سیاستگذاری و مدیریت پوشش در جمهوری اسلامی ایران از سال 1368 تا …

5-4-1-2- تعاریف تکوینی. 17
6-4-1-2- نتیجه‌گیری. 17
5-1-2- عناصر و مؤلفه‌های درونی نظام فرهنگ. 18
2-2- پوشش:. 23
1-2-2- مفهوم پوشش. 23
2-2-2- ریشه‌های پوشش. 24
3-2-2- عوامل مؤثر بر الگوی پوشش در جامعه. 27
4-2-2- پوشش و فرهنگ. 28
1-4-2-2- پوشش نماد فرهنگ. 29
2-4-2-2- پوشش و هویت و منزلت اجتماعی. 30
5-2-2- پوشش در فرهنگ اسلامی. 33
فصل سوم: دولت و فرهنگ. 38
مقدمه. 39
1-3- دولت و فرهنگ(سیاستگذاری در حوزه فرهنگ). 40
1-1-3- سیاستگذاری عمومی و توسعه فرهنگی. 40
2-1-3- سیاستگذاری فرهنگی. 44
3-1-3- رویکردهای نظری درباره سیاست‌پذیری فرهنگ. 49
1-3-1-3- دیدگاه فرهنگ آزاد. 49
2-3-1-3- دیدگاه کنترل فرهنگی. 50
3-3-1-3- نقد و نتیجه. 52
4-1-3- ضرورت برنامه‌ریزی فرهنگی. 56
5-1-3- دلایل دخالت و سیاستگذاری در فرهنگ. 58
1-5-1-3- وظیفه دولت اسلامی در مبارزه با هرج و مرج و فساد فرهنگی و زمینه‌سازی در جهت کمال جامعه:. 60
2-5-1-3- ضرورت وجود مرکز واحد در مقابله با تهاجم فرهنگی:   60
3-5-1-3- ضرورت ملت‌سازی یا ایجاد هویت ملی:. 61
4-5-1-3- ضرورت نظم‌دهی به تغییرات فرهنگی:. 62
5-5-1-3- تضمین آزادی بیان، مشارکت و تمرکززدایی فرهنگی:   63
6-5-1-3- ضرورت آموزش فرهنگ:. 63

پایان نامه

7-5-1-3- تأثیر سیاستگذاری فرهنگی بر سایر زمینه‌ها:. 63
8-5-1-3- افزایش رفاه و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی   64
6-1-3- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران. 64
2-3- دولت و پوشش(سیاستگذاری در حوزه پوشش). 67
1-2-3- حق و حکم. 68
1-1-2-3- حق و ویژگی‌های آن. 68
2-1-2-3- حکم و ویژگی‌های آن. 69
3-1-2-3- حق یا حکم بودن حجاب. 69
2-2-3- حجاب از منظر حقوق و حوزه عمومی و خصوصی. 70
1-2-2-3- حوزه خصوصی. 70
2-2-2-3- نسبت حکومت با حوزه خصوصی و شخصی. 73
3-2-2-3- حجاب: خصوصی یا عمومی. 74
4-2-2-3- تزاحم حقوق در مسئله حجاب. 75
3-2-3- حجاب از منظر احکام اسلامی. 77
1-3-2-3- توجیه فردی بودن حجاب. 78
2-3-2-3- توجیه اجتماعی بودن حجاب. 79
3-3-2-3- نسبت حکومت با احکام. 82
4-2-3- تعامل رویکرد کیفری با سیاست‌های غیرکیفری در حوزه پوشش   84
فصل چهارم: سیاستگذاری پوشش در. 88
جمهوری اسلامی ایران. 88
مقدمه. 89
2-4- پوشش در قوانین و سیاست‌های پیش از انقلاب. 89
1-2-4- پهلوی اول. 90
2-2-4- پهلوی دوم. 94
3-4- سیاستگذاری پوشش پس از پیروزی انقلاب اسلامی. 96
1-3-4- دهه اول (سال‌های 57 تا 68). 96
1-1-3-4- بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های سازمان‌های قضایی و اجرایی   101
2-1-3-4- قوانین مجلس. 106
1-2-1-3-4- قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت. 106

یک مطلب دیگر :

2-2-1-3-4- لایحه امر به معروف و نهی از منکر. 106
3-2-1-3-4- قوانین رسیدگی به تخلفات اداری(مصوب 1362، 1365، 1371، 1372). 107
4-2-1-3-4- ماده 102 قانون مجازات اسلامی. 107
5-2-1-3-4- قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی كشور. 108
‌6-2-1-3-4- قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا‌عفت عمومی را جریحه‌دار می‌كند.. 108
3-1-3-4- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی. 109
‌1-3-1-3-4- آیین‌نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی. 109
2-3-1-3-4- آئین‌نامه‌ حفظ‌ حدود و آداب‌ اسلامی‌ در دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌. 110
2-3-4- دهه دوم (سال‌های 1368 تا 1378). 110
1-2-3-4- چند بخشنامه‌های از قوه قضائیه. 111
2-2-3-4- دولت. 112
1-2-2-3-4- آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند.. 112
2-2-2-3-4- مصوبات کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد. 113
3-2-3-4- مصوبات مجلس. 117
1-3-2-3-4- قوانین رسیدگی به تخلفات اداری. 117
2-3-2-3-4- كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی. 117
4-2-3-4- شورای عالی انقلاب فرهنگی. 118
1-4-2-3-4- ‌آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی   118
2-4-2-3-4- اصول، مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف   119
3-3-4- دهه سوم (سال‌های 78 تا 88). 121
1-3-3-4 دولت. 121
1-1-3-3-4- آیین‌نامه اجرایی مدارس. 121
2-3-3-4- مجلس. 121
1-2-3-3-4- قانون ساماندهی مد و لباس. 121
3-3-3-4- شورای عالی انقلاب فرهنگی. 122
1-3-3-3-4- سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی. 122
2-3-3-3-4- سیاست‌های فرهنگی تبلیغی روز زن. 123
3-3-3-3-4- سیاست‌های فعالیت‌های بین‌المللی زنان. 124
4-3-3-3-4- منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران   124
5-3-3-3-4- شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی. 125
6-3-3-3-4- راهبردها و راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف. 125
7-3-3-3-4- سیاست‌های ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی   126
8-3-3-3-4- راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب   126
4-3-4- سیاستگذاری پوشش در صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 127
1-4-3-4- راهبردها و اهداف کلان. 127
2-4-3-4- سیاست‌ها و راهکارها. 133
3-4-3-4- وظایف. 135
1-3-4-3-4- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 136
2-3-4-3-4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 140
4-4-3-4- اقدامات و عملکردها. 142
1-4-4-3-4- صدا و سیما. 142
1-1-4-4-3-4- اقدامات سال 1385. 142
2-1-4-4-3-4- اقدامات سال 1386. 146
2-4-4-3-4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 152
1-2-4-4-3-4- اقدامات سال 1385. 152
2-2-4-4-3-4- اقدامات سال 1386. 163
فصل پنجم: نتیجه‌گیری. 172
پیوست‌ها. 204
منابع:. 257

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*