شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان برتر استان هرمزگان با استفاده از تکنیکهایMADM

2-7- مدل ها و الگوهای كارآفرینی… 21
2-7-1- مدلهای محتوایی… 21
2-7-2- مدل های فرایندی… 21
2-7-2-1- مدل های فرایند رویدادی… 21
2-7-2-2- مدل های فرایند چند بعدی… 26
2-8- انواع كارآفرینی… 32
2-8-1- در قالب افراد مستقل و غیروابسته به سازمان(كارآفرینان شخصی كارآفرینی مستقل) 32
2-8-2- در قالب كاركنان سازمان (كارآفرینان سازمانی – كارآفرینی درون سازمانی) 32
2-8-3- در قالب سازمان (سازمان كارآفرین – كارآفرینی سازمانی) 32
2-9- عوامل و شاخصهای موثر بر موفقیت کارآفرینان.. 33
2-9-1- ویژگیهای شخصیتی… 34
2-9-2- عوامل جمعیتی… 37
2-9-3- عوامل محیطی… 37
2-10- چشماندازهای جدید در عوامل موفقیت کارآفرینی… 39
2-10-1- مذهب…. 39
2-10-2- شانس و سرنوشت…. 39
2-10-3- ارزش تصویری، ارزش زندگی و فلسفه زندگی… 39
2-11- تجارب كارآفرینی در كشورهای منتخب…. 49
2-11-1- آلمان.. 51
2-11-1-1- موانع آموزش….. 51
2-11-1-2- هنجارهای اجتماعی و فرهنگی… 52
2-11-2 – هلند.. 52
2-11-2-1- محدودیت های ساختار بازار. 52
2-11-2-2- قوانین و خدمات كسب و كار دولتی… 52
2-11-3- اتریش….. 53
2-11-3-1- مشكلات كارآفرینی در اتریش….. 53
2-11-4- سوئد.. 53
2-11-4-1- موانع عمده گسترش كارآفرینی در سوئد.. 53
2-11-5- موانع و محدودیت های توسعه كارآفرینی در كانادا 56
2-11-5-1- نگرش های كارآفرینانه. 56
2-11-5-2- بازارهای سرمایه. 56
2-11-5-3- ساز و كارهای حمایتی… 56
2-11-6- فنلاند.. 57
2-11-7- اسلوونی… 57
2-11-8- تحقیقی دیگر در اروپا 58
2-11-9- چین… 58
2-11-9-1- موانع محیطی… 58
2-11-9-2- مشكلات دسترسی به منابع.. 58
2-11-9-3- موانع اجتماعی… 59
2-11-10- قزاقستان.. 59
2-11-11- مشكلات كارآفرینان در اندونزی… 60
2-11-12- محدودیت های توسعه صنایع كوچك در بنگلادش….. 60
2-11-13- سنگاپور. 61
2-12- مطالعات انجام شده در ایران.. 61
2-13- جمعبندی… 68
فصل سوم. 69
3-1- مقدمه. 70
3-2- روش تحقیق… 70
3-3- جامعه آماری… 72
3-4- نمونه آماری… 72
3-5- روش گردآوری دادهها 73
3-6- ساختار پرسشنامه تحقیق… 74
3-7- روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها 75
3-7-1- روایی پرسشنامه. 75
3-7-2- پایایی پرسشنامه. 75
3-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها 76
3-8-1- تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM). 76
3-8-2-  ارزیابی و بررسی مدلهای MADM….. 77
3-9- معرفی تکنیک TOPSIS.. 78
3-10- معرفی تکنیک AHP.. 80
3-10-1- مراحل فرایند تحلیل سلسله مراتبی… 82
3-10-2 – ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبی… 82
3-10-3- تعیین معیارها، زیر معیارها و جایگزینها 83
3- 10- 3-1- كشف، شناسایی و دسته بندی معیارها، زیر معیارها و جایگزینها 83
3 – 10-3-2- استاندارد كردن معیارها، زیر معیارها و جایگزینها 83
3-10-3-3 – محاسبه اعتبار معیارها، زیرمعیارها و جایگزینها 85
3-10-3-4- جدول معیارها، زیرمعیارها و جایگزینهای نهایی و استاندارد شده. 85
3-11- جمعبندی… 85
فصل چهارم. 86
4-1- مقدمه. 87
4-2- متغیرهای توصیفی جمعیتشناختی پاسخدهندگان.. 87

