سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

2-1-3- تعریف کار آفرین…………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-4- انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-5- اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-1-6- مثلث اشتغال…………………………………………………………………………………………………………………………… 18
2-1-5-1- استخدام…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-1-5-2- خود اشتغالی………………………………………………………………………………………………………………………. 22
2-1-5-3- دیگر اشتغالی……………………………………………………………………………………………………………………… 22
2-1-7- جوان و مثلث اشتغال………………………………………………………………………………………………………………. 23
2-1-8- انتخاب شغل و عوامل موثر در اشتغال……………………………………………………………………………………….. 24
2-1-9- اشتغال و عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………. 27
2-1-9-1- کاهش تصدی دولت……………………………………………………………………………………………………………. 27
2-1-9-2- ضرورت جهش صادرات غیر نفتی و کاهش نقش نفت در اقتصاد……………………………………………. 29
2-1-9-3- افزایش بهره وری……………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-1-9-4- توجه به وضعیت رکود و تورمی(Stagflation) حاکم بر اقتصاد و اعمال سیاستهای اشتغال زایی. 31
2-1-9-5- توجه به گذر جهان از عصر صنعتی به عصر فرا صنعتی…………………………………………………………. 32
بخش دوم :بسیج…………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-2-1- مفهوم بسیج……………………………………………………………………………………………………………………………. 34
2-2-2- اهمیت بسیج در کارآفرینی و اشتغال…………………………………………………………………………………………. 38
2-2-3-كاركردهای بسیج:…………………………………………………………………………………………………………………….. 42
2-2-3-1-ویژگی های مشترک افراد کارآفرین و بسیجی…………………………………………………………………………. 43
2-2-3-2- نقاط قوت بسیج در استراتژی توسعه کارآفرینی…………………………………………………………………….. 44
2-2-3-3- نقاط ضعف بسیج در استراتژی توسعه کارآفرینی…………………………………………………………………… 44
2-2-4- استفاده از پتانسیل بسیج در جهت نهادینه کردن کارآفرینی در جامعه…………………………………………… 44
2-2-5- رویكرد عام بسیج در مسئلة اشتغال زایی و كارآفرینی…………………………………………………………………. 48
2-2-5-1- رویكرد نظری…………………………………………………………………………………………………………………….. 50
2-2-5-2- رویكرد های كارآفرینی………………………………………………………………………………………………………… 51
2-2-6- سیاستها و راهكارهای توسعة كارآفرینی و اشتغا ل زایی………………………………………………………………. 52
2-2-10- راهكارهای توسعة كارآفرینی و اشتغا ل زایی…………………………………………………………………………… 53
2-2-11- در جستجوی راهكارهای توسعة كارآفرینی در بسیج………………………………………………………………… 55
2-3- بخش سوم :تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………..63
2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………….. 63
2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………… 66
2-2-4- خلاصه تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………… 68
چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….69
فصل سوم روش تحقیق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 72
3-3- جامعه  و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 74
3-4-1-مطالعات کتابخانه ای…………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-4-2- تحقیقات میدانی………………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-5- روایی  و پایایی  ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….. 75

پایان نامه

3-5-2- پایایی ابزار گردآوری اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………….. 75
3-6- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….. 76
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….. 78
4-2-1- توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان  ……………………………………………………………………….. 79
4-2-2- توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان  ………………………………………………………………………… 80
4-2-3- توصیف متغیر میزان سن پاسخ دهندگان  …………………………………………………………………………………. 81
4-3-  توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 81
4-4- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… 83
4-5- آزمون سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 88
4-6- رتبه بندی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 96
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
5-2- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………… 100
5-3- توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 101
5-4-آزمون سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 101
5-4-1- پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
5-4-2- پرسشهای فرعی………………………………………………………………………………………………………………………. 102
5-5- پیشنهاد بر اساس سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………….. 106
5-6- پیشنهادات برای سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………………….. 107
5-7- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….110
فهرست و منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………… 112
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115
 
فهرست جداول
جدول 2-1- تعاریف کارآفرینی و کارآفرین از دیدگاه صاحبنظران……………………………………………………………. 16
جدول 2-2-رویكرد های عمده در مطالعات كارآفرینی…………………………………………………………………………….. 71
جدول2-3- سیاستهای رایج حمایت از كارآفرینی در سایر کشورها و مقایسه با تجارب بسیج سازندگی………… 71

یک مطلب دیگر :

