شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی

۱-۱۱- نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری: ۸

۱-۱۲- ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات: ۸

۱-۱۳- روش تحلیل داده ها : ۹

۱-۱۴- قلمرو تحقیق : ۹

۱-۱۴-۱-  قلمرو موضوعی: ۹

۱-۱۴-۲- قلمرو مکانی: ۹

۱-۱۴-۳- قلمرو زمانی: ۹

۱-۱۵- محدودیت های تحقیق: ۹

۱-۱۶- زمان بندی اجرای طرح: ۱۰

فصل دوم : مبانی نظری ۱۱

۲-۱-مقدمه : ۱۱

۲-۱-۱- نگرش سیستمی در مطالعات اصول و مبانی ورزش : ۱۱

۲-۱-۲- ورزش به عنوان یکی از اجزای سیستم اجتماعی : ۱۲

۲-۱-۳- ارتباط تربیت بدنی و ورزش با سایر علوم : ۱۴

۲-۱-۴- عوامل و آمادگی های مهم و اثرگذار جهت تربیت یک ورزشکار  : ۱۷

۲-۱-۵- انواع مهارت های مورد نیاز در ورزش : ۲۱

۲-۱-۶-کلیاتی در مورد ورزش فوتبال : ۲۴

۲-۲- انواع شاخص ها در انتخاب بازیکنان فوتبال: ۲۵

۲-۲-۱- شاخص های ورزشی : ۲۵

۲-۲-۱-۱-آمادگی  فیزیولوژیکی : ۲۵

۲-۲-۱-۲-آمادگی آناتومیکی : ۲۸

۲-۲-۱-۳-آمادگی جسمانی عمومی : ۳۰

۲-۲-۱-۴-آمادگی تکنیکی : ۳۶

۲-۲-۱-۵-آمادگی  تاکتیکی : ۳۷

۲-۲-۱-۶-آمادگی روحی – روانی : ۴۲

۲-۲-۲- شاخص های مالی: ۴۸

۲-۲-۲-۱-  شاخص های مالی از منظر باشگاه : ۴۹

۲-۲-۲-۲-  شاخص های مالی از منظر بازیکن : ۵۰

۲-۳- تصمیم گیری های چند معیاره (MCDM) : 54

۲-۳-۱- مقدمه : ۵۴

۲-۳-۲-  تصمیم گیری چند شاخصه : ۵۶

۲-۳-۳- روش AHP : 59

۲-۳-۴- مدل TOPSIS : 62

۲-۴-نظریه فازی : ۶۴

۲-۴-۱-مقدمه : ۶۴

۲-۴-۲- تفکر فازی : ۶۴

۲-۴-۳-مدل MADM فازی : ۶۶

۲-۵-بیشینه تحقیق : ۶۷

۲-۵-۱-بیشینه داخلی : ۶۷

۲-۵-۲-پیشینه خارجی : ۶۸

۲-۶-جمع بندی و نتیجه گیری : ۷۰

فصل سوم : روش شناسی ۷۲

۳-۱- مقدمه : ۷۲

۳-۲- آشنایی با باشگاه فوتبال مس کرمان : ۷۳

۳-۳-شیوه انجام تحقیق : ۷۴

۳-۴- روش  شناسی تحقیق : ۷۵

۳-۵- جامعه آماری تحقیق : ۷۵

۳-۶- نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری: ۷۵

۳-۷- قلمرو تحقیق : ۷۶

۳-۸- ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات: ۷۶

۳-۹- اعتبار یابی ابزار پژوهش : ۷۶

۳-۱۰- روش تحلیل داده ها : ۷۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۷۹

