سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

2ـ 1ـ 1ـ تعدیل در نحوة اجرای كیفر سالب آزادی         ……………………………………………………….      50
2ـ1ـ 2ـ تعدیل از طریق كیفرهای موازی حبس…………………………………………………………….      52                 ب ـ پاسخ­های سركوبگر غیركیفری…………………………………………………………………………….. 53
1ـ تحریم­های اداری و انضباطی  ……………………………………………………………………………….    53
1ـ1ـ محرومیت­های سالب حقوق شغلی  …………………………………………………………………..      53
1ـ2ـ محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد كاركنان وظیفه ………………………………………….         58
گفتار دوم: جهت گیری سیاست جنایی در مجازات عوامل مؤثر در ارتكاب بزه فرار از خدمت…………   60                  الف ـ  مباشرت در فرار از خدمت        ………………………………………………………………………………     60
ب ـ مباشرت در صدور تصدیق نامه خلاف واقع راجع امور نظام وظیفه………………………….        60
ج ـ معاونت در فرار از خدمت   ………………………………………………………………………………     61
دـ شروع به جرم         ………………………………………………………………………………………………………  62          گفتار سوم: جرم­زدایی و كیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت………………………………………………        63
الف ـ مفهوم جرم­زدایی و انواع آن ……………………………………………………………………………..   63
ب ـ  مفهوم كیفرزدایی و انواع آن ………………………………………………………………………………   65
ج ـ جلوه­هایی از جرم زدایی و كیفرزدایی تقنینی در پاسخ های كیفری……………………………        66
1ـ جرم­زدایی از فرار از خدمت نظامیان دورة ذخیره و احتیاط در زمان صلح         ………………….  66
2ـ كیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت كمتر از 60 روز كاركنان وظیفه   ………………….  66
3ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق معافیت از مجازات ………………………………………………………       68
4 ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق تخفیف مجازات    ………………………………………………………       68
5 ـ كیفرزدایی تقنینی در فرار با تجهیزات و حذف كیفیات مشدده  ………………………………          71
6ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق شمول مقررات صلح بر زمان آتش بس………………………………        71

پایان نامه

7 ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق تمایز بین كاركنان ثابت و وظیفه در پاسخ دهی………………….         72          دـ جلوه هایی از كیفرزدایی تقنینی در پاسخ های غیر كیفری         ………………………………………….         72
1ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در محرومیت ها      ………………………………………….         72
2ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در مقررات تجدید دوره…………………………………………       73
مبحث سوم: پیشگیری از بزه  فرار از خدمت…………………………………………………………………    74
گفتار اول: عوامل خطر در خصوص کارکنان وظیفه……………………………………………………………..       75
الف- عوامل خطر برون سازمانی مؤثر بر ارتكاب بزه فرار از خدمت         …………………………….. 75
1ـ عوامل خانوادگی     ………………………………………………………………………………………….    75       1ـ1ـ متشنج بودن محیط خانواده       ………………………………………………………………………………     76
1ـ2ـ طلاق والدین ………………………………………………………………………………………………….   76
1ـ3ـ تأهل و مسائل عاطفی………………………………………………………………………………………..   76
2- فقر فرهنگی ………………………………………………………………………………………………..        77
3ـ ناتوانی جسمی و روانی…………………………………………………………………………………..        78
4ـ کاهش عزّت نفس ………………………………………………………………………………………..         80
ب ـ عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت ………………………………….. 81
1ـ وجود خلأ در اوقات فراغت …………………………………………………………………………          81
2ـ عدم انعطاف محیط سربازی ……………………………………………………………………………         82
3ـ رفتار نامناسب فرماندهان………………………………………………………………………………..          83
4ـ سودمند نبودن انجام  خدمت سربازی ………………………………………………………………          83
5ـ شرایط اقلیمی و دوری محل خدمت از محل سکونت ……………………………………….. 83
6ـ عدم پرداخت حقوق متناسب با انجام کار به سربازان ………………………………………….. 84
7ـ فقدان آموزش کافی   ……………………………………………………………………………………..        85
8ـ نقش دوستان در محیط سربازی ……………………………………………………………………….         85
9ـ طولانی بودن مدت خدمت سربازی…………………………………………………………………. 86
10ـ  تجدید دوره………………………………………………………………………………………………         87
ج ـ موقعیت های جرم زا در خصوص كاركنان وظیفه……………………………………………… 87
1ـ ضعف پلیس در شناسایی و دستگیری متهمین  ………………………………………………….. 8
2ـ معافیت برای ازدواج با معلولین…………………………………………………………………………                  88
3ـ معافیت  فرزندان طلاق………………………………………………………………………………………….   89
4ـ عدم نظارت بر كارگاه ها و محیط های شغلی ……………………………………………………          90
گفتار دوم ـ عوامل خطر در مورد كاركنان ثابت …………………………………………………………………………………  91
الف ـ عدم رضایت شغلی …………………………………………………………………………………..        91
ب ـ سوء مدیریت فرماندهان………………………………………………………………………………………   92
ج ـ حذف محرومیت از اشتغال در خصوص متخصصین مجرب…………………………………………     92
فصل دوم: سیاست جنایی قضایی دربارة بزه فرار از خدمت……………………………………. 93
مبحث اول: جلوه­های كیفرزدایی قضایی در خصوص بزه فرار از خدمت……………………………..         94
گفتار اول: كیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق تعقیب ……………………………………………………………..      94        الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب در سال 1389 …………………………………….. 95