جدول2-4-ابعاد راهکارها و اقدامهای كارآفرینی(یافته های جهانی)…………………………………………………………… 72
جدول2-5- راهكارها و اقدامهای كارآفرینی و اشتغا ل زایی برای بسیج…………………………………………………….. 75
جدول2-6- جمه بندی سابقه تحقیقات مشابه……………………………………………………………………………………………85
جدول 3-1- تعداد سؤالات ابعاد پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 92
جدول3-2- پایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد…………………………………………………………………………………………… 94
جدول4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………….. 98
جدول4-2- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………….. 99
جدول4-3- توصیف سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………… 100
جدول4-4- توصیف متغیر ظرفیت های بیرونی……………………………………………………………………………………….. 101
جدول4-5- توصیف مولفه های ظرفیت های بیرونی………………………………………………………………………………… 102
جدول4-6- توصیف متغیر ظرفیت های ساختاری……………………………………………………………………………………. 103
جدول4-7- توصیف مولفه های بعد ظرفیت های ساختاری………………………………………………………………………. 104
جدول4-8- توصیف متغیر ظرفیت های درونی……………………………………………………………………………………….. 105
جدول4-9- توصیف مولفه های بعد ظرفیت درونی………………………………………………………………………………….. 106
جدول4-10- آزمون کولموگروف- اسمیرنف………………………………………………………………………………………….. 107
جدول4-11- آزمون تی تست برای ظرفیت های توسعه اشتغال………………………………………………………………… 107
جدول4-12 آزمون تی تست برای متغیر عوامل قانونی……………………………………………………………………………… 108
جدول4-13 آزمون تی تست برای متغیر عوامل اقتصادی………………………………………………………………………….. 108
جدول4-14- آزمون تی تست برای متغیر محیط کاری……………………………………………………………………………… 109
جدول4-15 آزمون تی تست برای متغیر استقلال و خودمختاری……………………………………………………………….. 110
جدول4-16- آزمون تی تست برای متغیر آموزش، کار آموزی و اطلاع رسانی……………………………………………. 110
جدول4-17- آزمون تی تست برای متغیر همکاری (درون سازمانی و برون سازمانی)…………………………………. 111
جدول4-18- آزمون تی تست برای متغیر توجه به جامعه (مشارکت و توسعه)……………………………………………. 111
جدول4-19 آزمون تی تست برای متغیر توجه به اخلاق کاری………………………………………………………………….. 112
جدول4-20- آزمون تی تست برای متغیر مدیریت هسته های علمی………………………………………………………….. 113
جدول4-21- آزمون تی تست برای متغیر ساختار مالی سازمان…………………………………………………………………. 113
جدول4-22- آزمون تی تست برای متغیر تشکیل مشاوره متخصصان…………………………………………………………. 114
جدول4-24- آزمون تی تست برای متغیر راه اندازی مراکز رشد………………………………………………………………. 115
جدول4-25- آزمون تی تست برای متغیر سیستم اطلاعات و رایانه…………………………………………………………… 115
جدول4-26- آزمون فریدمن برای ظرفیت های توسعه…………………………………………………………………………….. 116
جدول4-27- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت های بیرونی…………………………………………………………….. 117
جدول4-28- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت های ساختاری…………………………………………………………. 117
جدول4-29- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت های درونی……………………………………………………………… 118

فهرست نمودارها
نمودار 2-1- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… .7
نمودار4-1- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. .98
نمودار4-2- نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………… .99
نمودار4-3- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. .100
نمودار4-4- هیستوگرام  متغیر ظرفیت های بیرونی…………………………………………………………………………………. .101
نمودار4-5- نمودار میله ای برای میانگین مولفه های ظرفیت های بیرونی………………………………………………….. .102
نمودار4-6- هیستوگرام  متغیر ظرفیت های ساختاری……………………………………………………………………………… .103
نمودار4-7- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت های ساختاری………………………………………… .104
نمودار4-8- هیستوگرام  متغیر ظرفیت های درونی………………………………………………………………………………….. .105
نمودار4-9- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت درونی……………………………………………………. .106

فهرست اشکال
شکل 2-1- رویکرد در رده های بسیج……………………………………………………………………………………………………. 68

چکیده
چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه  با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هدف از این تحقیق سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان می باشد.جامعه آماری این تحقیق، بمنظور انجام مطالعات میدانی شامل کارشناسان، محققان و کارکنان از 3 شهر؛رشت ، لنگرود و بندر انزلی در حوزه مرتبط با امور بسیجیان استان گیلان می باشد.که از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و از طریق فرمول کوکران، جامعه محدود  به تعداد 300  نفر نمونه گیری شد. تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن صورت گرفت. آزمون های مورد استفاده در این تحقیق ، آزمون کلوموگروف اسمیرنف، آزمون تی می باشد.نتایج تحقیق از سوال اصلی پژوهش نشان داد سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی تست متغیرهای ظرفیت های توسعه اشتغال، تمامی کمتر از 05/0 می باشد در نتیجه ظرفیت های توسعه اشتغال در نمونه تحت بررسی در سطح مطلوبی قرار دارد. در رتبه بندی متغیرهای تحقیق نشان داده شد که ظرفیت های محیطی دارای بالاترین رتبه می باشد.

کلمات کلیدی : توسعه ،اشتغال ،ظرفیت های محیطی، محتوایی، ساختاری، بسیج

فصل اول

 

کلیات تحقیق

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*