۴-۱-  مقدمه : ۷۹

۴-۲-  مراحل جمع آوری داده ها : ۷۹

۴-۳- حل مدل AHP  : ۸۲

۴-۳-۱- اولویت بندی شاخص های اصلی با AHP  : ۸۲

۴-۳-۲- اولویت بندی زیر شاخص های اصلی مالی : ۸۲

۴-۳-۳- اولویت بندی زیر شاخص های اصلی ورزشی : ۸۳

۴-۳-۴- وزن نهایی شاخص ها در مدل AHP : 87

۴-۳-۵- اولویت بندی نهایی شاخص ها در مدل AHP بر اساس وزنهای نهایی : ۸۸

۴-۳-۶-اولویت بندی نهایی گزینه ها در مدل AHP بر اساس وزنهای نهایی : ۸۹

۴-۳-۷- تحلیل حساسیت بر روی مدل AHP : 97

۴-۴- حل مدل TOPSIS : 99

۴-۵- حل مدل FTOPSIS : 108

۴-۶- استراتژی های اولویت بندی : ۱۱۴

۴-۶-۱- روش میانگین رتبه ها : ۱۱۴

۴-۶-۲- روش بردا : ۱۱۵

۴-۶-۳- روش کپ لند : ۱۱۵

۴-۶-۴- مرحله ادغام : ۱۱۶

۴-۷- آزمون های آماری : ۱۱۶

۴-۷-۱- بررسی اختلاف بین نظرات دو جامعه توسط آزمون مقایسه میانگین : ۱۱۶

۴-۷-۲- بررسی اختلاف نتایج مدل ها : ۱۱۸

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۲۰

۵-۱- مقدمه : ۱۲۰

۵-۲- نتایج تحقیق : ۱۲۱

۵-۲-۱- پاسخ به سئوال اصلی: ۱۲۱

۵-۲-۲- پاسخ به سئوالات فرعی: ۱۲۲

۵-۲-۳-اجرای مدل در موقعیت واقعی : ۱۲۵

۵-۲-۳-۱-اولویت بندی نهایی گزینه ها توسط مدل AHP : 125

۵-۲-۳-۲-اولویت بندی نهایی گزینه ها توسط مدل TOPSIS : 125

۵-۲-۳-۳-اولویت بندی نهایی گزینه ها توسط مدل FTOPSIS : 125

۵-۲-۳-۴-بحث در مورد اولویت بندی نهایی گزینه ها توسط سه روش : ۱۲۶

۵-۲-۴-بحث بر سر درست بودن یا نادرست بودن انتخاب بازیکنان در فصل ۹۰-۹۱ : ۱۲۶

۵-۲-۵-بحث تحلیل حساسیت بر روی مدل AHP : 126

۵-۲-۶-بحث در مورد اختلاف نظرات دو جامعه : ۱۲۷

۵-۲-۷-بحث در مورد اختلاف نتایج مدل ها : ۱۲۸

۵-۳-پیشنهادات تحقیق : ۱۲۸

۵-۳-۱-پیشنهادات کاربردی : ۱۲۸

۵-۳-۲-پیشنهادات برای تحقیقات آتی : ۱۲۹

منابع و مآخذ : ۱۳۰

منابع فارسی : ۱۳۰

منابع لاتین : ۱۳۲

فهرست جداول :

جدول ۱-۱- زمان بندی اجرای طرح ۱۰

جدول۲- ۱. اندازه بدن و توان هوازی بازیکنان فوتبال در سال های مختلف. ۲۶

جدول ۲-۲. ارزش های میانگین ویژه ضربان قلب (تعداد در دقیقه) در جریان فوتبال. ۲۸

جدول۲- ۳. میانگین (±انحراف معیار) قد و وزن تیم های فوتبال. ۲۹

جدول۲- ۴ .اجزای تشکیل دهنده آمادگی جسمانی، حرکتی و عمومی ۳۱

جدول ۲-۵. نتایج چند آزمون برای فوتبالیست های زن و مرد در سنین مختلف. ۳۶

جدول۲-۶ . شناخت و ارزیابی مهارت های آموزش داده شده به بازیکن ۴۶

جدول ۲-۷. قیمت بازیکنان فوتبال از نگاه کارشناسان. ۵۳

جدول۲- ۸. ماتریس تصمیم گیری چند شاخصه. ۵۷

جدول۲-۹. شاخص ناسازگاری تصادفی ۶۱

جدول۲-۱۰. مقیاس AHP. 62

جدول ۴-۱- اولویت بندی شاخص های اصلی ۸۲

جدول۴-۲- اولویت بندی زیر شاخص های اصلی مالی ۸۲

جدول۴-۳- اولویت بندی زیر شاخص های اصلی ورزشی ۸۳

جدول ۴-۴- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی ۸۳

جدول ۴-۵- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی آناتومیکی و خصوصیات فردی ۸۴

جدول ۴-۶- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی تکنیکی (مهارتی). ۸۴

جدول۴-۷- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی تاکتیکی ۸۵

جدول۴-۸-  اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی روحی و روانی ۸۵

جدول ۴-۹- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی جسمانی وابسته به سلامت و مهارت. ۸۶

جدول ۴-۱۰- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی حرکتی ۸۶

مطلب دیگر :