یک مطلب دیگر :

ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب قبل از سال 1386   ………………………………….      95
گفتار دوم: كیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………       97
الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای مجازات ……………………………………………       98
ب ـ ارزیابی از جهت نوع تعلیق تعیین شده        ……………………………………………………….      101
ج ـ ارزیابی از جهت مدت تعلیق اجرای مجازات ………………………………………………………   101
دـ ارزیابی از جهت آثار تخطی متهم از شرایط تعلیق …………………………………………………….     103
گفتار سوم: كیفرزدایی قضایی از طریق منع و موقوفی تعقیب ………………………………………………….        105
الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد موقوفی تعقیب         ………………………………………………………       105
ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد منع تعقیب ……………………………………………………………….     105
گفتار چهارم: كیفرزدایی قضایی از طریق استفاده از نهاد آزادی مشروط……………………………………..         107
الف ـ  ارزیابی از جهت تعیین شرایط آزادی مشروط……………………………………………………..     107
ب ـ ارزیابی از جهت مدت آزادی مشروط        …………………………………………………………………..      108
مبحث دوم: تناسب قضایی جرم و مجازات در ارتباط با بزه فرار از خدمت……………………… 110
گفتار اول: تناسب مجازات در محدوده حداقل و حداكثر و مجازاتهای معین و موازی  ………………….. 110
الف ـ ارزیابی تناسب قضایی مجازات­های اصلی در سال 1379    ………………………………          114
ب- ارزیابی تناسب قضایی مجازات­های اصلی در سال 1389      ………………………………          114
گفتار دوم: تناسب قضایی مجازات از طریق تخفیف و تبدیل اختیاری       ………………………………          118
الف ـ ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل كیفر در سال 1379         ………………….. 121
ب- ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل كیفر در سال 1389  ………………….  122
گفتار سوم: تناسب قضایی جرم و مجازات از طریق تشدید كیفر………………………………………………….         124
الف ـ  ارزیابی تناسب مجازات در تكرار جرم     ……………………………………………………….      127
ب ـ ارزیابی تناسب مجازات در تعدد جرم        ……………………………………………………….      132
ـ نتیجه­گیری و پیشنهادها   …………………………………………………………………………………………..   136
ـ فهرست منابع   ………………………………………………………………………………………………………  144
ـ فهرست جدول ها
جدول شماره (2ـ1) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع با بررسی آراء دادگاه
نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379   ………………………………………………………       116
جدول شماره (2ـ2) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع با بررسی آراء دادگاه
نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389 ………………………………………………………         117
جدول شماره (2ـ3) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع در مقابله با بزهكاری
دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379 ………………….        129
جدول شماره(2ـ4) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع درمقابله با بزهكاری
دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389         ……………..      131     جدول شماره (2ـ 5) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع در مقابله با تعدد
فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379         ………  133
جدول شماره (2ـ 6) مجازات­های تعیین شده به تفكیك نوع در مقابله با تعدد
فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389         ………  135
ـ فهرست نمودارها
نمودار شماره (2ـ1) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی
زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال­های 1386ـ 1384   ………………………………          96
نمودار شماره (2ـ2) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی
زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال 1389…………………………………………………….      96
نمودار شماره (2ـ3)  میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای كیفر در ارتباط با بزه فرار از خدمت
با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379……………………………..        100
نمودار شماره (2ـ4 ) میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای كیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت
با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389……………………………..        100
نمودار شماره (2ـ 5) مدت تعلیق اجرای كیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی
آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379         ………………………………………….         102
نمودار شماره (2ـ 6) مدت تعلیق اجرای كیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی
آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389         ………………………………………….         102
نمودار شماره(2ـ7) تصریح تفهیم ماده 35 قانون مجازات اسلامی در دادنامه­ها
در ارتباط با  بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و
بلوچستان در سال 1379…………………………………………………………………………………………..   104
نمودار شماره(2ـ 8) تصریح تفهیم ماده 35 قانون مجازات اسلامی در دادنامه­ها
در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و
بلوچستان در سال 1379 …………………………………………………………………………………………    104
نمودار شماره (2ـ 9) میزان استفاده از نهاد منع و موقوفی تعقیب در ارتباط
با بزه فرار از خدمت با بررسی قرارهای دادسرای نظامی استان سیستان و
بلوچستان در سال­های  1389 ـ 1385…………………………………………………………………………     106

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*