4-3- تجزیه و تحلیل دادهها 90
4-3-1- آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه و تحلیل آماری دادههای تحقیق… 90
4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش….. 92
4-3-2-1- فرضیه اول: عوامل فرهنگی- اجتماعی بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. 93
4-3-2-2- فرضیه دوم: عوامل اداری بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. 95
4-3-2-3- فرضیه سوم: عوامل قانونی و حقوقی بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. 96
4-3-2-4- فرضیه چهارم: عوامل اقتصادی بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. 97
4-3-2-5- فرضیه پنجم: عوامل تکنولوژیکی و فنی بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. 98
4-3-2-6- فرضیه ششم: عوامل شخصیتی بر موفقیت کارآفرینان موثر میباشند. 99
4-3-2-7- فرضیه هفتم: میان تاثیر دسته عوامل فوق بر موفقیت کارآفرینان، اختلاف معناداری وجود ندارد. 100
4-4- رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل و مؤلفههای عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان با روشهای MCDM….. 102
4-4-1- اولویتبندی عوامل شش گانه مؤثر بر موفقیت کارآفرینان با استفاده از تکنیک AHP.. 102
4-4-2- اولویتبندی مؤلفههای مؤثر بر موفقیت کارآفرینان با استفاده از تکنیک TOPSIS.. 104
4-5- جمعبندی… 107
فصل پنجم.. 108
5-1- مقدمه. 109
5-2- نتایج کلی پردازش دادههای پرسشنامه. 109
5-3- راهکارهای ارائه شده جهت ارتقاء کارآفرینی توسط کارآفرینان منتخب…. 113
5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده. 113
5-5- جمع بندی نهایی… 114
منابع: 115
منابع و مآخذ فارسی: 115
منابع و مآخذ انگلیسی: 116

فهرست اشکال
 
شكل 2-1: فرآیند شكل گیری فرآیند كارآفرینی از دیدگاه شاپیرو  ……………………………………………………………………………………..  22
شكل 2-2: معادله كارآفرینی از دیدگاه فری ……………………………………………………………………………………………………………………………..25
شكل 2-3: فرایند كارآفرینی از دیدگاه فری  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
شكل 2-4: فرایند شكل گیری رویداد كارآفرینانه از دیدگاه بای گریو ……………………………………………………………………………………..26
شكل 2-5: نمودار كارآفرینی جفری ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  27
شكل 2-6: متغیرهای ایجاد شركت نوپا از دیدگاه گارتنر ……………………………………………………………………………………………………….  28
شكل 2-7: مدل فرایندی استیونسون و دیگران  …………………………………………………………………………………………………………………….  29
شكل 2-8: تأثیر شخص و وضعیت در كارآفرینی   …………………………………………………………………………………………………………………  31
شكل 2-9: عناصر اصلی در ایجاد یك شركت نوپا از نگاه نیاوالی[1] و فوگل[2]  …………………………………………………………………………  32
شكل 2-10: انواع كارآفرینی و كارآفرینان  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 34
شكل 2-11: مدل موفقیت کارآفرینی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
شكل 2-12: چهارچوب نظری تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
شکل2-13: الگوی توسعه کارآفرینی زنان   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 69

مطلب دیگر :

شکل 3-1: انواع مدل های تصمیم گیری در روش MADM ……………………………………………………………………………………………….  80