جدول۴-۱۱- اولویت بندی زیر شاخص های آمادگی شخصیتی ۸۷

جدول ۴-۱۲- وزن نهایی شاخص ها در مدل AHP. 87

جدول ۴-۱۳- اولویت بندی نهایی شاخص ها در مدل AHP بر اساس وزنهای نهایی ۸۸

جداول ۴-۱۴- مقایسات زوجی برای ۴ بازیکن نسبت به ۲۵ معیار به همراه نرخ ناسازگاری ۹۰

جدول ۴-۱۵- وزن های نهایی گزینه ها پس از افزایش وزن شاخص های ورزشی ۹۷

جدول ۴-۱۶- وزن های نهایی گزینه ها پس از افزایش وزن شاخص های مالی ۹۸

جدول ۴-۱۷- ماتریس تصمیم گیری برای روش تاپسیس. ۱۰۰

جدول ۴-۱۸- ماتریس تصمیم گیری کمی شده ۱۰۱

جدول۴-۱۹-  ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس شده ۱۰۴

جدول ۴-۲۰- ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس وزین ۱۰۶

جدول۴-۲۱- ماتریس تصمیم گیری برای روش تاپسیس فازی ۱۰۹

جدول ۴-۲۲- تبدیل متغیر های زبانی به عدد فازی ذوزنقه ای ۱۱۰

جدول۴-۲۳- رتبه بندی گزینه ها بر اساس روش میانگین رتبه ها ۱۱۴

جدول ۴-۲۴- رتبه بندی گزینه ها بر اساس روش بردا و کپ لند. ۱۱۵

جدول ۴-۲۵- آمار توصیفی مربوط به دو نمونه. ۱۱۷

جدول ۴-۲۶- نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه. ۱۱۷

جدول ۴-۲۷- آمار توصیفی  و نتایج رتبه بندی گزینه ها بر اساس آزمون فریدمن ۱۱۸

فهرست اشکال :

شکل۱-۱- مدل مفهومی تحقیق ۷

شکل ۲-۱- ارتباط تربیت بدنی و ورزش با سایر پدیده های اجتماعی ۱۳

شکل۲-۲ – ارتباط تربیت بدنی و ورزش با سایر علوم. ۱۵

شکل ۲-۳- عوامل مهم و اثرگذار در یک ورزشکار تربیت شده جسمانی ۱۸

شکل۲-۴- نقشه صورت فلکی مهارت های ورزشی ۲۴

شکل ۲-۵- واژه شناسی برای طراحی فعالیت های ورزشی ۳۸

شکل۲-۶- مثلث تاکتیک. ۳۹

شکل ۲-۷-  فرایند تصمیم گیری ۵۶

شکل ۲-۸- عدد فازی مثلثی ۶۵

شکل۲-۹- فازی ذوزنقه ای ۶۶

شکل ۴-۱- شاخص های نهایی ۸۱

شکل ۴-۲- وزن های نهایی گزینه ها پس از اجرای AHP. 97

شکل ۴-۳- وزن های نهایی گزینه ها پس از افزایش وزن شاخص های ورزشی ۹۸

شکل ۴-۴- وزن های نهایی گزینه ها پس از افزایش وزن شاخص های مالی ۹۹

شکل ۵-۱- دسته بندی شاخص های برتر. ۱۲۳

فصل اولکلیات تحقیق

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه :

تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی فراگیر، با بسیاری از مظاهر زندگی اجتماعی افراد جامعه ارتباط بسیار نزدیک دارد. ورزش با پدیده ها و نهادهایی همچون خانواده، مذهب، اقتصاد، آموزش و پرورش، فراغت، سیاست، حقوق، فرهنگ، هنر، رسانه های جمعی و بهداشت و. ارتباط داشته و در تعامل با آنهاست .

تربیت بدنی و ورزش با علوم مختلف ارتباط دارد که علوم مدیریت و اقتصاد از جمله آنها هستند  . رشته مدیریت مالی رشته ای میان رشته ای و بین رشته های اقتصاد و مدیریت است  و علم ورزش می تواند با این رشته نیز ارتباط تنگاتنگی را برقرار کند .

فوتبال یک ورزش و در عین حال یک تجارت پر سود است و از آن جهت به تجارت پر سود مبدل شده است که جهان به آن نیاز دارد. البته صاحبان باشگاه های بزرگ فوتبال سود فراوان از تجارت ورزش می برند، اما تجارت فوتبال برای آنها چیز دیگری است. به عبارت دیگر محاسن و معایب این تجارت با همه تجارت های دیگر متفاوت است ولی در نهایت اصل حساب سود و زیان بر آن حکومت می کند. بازرگانان بازار فوتبال از خرید ورزشکاران و حتی از نام آنان سودهای کلان می برند.

