شناسایی راه های تأمین منابع مالی کارآفرینان اجتماعی

۱-۶             تعریف مفهومی     ۱۳

۱-۷            سازماندهی تحقیق  ۱۳

فصل ۲:      مبانی تحقیق وبررسی پیشینه تحقیق.     ۱۶

۲-۱             مقدمه     ۱۶

۲-۲           مبانی نظری تحقیق.     ۱۷

۲ -۲-۱       کارآفرینی اجتماعی     ۱۷

۲-۲-۱-۱    تعریف کارآفرینی اجتماعی.     ۱۷

۲- ۲-۱-۲    مفهوم کارآفرینی اجتماعی       ۱۸

۲-۲-۱-۳     کسب و کارهای اجتماعی     ۲۵

۲-۲-۱-۴      نظریه های کارآفرینی اجتماعی      ۲۶

۲-۲-۱-۵     طبقه بندی کارآفرینان اجتماعی.     ۲۸

۲-۲-۱-۶     اشتراکات و تفاوت های کارآفرینی اجتماعی و اقتصادی   ۳۰

۲-۲-۲         تامین مالی.    ۳۳

۲-۲-۳          انوع تقسیم بندی روش های تامین مالی.    ۳۴

۲-۲-۳-۱        درآمد زایی.    ۳۶

۲-۲-۳-۱-۱    تجاری سازی.    ۳۶

۲-۲-۳-۱-۲    درآمد حق عضویت.   ۴۵

۲-۲-۳-۱-۳     مدیریت کارآمد.   ۴۶

۲-۲-۳-۲        سرمایه گذاری     ۵۸

۲-۲-۲-۲-۱    منابع شخصی.  ۵۸

۲-۲-۳-۲-۲      نیکوکاری ریسک پذیر.  ۵۸

۲-۲-۳-۳         کمک های مالی   ۶۳

۲-۲-۳-۳-۱     کمک های مالی توسط شرکت   ۶۶

۲-۲-۳-۳-۲    کمک های مالی افراد.   ۶۹

۲-۲-۳-۳-۳     وقف.   ۷۳

۲-۲-۳-۳-۴    اهدای زمان   .   ۷۸

۲-۲-۳-۳-۵    تامین مالی جمعی     ۹۴

۲-۲-۳-۴      کمک های دولتی.    ۱۰۵

۲-۳             مدل های تامین مالی کارآفرینان اجتماعی.    ۱۱۲

۲-۴-۱         پیشینه تحقیقا داخلی.    ۱۳۷

۲-۴-۲          پیشینه تحقیقات خارجی.   ۱۳۷

۲-۵            جمع بندی تحقیق   ۱۴۰

فصل ۳         روش شناسی تحقیق

۳-۱              مقدمه.       ۱۴۸

۳-۲-۱         طرح تحقیق آمیخته.    ۱۴۸

۳-۲-۱         فرایند اجرایی تحقیق.    ۱۴۹

۳-۳         جامعه آماری   ۱۵۰

۳-۴          روش نمونه گیری و نمونه آماری     ۱۵۰

۳-۵          حجم نمونه    ۱۵۲

۳-۶          روش گردآوری دادها   ۱۵۱

۳-۷         اعتبار بیرونی تحقیق(پایایی).  ۱۵۲

۳-۸         اعتبار درونی تحقیق(روایی)   ۱۵۲

۳-۹        روش تجزیه و تحلیل داده ها   ۱۵۲

فصل ۴    تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.

۴-۱        مقدمه     ۱۵۵

۴-۲           آمار توصیفی.     ۱۵۵

۴-۲-۱        متغیرهای جمعیت شناسی       ۱۵۵

۴-۴-۲-۱-۱   سن پاسخ دهندگان مدل.      ۱۵۶

۴-۲-۱-۲      تحصیلات پاسخ دهندگان       ۱۵۸

۴-۲-۱-۳      جنسیت پاسخ دهندگان     ۱۵۹

 

۴-۲-۱-۴      سال شکل گیری کسب و کارها      ۱۶۰

۴-۲-۲          آمار توصیفی متغیرها.     ۱۶۲

۴-۳            آمار استنباطی       ۱۷۵

۴-۳-۱        تحلیل داده های کیفی  ۱۷۵

۴-۳-۲         مدل معادلات ساختاری    ۱۸۲

۴-۳-۲-۱      ارزیابی ویژگی های فنی مدل اندازه گیری   ۱۸۲

۴-۳-۲-۱-۱   پایایی سازه ها وروایی همگرا.     ۱۸۲

۴-۳-۲-۳      روایی واگرا    ۱۸۳

۴-۳-۲-۳        معناداری متغیرها و بارورها عاملی(بخش اندازه گیری).     ۱۸۴

۴-۳-۲-۴      معناداری متغیرها و ظرایب مسیر(بخش ساختاری).   ۱۸۸

۴-۴              برازش کلی تحلیل مسیر.     ۱۹۰

مطلب دیگر :

