سنجش عوامل موثر بر کارائی سود در شعب بانک سینا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                            صفحه

فصل اول  : کلیات پژوهش .

۱-۱- مقدمه . ۳

۱-۲- بیان مساله. ۴

۱-۳- اهمیت موضوع . ۴

۱-۴- اهداف ۵

۱-۵- سوالات تحقیق ۵

۱-۶- فرضیات تحقیق. ۶

۱-۷- روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات. ۶

۱-۸- قلمرو تحقیق ۶

۱-۹- استفاده کنندگان  تحقیق ۷

۱-۱۰- واژگان کلیدی. ۷

۱-۱۱- ساختار تحقیق .   ۹

فصل دوم  : ادبیات پژوهش ——————————————————————-

۲-۱- مقدمه .  ۱۳

۲-۲- سیر تکاملی بانکداری. ۱۳

۲-۲- ۱- سیر تکاملی بانکداری در جهان.   ۱۳

۲-۲- ۲- سیر تکامل بانکداری در ایران.   ۱۶

۲-۳- تاریخچه بانک سینا    . ۲۲

س

۲-۴- مروری بر کارایی و شیوه های اندازه گیری آن .  ۲۴

۲-۴-۱- تعریف ناکارایی و علل آن.    ۲۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۴-۲- تاریخچه کارایی.  ۲۵

۲-۴-۳- مفاهیم کارایی ۲۶

۲-۴-۳-۱- کارایی درآمد .  ۲۹

۲-۴-۳-۲- کارایی هزینه  ۲۹

۲-۴-۳-۳- کارایی سود   ۳۰

۲-۴-۴- شیوه های اندازه گیری کارایی .  ۳۰

۲-۴-۴-۱- روش مرز تصادفی SFA . 30

۲-۴-۴-۲- روش توزیع آزاد DFA  .  ۳۱

۲-۴-۴-۳- تحلیل پوششی داده ها DEA .  ۳۱

۲-۵- محصولات بانک   ۳۲

۲-۵-۱- تسهیلات     ۳۲

۲-۵-۱-۱- انواع تسهیلات   ۳۳

۲-۵-۱-۱-۱- از نظر مدت   ۳۳

۲-۵-۱-۱-۲- از نظر مورد استفاده  ۳۳

۲-۵-۱-۱-۳- از نظر مصرف ۳۵

۲-۵-۱-۲- سررسید تسهیلات  ۳۵

۲-۵-۱-۳- حد (سقف) تسهیلات . ۳۵

۲-۵-۱-۴- حد مجاز قانونی. ۳۶

۲-۵-۱-۵- مراجع یا ارکان اقتصاد  ۳۶

۲-۵-۱-۶- بخش اقتصادی ۳۶

ف

۲-۵-۱-۷- طبقه بندی تسهیلات.  ۳۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۵-۱-۷-۱- طبقه جاری ۳۷

۲-۵-۱-۷-۲- طبقه سررسید گذشته  . ۳۷

۲-۵-۱-۷-۳- طبقه معوق  ۳۸

۲-۵-۱-۷-۴- طبقه مشکوک الوصول.  ۳۸

۲-۵-۱-۷-۵- مطالبات سوخت شده. ۳۸

۲-۵-۱-۸- معیارهای اصلی اعطای تسهیلات در بانکهای ایرانی. ۳۸

۲-۵-۱-۸-۱- قابلیت اعتماد و اطمینان    ۳۸

۲-۵-۱-۸-۲- قابلیت و صلاحیت فنی. ۳۹

۲-۵-۱-۸-۳- ظرفیت مالی و کشش اعتباری.   ۳۹

۲-۵-۱-۸-۴- وثیقه ۳۹

۲-۵-۱-۹- عوامل موثر بر نرخ سود تسهیلات  ۴۰

۲-۵-۱-۹-۱-  عوامل برون سازمانی  ۴۰

۲-۵-۱-۹-۲- عوامل درون سازمانی .  ۴۱

۲-۵-۲- سرمایه گذاری  ۴۱

۲-۵-۲-۱ ماهیت سرمایه گذاری. ۴۱

۲-۵-۲-۲- تعریف سرمایه گذاری ۴۲

۲-۵-۲-۳-فرایند سرمایه گذاری   ۴۲

۲-۵-۲-۴ساختار دارایی های مالی . ۴۳

۲-۵-۲-۴-۱-دارایی های غیر قابل معامله .  ۴۴

۲-۵-۲-۴-۲- سرمایه‌گذاری‌های بازار سرمایه  . ۴۵

ق

۲-۵-۲-۵- سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم   ۴۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۵-۲-۶-بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار  ۴۷

۲-۵-۲-۷- ریسک ۴۸

۲-۵-۲-۷-۱- انواع ریسک. ۵۰

۲-۶- مفهوم سود .  ۵۱

۲-۶-۱- مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاریف ) .  ۵۱

۲-۶-۲- رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود  .  ۵۲

۲-۶-۳- رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود   ۵۴

۲-۶-۴- سود به عنوان معیار کارآیی .  ۵۴

۲-۶-۵- سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی  . ۵۶

۲-۷- پیشینه تحقیق.  ۵۷

۲-۷-۱- مطالعات خارجی ۵۷

۲-۷-۲-مطالعات داخلی ۶۱

فصل سوم : روش تحقیق ———————————————————————

۳-۱- مقدمه  .  ۶۷

۳-۲- روش تحقیق   ۶۷

۳-۳- فرضیه های تحقیق. ۶۸

۳-۴- متغیرهای تحقیق   ۶۸

۳-۴-۱- متغیر وابسته   ۶۹

۳-۴-۲- متغیر مستقل  ۶۹

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات   ۶۹

ش

۳-۶- جامعه آماری . ۷۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳-۸- روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها   ۷۰

۳-۸-۱- روش تولید .  ۷۱

مطلب دیگر :

۳-۸-۲- روش واسطه ای  ۷۱

۳-۹- معرفی الگوی اندازه گیری کارایی   ۷۲

تابع تولید مرز تصادفی  ۷۴

۳-۱۰- روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها . ۷۷

۳-۱۰-۱- آمار توصیفی   . ۷۷

۳-۱۰-۲- آمار استنباطی. ۷۷

فصل چهارم : یافته ها  ———————————————————————-

۴-۱- مقدمه .  ۸۷

۴-۲ آمار توصیفی.    ۸۷

۴-۳ آمار استنباطی   ۸۹

۴-۳-۱-۱- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش ۸۹

۴-۳-۱-۲- آزمون معنی دار بودن کل رگرسیون ۹۰

۴-۳-۱-۳- آزمون دوربین – واتسون. ۹۱

۴-۳-۱-۴- ضریب تعیین. ۹۱

۴-۳-۲- نتایج اجرای رگرسیون.   ۹۲

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه .  ۹۹

۵-۲- نتایج تحقیق.  ۹۹

ث

۵-۳- محدودیت های تحقیق.  ۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵-۴- پیشنهادات تحقیق  .  ۱۰۰

۵-۴-۱- پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق .  ۱۰۰

۵-۴-۲- پیشنهادهای فرعی  . ۱۰۱

۵-۴-۳- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی  ۱۰۱

فهرست منابع و ماخذ . ۱۰۳

پیوست   ۱۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*