نوین سنتز 39
2-10-3-1 سنتز با استفاده از ژل و محلول شفاف 39
2-10-3-2 سنتز با استفاده از نانوبلورهای زئولیت در فضای بسته 41
2-10-3-3 رشد درونی مواد محافظ(ISS) 41
2-10-3-4 تبلور با حرارت­دهی توسط ریزموج 42
2-11 کاربرد­های زئولیت 43
2-11-1 زئولیت در پزشکی 43
2-12 نتیجه­گیری 45
فصل سوم: پلیمرها 46
3-1 مقدمه 47
3-2 پلیمر 47
3-3 توصیف پلیمرها 48
3-3-1 جرم مولکولی 49
3-3-2 ساختار مولکولی 50
3-3-3 مورفولوژی 50
3-3-4 خواص حرارتی 51
3-4 ساختار پلیمر­ها 51
3-5 پلی­اتیلن­گلیکول 52
3-5-1 تعریف 52
3-5-2 استفاده­های پزشکی جدید PEG 54
3-6 تهیه و کپسولاسیون دارو در نانوذرات پلیمری 55
3-7 پگیله­کردن 56
3-7-1 پگیله­کردن پروتئین­ها و اهمیت داروئی آن 61
3-7-2 ملاحظاتی راجع به PEGylation 61
3-7-3 روش­های تشخیص 63
3-7-4 پگیله­کردن برگشت­پذیر 64
3-7-5 محدودیت­های پگیله­کردن 64
3-7-6 دیدگاه­های آینده 64
فصل چهارم: مواد و روش­ها 65
4-1 مقدمه 66
4-2 مواد شیمیایی مورد استفاده 66
4-2-1 مواد شیمیایی جهت سنتز ZSM-5 66
4-2-2 مواد شیمیایی جهت سنتز سودالیت 67
4-2-3 مواد شیمیایی جهت تست تولید اکسیژن یکتایی 67
4-3 تجهیزات مورد استفاده 67
4-3-1 دستگاه سانتریفیوژ 67
4-3-2 آون 68
4-3-3 pH متر 68
4-3-4 دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش- مرئی 69
4-3-5 دستگاه پراش پرتو ایکس 70
4-3-6 دستگاه طیف­سنجی مادون قرمز 73
4-3-7 میکروسکوپ الکترونی روبشی 74
4-3-8 سیستم پرتودهی نوری 75
4-4 سنتز ساختارهای زئولیتی 76
4-4-1 سنتز ZSM-5 76
4-4-2 تهیه ترکیب اصلاح­شده MPZ 76
4-4-3 سنتز سودالیت 78
4-4-4 تهیه ترکیب اصلاح­شده MPS 79
4-4-5 تهیه ترکیب اصلاح­شده MPC 79
4-5 آنالیز­های صورت پذیرفته 80
4-5-1 اسپکتروسکوپی فرابنفش- مرئی 80
4-5-2 طیف­سنجی مادون قرمز 80
4-5-2-1 آماده­سازی نمونه­ها جهت انجام آنالیز FTIR 80
4-5-3 پراش پرتو­ایکس 81
4-5-4 تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) 81
4-5-5 آنالیز تولید اکسیژن یکتایی 82
فصل پنجم: نتایج 83
5-1 مقدمه 84
5-2 نتایج آنالیزها و آزمون تولید اکسیژن یکتایی زئولیت ZSM-5 84
5-2-1 سنتز پودر زئولیتی ZSM-5 84
5-2-1-1 برررسی نتایج طیف فرابنفش- مرئی 84
5-2-1-2 بررسی طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه(FTIR) 86
5-2-1-3 بررسی پراش پرتوایکس(XRD) 89
5-2-1-4 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) 91
5-2-1-5 نتایج آزمایش فتواکسیداسیون(DPBF) 92
5-3 نتایج آنالیزها و آزمون تولید اکسیژن یکتایی زئولیت سودالیت 95
5-3-1 سنتز پودر زئولیتی سودالیت 95
5-3-1-1 بررسی نتایج طیف فرابنفش- مرئی 95
5-3-1-2 بررسی طیف سنجی مادون­قرمز با تبدیل فوریه(FTIR) 96
5-3-1-3 بررسی پراش پرتوایکس(XRD) 98
5-3-1-4 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) 100
5-3-1-5 نتایج آزمایش فتواکسیداسیون(DPBF) 101
5-4 نتایج آنالیزها و آزمون تولید اکسیژن یکتایی زئولیت کلینوپتیلولیت 103
5-4-1 زئولیت خالص کلینوپتیلولیت 103
5-4-1-1 بررسی نتایج طیف فرابنفش- مرئی 103
5-4-1-2 بررسی طیف­سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه(FTIR) 104
5-4-1-3 بررسی پراش پرتو ایکس(XRD) 107
5-4-1-4 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) 108
5-4-1-5 نتایج آزمایش فتواکسیداسیون(DPBF) 109
فصل ششم: نتیجه­گیری و پیشنهادات 111
6-1 نتیجه­گیری 112
6-2 پیشنهادات 115
مراجع 116