فصل  ۵      نتیجه گیری و پیشنهادات    ۲۱۵

۵-۱           مقدمه.    ۱۹۳

۵-۲           تحلیل براساس سوالهای تحقیق.   ۱۹۳

۵-۳         بحث و جمع بندی    ۱۹۵

۵-۴          محدودیت های تحقیق.     ۲۲۲

۵-۵          پیشنهادات تحقیق براساس مبانی نظری   ۲۲۲

۵-۵-۱       پیشنهادات کاربردی. ۲۲۲

۵-۵- ۲       پیشنهادات جهت تحقیقات آینده  ۲۲۲

فهرست مراجع      ۲۲۳

پیوست یک: پرسش های مصاحبه. ۲۳۵

پیوست دو: سوال های پرسشنامه. . ۲۳۶

فهرست شکل ها

شکل۱-۱  کارآفرینی اجتماعی مکمل دولت و بازار          ۴

شکل۲-۲   عوامل موفقیت کارآفرینی اجتماعی.        ۲۷

شکل۲-۳  کمک مالی متقابل.      ۴۰

شکل۲-۳    نقشه پرتوی.      ۴۲

شکل۳-۴   ذینفعان تامین مالی در سامانه سیدز.     ۱۰۳

شکل۲-۵    شرکت های اجتماعی جاسازی شده   ۳ ۱۱

شکل۲-۶    شرکت های اجتماعی یکپارچه    ۱۱۴

شکل۲-۷   شرکت های اجتماعی خارجی.   ۱۱۵

شکل۲-۸   مدل حمایتی کارآفرین     ۱۱۶

شکل۲-۹  مدل واسطه بازار.  ۱۱۷

شکل۲-۱۰  مدل استخدام.    ۱۱۸

شکل۲-۱۱   مدل هزینه خدمات     ۱۱۹

شکل۲-۱۲  مدل کمک های مالی.    ۱۲۰

شکل۲-۱۳  مدل ارتباط بازار.   ۱۲۱

شکل۲-۱۴  مدل پیچیده.    ۱۲۳

شکل۲-۱۵  مدل ترکیبی   ۱۲۴

شکل۲-۱۶   مدل فرانشیز.   ۱۲۵

شکل۲-۱۷   مدل شرکت خصوصی و غیرانتفاعی.  ۱۲۶

شکل۲-۱۸   تامین مالی کارآفرینان اجتماعی    ۱۲۷

شکل۳-۱  روش ترکیب داده ها      ۱۴۹

شکل۳-۳ فرایند اجرای تحقیق    ۱۴۹

شکل۴-۱ نسبت سنی پاسخ دهندگان.    ۱۵۷

شکل۴-۲ نسبت تحصیلی پاسخ دهندگان.     ۱۵۸

شکل ۴-۳ نسبت جنسیت پاسخ دهندگان.   ۱۵۹

شکل ۴-۴ سال شکل گیری کسب و کار     ۱۶۱

شکل ۴-۵ سال فروش محصولات     ۱۶۴

شکل ۴-۷ ضرایب استاندارد مدل     ۱۸۷

شکل ۴-۸ مقادیر تی مدل.     ۱۸۹

فهرست جداول

جدول۲-۱ تعریف کارآفرینی اجتماعی    . .         ۱۷

جدول۲-۲ ماتریس ارزش بازگشت.             ۴۳

جدول۲-۳ مکانیزم تخصیص قیمت.             ۴۴

جدول۲-۴ میزان برگشتی مورد نیاز از تصمیمات سرمایه گذاری          ۶۰

جدول۲-۵ عوامل اثرگذار بر اقدام فعالیت های خیرخواهانه و وقف         ۷۶

جدول۲-۶ ابعاد داوطلبانه.         ۹۲

جدول۲-۷ بودجه دولتی برای زیر مجموعه سازمان های غیرانتفاعی مختلف آمریکا.        ۱۱۰

جدول۲-۸ توصیف اختصارات شرکت های اجتماعی.          ۹ ۱۱

جدول۲-۹ تامین مالی شرکت ها در چرخه عمر      ۱۳۲

جدول۲-۱۰ انواع بودجه ی مرحله توسعه      ۱۳۳

جدول ۲-۱۱ پیشینه تحقیقات داخلی      ۱۳۷

جدول ۲-۱۲ پیشینه تحقیقات خارجی.         ۱۳۷

جدول  ۳-۱   جدول مورگان.            ۱۵۱

جدول۴-۱ فراوانی سن پاسخ دهندگان          ۱۵۶

جدول ۴-۲ فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان.       ۱۵۷

جدول۴-۳ فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان       ۱۵۹

جدول۴-۴ فراوانی سال شکل گیری کسب و کار.      ۱۶۰

جدول۴-۵ آمار توصیفی متغیر اولویت سازمان     ۱۶۲

جدول۴-۶ میزان حمایت کسب و کارها از سازمان ها و موسسه ها     ۱۶۳

جدول۴-۷ میزان استفاده از فروش خدمات و محصولات شرکت ها    ۱۶۳

جدول۴-۸ موقعیت بازار کسب و کارها در سه سال گذشته.    ۱۶۵

جدول۴-۹ در دوسال گذشته اولین شرکت در ارائه محصولات جدید.    ۱۶۵

جدول ۴-۱۰ میزان آزمایش شرکت ها در زمینه ورود به بازارهای جدید  ۱۶۶

جدول۴-۱۱ موانع پیش روی کسب و کارهای اجتماعی. ۱۶۶

جدول۴-۱۲ میزان دریافت حق عضویت   ۱۶۶

جدول۴-۱۳ میزان تمایل مشتریان به پرداخت به هر قیمتی که برای محصولات و خدمات.   ۱۶۷

جدول۴-۱۴ نوع مدیریت سازمان  ۱۶۷

جدول ۴-۱۵ میزان مهارت های مدیریت کسب و کارها.   ۱۶۸

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*