فهرست جداول
 
جدول 2-1: تحقیقات انجام شده در خصوص ویژگی های كارآفرینان ……………………………………………………………………………… 14
جدول 2-2: عناصر كارآفرینی از دیدگاه استیونسون  ………………………………………………………………………………………………………… 30
جدول2-3: پیشینه تحقیق در زمینه رابطه بین ویژگی­های شخصی و عوامل موفقیت کارآفرینان  ………………………………………….. 37
جدول 2-4: پیشینه تحقیق در زمینه رابطه بین عوامل جمعیتی و فاکتورهای موفقیت کارآفرینان  ………………………………………………… 38
جدول 2-5: پیشینه پژوهش در زمینه ارتباط عوامل محیطی و فاکتورهای موفقیت کارآفرینی  …………………………………………….  39
جدول 2-6: رتبه بندی محدودیت های توسعه SMEs در بنگلادش  ………………………………………………………………………………. 63
جدول3-1: ماتریس تصمیم گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
جدول 4-1: میزان تحصیلات پاسخ­دهندگان ……………………………………………………………………………………………………………………….90
جدول 4-2: سابقه مدیریت مصاحبه شوندگان  ……………………………………………………………………………………………………………………91
جدول 4-3: تعداد کارکنان شرکت­های مصاحبه شوندگان ………………………………………………………………………………………………… 92
جدول 4-4: آزمون آلفای کرونباخ (قابلیت اعتماد پرسش­نامه)   ………………………………………………………………………………………. 94
جدول4-5 : یافته­های حاصل از بررسی فرضیه1  ………………………………………………………………………………………………………………. 97
جدول4-6: یافته­های حاصل از بررسی زیر مولفه­های عوامل فرهنگی- اجتماعی …………………………………………………………….. 98
جدول 4-7: یافته­های حاصل از بررسی زیر مولفه­های عوامل اداری …………………………………………………………………………………. 99
جدول4-8: یافته­های حاصل از بررسی فرضیه3 ………………………………………………………………………………………………………………. 100
جدول4-9: یافته­های حاصل از بررسی زیر مولفه­های عوامل قانونی و حقوقی ………………………………………………………………. 100
جدول4-10: یافته­های حاصل از بررسی فرضیه4 ……………………………………………………………………………………………………………..101
جدول4-11: یافته­های حاصل از بررسی زیر مولفه­های عوامل اقتصادی ………………………………………………………………………… 101
جدول4-12: یافته­های حاصل از بررسی فرضیه5  …………………………………………………………………………………………………………….102
جدول4-13: یافته­های حاصل از بررسی زیر مولفه­های عوامل فنی و تکنولوژیکی ………………………………………………………… 102
جدول4-14: یافته­های حاصل از بررسی فرضیه6  …………………………………………………………………………………………………………….103
جدول4-15: یافته­های حاصل از بررسی زیر مولفه­های عوامل شخصیتی ………………………………………………………………………..103
جدول (4-16): یافته­های حاصل از بررسی آزمون برابری و همگنی واریانس ………………………………………………………………… 104
جدول4-17: یافته­های حاصل از بررسی آزمون تحلیل واریانس  ……………………………………………………………………………………. 105
جدول4-18: رتبه بندی دسته عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان با استفاده از AHP ………………………………………………….. 107
جدول4-19: رتبه بندی مولفه­های عوامل اقتصادی  ……………………………………………………………………………………………………………………. 108
جدول4-20: رتبه بندی مولفه­های عوامل تکنولوژی و فنی ………………………………………………………………………………………………………  109
جدول4-21: رتبه بندی مولفه­های عوامل اداری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 109
جدول4-22: رتبه بندی مولفه­های عوامل فرهنگی- اجتماعی  ………………………………………………………………………………………………… 109
جدول4-23: رتبه بندی مولفه­های عوامل شخصیتی  ………………………………………………………………………………………………………………..  110
جدول4-24: رتبه بندی مولفه­های عوامل قانونی و حقوقی  ……………………………………………………………………………………………………..  110
 

 

فصل اول

1-1- مقدمه

کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش مؤثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. به­طوری­که می­توان گفت امروزه کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار نقش کلیدی و بسزایی داراست. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا، ایده­ها، محصولات و خدمات همواره در حال تغییر می­باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می­آورد. با توجه به اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی شناسایی عوامل موفقیت کارآفرینان و تسهیل امر کارآفرینی ضرورت دو چندان پیدا می­کند.
این فصل به بررسی کلیات پژوهش اختصاص یافته است. ابتدا مسأله تحقیق و ضرورت انجام تحقیق بیان می­گردد. سپس به­طور مختصر به اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف و سؤالات پژوهشی پرداخته شده، و در ادامه به­طور خلاصه به نوع تحقیق، روش انجام تحقیق، جامعه آماری تحقیق، ابزار گردآوری داده­ها و به روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات اشاره می­شود.

1-2- بیان مسأله تحقیق

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*