سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله …

1-3 ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………5
1-4 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..5
1-4-1 مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………6
1-4-2 تعریف متغیرهای پیشنهادی و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………..7
1-5 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….9
1-6 سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-7 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….10
1-8 جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
1-9 روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….11
1-10روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….11
1-11 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………12
1-12 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….13
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2-2 مدیریت زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………………………………………15
2-2-1 مفاهیم و تعاریف زنجیره تامین………………………………………………………………………………………..17
2-3 لزوم اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………18
2-3-1 مشکل روشهای سنتی در اندازه گیری کارایی زنجیره تامین……………………………………...19
2 -4 تحلیل پوششی داده ها (DEA)……………………………………………………………………………………..20
2-4-1 مدل های اصلی تحلیل پوششی .داده……………………………………………………………………20
2-4-1-1 مدل CCR……………………………………………………………………………………………21
2-4-1-2 مدل BCC……………………………………………………………………………………………23
2-4-1-3 مدل جمعی……………………………………………………………………………………………24

2-5 مروری بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تأمین با استفاده از DEA …………………………………..25

پایان نامه

2-6  نقص  DEAسنتی در ارزیابی کارایی زنجیره تأمین………………………………………………………….31
2-7 مدل DEA شبکه ای…………………………………………………………………………………………………….31
2-7-1 ساختارهای DEA شبکه ای………………………………………………………………………………..32
2-7-1-1 ساختار سری…………………………………………………………………………………………..32
2-7-1-2 ساختار موازی…………………………………………………………………………………………3
2-7-2 انواع مدل های DEA شبکه ای…………………………………………………………………………….35
2-7-2-1 مدل ایستا……………………………………………………………………………………………….35
2-7-2-2 مدل پویا……………………………………………………………………………………………….36
2-7-2-3 مدل جریان مشترک یا پذیرش تکنولوژی………………………………………………….37
2-8 مروری بر مطالعات DEA در ساختارهای شبکه ای……………………………………………………….38
2-9 فرایندهای شبکه ای دو مرحله ای…………………………………………………………………………………41
2-9-1 انواع مدل های DEA برای ارزیابی فرایندهای دو مرحله ای………………………………….42
2-9-1-1 رویکرد DEA استاندارد…………………………………………………………………………42
2-9-1-2 رویکرد تجزیه کارایی……………………………………………………………………………..42
2-9-1-3 رویکرد DEA شبکه ای…………………………………………………………………………43
2-9-1-4 رویکرد تئوری بازیها………………………………………………………………………………4
2-9-1-4-1 مدل غیر همکاری DEA دو مرحله ای…………………………………. 43
2-9-1-4-2 مدل همکاری  DEA دو مرحله ای………………………………………..44
2-10مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………44

 

یک مطلب دیگر :

فصل سوم: روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………….46
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………47
3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………47

3-3 جامعه/ نمونه آماری………………………………………………………………………………………………..48
3-3-1 صنعت خودروی ایران…………………………………………………………… ……………………..49
3-3-2 سایپا……………………………………………………………………………………………………………49
3-4 ابزار گردآوری داده ها/ اطلاعات……………………………………………………………………………..50
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها/ اطلاعات……………………………………………………………………50
3-5-1 مدل  DEAمضربی ورودی محور با بازدهی ثابت……………………………………………50
5-3     -2 مدل های با ورودی ها و یا خروجی های نامطلوب………………………………………….52
5-3-2-1 خروجی های نامطلوب……………………………………………………………………..52
3-5-3 مدل های DEA شبکه ای……………………………………………………………………………53
3   -5-3-1 مدل DEA دو مرحله ای…………………………………………………………………53
3 -5-4 روش رتبه بندی کارایی متقاطع……………………………………………………………………..55
3-6 شاخص های ورودی و خروجی…………………………………………………………………………………56
3-7 داده های جمع آوری شده………………………………………………………………………………………….57
3-8  نمونه ای از برنامه نویسی Lingo……………………………………………………………………………..59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………..69
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..70
4-2 نتایج حاصل از حل مدل های DEA سنتی و دو مرحله ای…………………………………………..70
4-3 واحدهای مجازی برای واحدهای ناکارا……………………………………………………………………….73
4-4 رتبه بندی واحدهای کارا……………………………………………………………………………………………76
4-5 تحلیل حساسیت شاخص های ورودی در مدل DEA شبکه ای…………………………………..78
4-6 پاسخ به پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………..80
4-7 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………82
4-8 پیشنهادها بر مبنای نتایج…………………………………………………………………………………………..83
4-9 پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………..83
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..85
جدول 2-1 خلاصه ای بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تامین با استفاده از DEA………………….29
جدول 3-1 داده های مربوط به زنجیره های تامین شرکت سایپا در سال 1390……………………….59
جدول 4-1 نتایج کارایی حاصل از حل مدل DEA سنتی………………………………………………………71
جدول 4-2 نتایج کارایی حاصل از حل مدل DEA دو مرحله ای…………………………………………..72
جدول 4-3 ورودیهای واحدهای مجازی برای مدل سنتی DEA…………………………………………….73
جدول 4-4 ورودیهای واحدهای مجازی برای مدل شبکه ای DEA………………………………………..75
جدول 4-5 تحلیل حساسیت ورودیهای ابتدایی در مدل DEA شبکه ای………………………………….79
 
شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………6
شکل 2-1 مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………………………..16
شکل 2-2 ساختار داخلی یک واحد تصمیم گیری در مدل شبکه ای……………………………………31
شکل 2-3 ساختار سری…………………………………………………………………………………………………32

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*