فهرست شکل­ها

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

شکل(1-1) مکانیسم های فتوشیمیایی دخیل در ایجاد عوامل سمی در فتوداینامیک تراپی 12
شکل(1-2) اصول کلی و مراحل فتوداینامیک تراپی 16
شکل(2-1) سنگ زئولیتی 26
شکل(2-2) ساختمان اتمی زئولیت 26
شکل(2-3) زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت Na 34
شکل(2-4) شماتیکی از فرآیند کریستالیزاسیون زئولیت 38
شکل(3-1) هیدرولیز PLGA 55
شکل(3-2) نانوذرات زیست تخریب پذیر 56
شکل(3-3) فرآیند پگیله کردن نانوذرات 57
شکل(3-4) نانوذرات هدف دار 58
شکل(3-5) شمایی از پلیمر حاوی لیگاندهای هدفمند بارگیری شده با دارو 59
شکل(3-6) پوشش پلیمر با نانوذره 59
شکل(3-7) ساختار پلیمر 62
شکل(4-1) دستگاه سانتریفوژ مدل Z233M-2 67
شکل(4-2) آون شرکت Binder 68
شکل(4-3) PH متر Metrohm 780 69
شکل(4-4) اسپکتروفتومتر کری 50 70
شکل(4-5) نمودار شدت تابش هدف بمباران شده توسط اشعه الکترونی بر حسب طول موج 72
شکل(4-6) دستگاه پراش پرتو ایکس مدل GBC-WMA 72
شکل(4-7) دستگاه طیف سنجی مادون قرمز Bruker vector22 73
شکل(4-8) دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی Vega2-Tescan 75
شکل(4-9) لیزر دیودی mw100 مورد استفاده در طول موج nm 655 76
شکل(4-10) توان سنج نوری PM160T 76
شکل(4-11) تصویر نمونه های اصلاح شده 80
شکل(5-1) طیف uv-vis الف)متیلن بلو، ب) PEG، ج) ZSM-5، د) نمونه اصلاح شده MPZ 85
شکل(5-2) طیف FTIR الف) متیلن بلو، ب) PEG، ج) ZSM-5، د) نمونه اصلاح شده MPZ 87
شکل(5-3) طیف XRD الف) ZSM-5 سنتزشده، ب) نمونه اصلاح شده MPZ 90
شکل(5-4) تصویر SEM الف) ZSM-5 سنتزشده، ب)نمونه اصلاح شده MPZ 91
شکل(5-5) تغییرات زمانی لگاریتمی جذب با استفاده از نور لیزر الف) متیلن بلو، ب) ZSM-5 سنتزشده، ج) نمونه اصلاح شده MPZ 94
شکل(5-6) طیف جذب UV-vis سودالیت سنتزشده، نمونه اصلاح شده MPS 96
شکل(5-7) طیف FTIR الف) سودالیت سنتزشده، ب) نمونه اصلاح شده 97
شکل(5-8) طیف XRD الف) سودالیت سنتزشده، ب) نمونه اصلاح شده MPS 99
شکل(5-9) تصویر SEM الف) سودالیت سنتزشده، ب) نمونه اصلاح شده MPS 101
شکل(5-10) تغییرات زمانی لگاریتمی جذب با استفاده از نور لیزر نمونه اصلاح شده MPS 102
شکل(5-11) طیف جذب UV-vissible زئولیت Clinoptilolite، نمونه اصلاح شده MPC 104
شکل(5-12) طیف FTIR الف) زئولیت Clinoptilolite، ب)نمونه اصلاح شده MPC 105
شکل(5-13) طیف XRD الف) زئولیت Clinoptilolite، ب) نمونه اصلاح شده MPC 107
شکل(5-14) تصویر SEM الف) زئولیت Clinoptilolite، ب) نمونه اصلاح شده MPC 108
شکل(5-15) تغییرات زمانی لگاریتمی جذب با استفاده از نور لیزر نمونه اصلاح شده MPC 110

فهرست جدول ها

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*