امروزه فوتبال به عنوان یک حرفه شناخته شده است و زمانی که فعالیتی به عنوان یک حرفه شناخته می شود، برای آن در اقتصاد جایگاهی را تعریف می کنند. اتفاقات عصر حاضر باعث شده است که صرفه های اقتصادی فوتبال بسیار چشمگیر شود به طوری که باشگاه های فوتبال در دنیا از زمره بنگاه های سودده هستند. فوتبال با بیشترین علاقمند در میان هزاران رشته ورزشی در دنیا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و موفقیت در آن به منزله موفقیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است .

بازیکنان فوتبال مهم ترین دارایی باشگاه ها هستند و اهمیت آن ها از تمام دارایی های باشگاه بیشتر است زیرا که موجودیت یک باشگاه ورزشی را بازیکنان تضمین می نمایند. بازاریابی و سرمایه گذاری در خرید بازیکنان ضمن اینکه ساختار مناسب سازمانی را برای ارتقاء ورزش قهرمانی فراهم می سازد، ارزش فعلی خالص درآمدهای آتی باشگاه های خصوصی را افزایش داده و آثار ثانوی گسترده ای بر ارتقاء رفاه اقتصادی جامعه و ساختارهای ارزشمند فرهنگی ، سیاسی، آموزشی در بر خواهد داشت.

در این میان برای انتخاب یک بازیکن برای فعالیت در باشگاه ، شاخص های مالی و ورزشی لازم است که هر یک از این شاخص ها سهم مهمی را در انتخاب بازیکن برای باشگاه بر عهده دارند.

هدف ما در این پژوهش آن است که با بهره گرفتن از مدل های تصمیمی گیری چند معیاره ، به ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر برای باشگاه بپردازیم .

۱-۲- بیان مسأله :

ورزش از هر نوع آن در جوامع مدرن به شدت توسعه یافته است، باشگاه های ورزشی در هر جایی دیده می شوند و لیگ های حرفه ای در رشته های مختلف فعالیت می کنند. در چند سال اخیر در کشور ما باشگاه های ورزشی دولتی که بیش از ۷۰ درصد فعالیت های آن ها را فوتبال تشکیل می دهد به دلیل حکم قانونی در تبصره «۷» بودجه سال ۱۳۸۲ مبنی بر اجازه هزینه یک درصد اعتبارات دستگاه ها و شرکت ها در جهت ورزش، رونق فراوانی یافته اند که به تبع آن بسیاری از شرکت های دولتی از قبیل: سایپا، ایران خودرو، مس کرمان ، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، برق شیراز و . باشگاه هایی را از محل یک درصد درآمد مذکور که مبلغ آن با توجه به حجم تولیدات و مبادلات اقتصادی بالا و قابل توجه است بنا نهاده اند.

بازیکنان مهم ترین و گران قیمت‌ترین دارایی و سرمایه معنوی باشگاه های ورزشی هستند و در بازارهای مرتبط، برای آنها مبالغ گزافی پرداخت می شود. از طرفی به جز شاخص های مالی که قیمت مهم ترین رکن آن می باشد ، باید در انتخاب بازیکن جهت عضویت در باشگاه به شاخص های ورزشی نیز توجه ویژه ای گردد.

برخی از شاخص ها و معیار های کلی جهت ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر از منظر ورزشی عبارتند از : آمادگی جسمانی ، آمادگی تکنیکی ، آمادگی تاکتیکی، آمادگی فیزیولوژیکی ، آمادگی اجتماعی  ، آمادگی روحی و روانی  ، آمادگی آناتومیکی  ، انگیزه ، هوش  ،  استعداد و .که هر کدام به زیرمجموعه ها و فاکتورهای دیگر تقسیم بندی می شوند .

مدل های تصمیم گیری چند معیاره به تصمیم گیرنده کمک می کنند که با توجه به شاخص های موجود و گزینه های در دسترس بهترین گزینه را جهت رسیدن به اهداف خود انتخاب کنند .

در ادبیات لیگ حرفه ای فوتبال ایران هنوز مدلی جهت انتخاب بازیکن برتر از میان بازیکنان شاغل در لیگ جهت عضویت در تیم ، مورد پژوهش و تدوین قرار نگرفته است تا سرمربی تیم بتواند بر اساس شاخص ها و معیار های مورد نظر خود بازیکن مورد نظر در پست های مختلف را در فرایند نقل و انتقال به خدمت بگیرد .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*