شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام

2-2-3- تفریح در جنگل. 13
2-2-4- گردشگری طبیعت­گرا 14
2-2-5- نوآوری. 14
2-2-5-1- نوآوری­های محصول. 14
2-2-5-2- نوآوری­های فرآیند. 14
2-2-5-3- نوآوری­های مدیریت.. 14
2-2-5-4- نوآوری­های قانونی. 14
فهرست مطالب
عنوان               صفحه
2-2-6- سفر اختیاری. 14
2-2-7- گردشگری پایدار 15
2-2-8- گردشگری ورزشی. 15
2-2-9- شاخص عملکرد گردشگری. 15
2-3- طبقه­بندی انواع توریسم. 15
2-3-1- انواع توریسم. 15
2-3-1-1- از نظر زمانی. 16
2-3-1-2- از نظر مکانی. 16
2-3-1-3- از نظر تابعیت.. 16
2-3-1-4- از لحاظ انگیزه سفر 16
2-3-1-5- از نظر فصل گردشگری. 16
2-3-1-6- از نظر شکل و سازماندهی سفر 16
2-3-1-7- از نظر وسیله نقلیه مورد استفاده 16
2-3-1-8- از لحاظ نوع و محل اقامت.. 17
2-3-2- تأسیسات اقامتی. 17
2-3-2-1- هتل. 17
2-3-2-2- متل. 17
فهرست مطالب
عنوان                                            صفحه
2-3-2-3- مسافرخانه یا مهمان­پذیر 17
2-3-2-4- مهمان­سرا 17
2-3-2-5- هتل آپارتمان. 18
2-3-2-6- مجتمع توریستی. 18
2-3-2-7- اردوگاه جهانگردی. 18
2-3-2-8- بنگالو. 18
2-3-2-9- شاله 19
2-3-2-10- پانسیون. 19
2-3-2-11- پانسیون­های خانگی. 19
2-3-2-12- ویلاهای خصوصی. 19
2-3-2-13- اقامتگاه­های آزاد 19
2-4-گردشگری در طبیعت (طبیعت گردی) 20
2-5- منافع حاصل از گردشگری. 22
2-6- تأثیر اقلیم و ارتفاعات در جذب گردشگر 23
2-7- جایگاه تبلیغات و امکانات در گردشگری. 24
2-8- معرفی منطقه ایلام و جاذبه­های طبیعی آن. 25
2-8-1- آبشارها 26
فهرست مطالب
عنوان                                               صفحه
2-8-1-1- آبشار چم آو 26
2-8-1-2- آبشار آبتاف.. 26
2-8-1-3- آبشار سرطاف.. 26
2-8-1-4- آبشار گچان. 26
2-8-2- پارک­های طبیعی. 27
2-8-2-1- پارک جنگلی چقاسبز «چقا جنگیه» 27
2-8-2-2- درة ییلاقی هفتاو میشخاص «هفت آب» 28

پایان نامه

2-8-2-3- گردشگاه ییلاقی خوران ایوان. 28
2-8-2-4- تفریحگاه جنگلی ششدار 28
2-8-2-5- تفریحگاه جنگلی تنگ دالاو 29
2-8-2-6- تفریحگاه تجریان. 29
2-8-2-7- تفرجگاه گلم زرد و گره چکا 29
2-8-2-8- تفرجگاه کلم بدره 29
2-8-2-9- تفریحگاه جنگلی تنگ ارغوان (تنگ قوچعلی) 30
2-8-2-10- سایر گردشگاه­های جنگلی برحسب شهرستان­های استان. 30
2-8-3- ارتفاعات و کوه­ها 30
2-8-3-1- کبیرکوه 30
فهرست مطالب
عنوان                                         صفحه
2-8-3-2- اهوران. 31
2-8-3-3- بانکول. 31
2-8-3-4- چمن گیر 31
2-8-3-5- سامله 32
2-8-3-6- سرخ خانی. 32
2-8-3-7- سرکب.. 32
2-8-3-8- شره زول. 32
2-8-3-9- شلم. 33
2-8-3-10- قلاجه 33
2-8-3-11- قلارنگ… 33
2-8-3-12- مانشت.. 33
2-8-3-13- کوه ملینجه 34
2-8-3-14- دینارکوه 34
2-8-3-15- بهار آب.. 34
2-8-3-16- بانهراز 34
2-8-3-17- کلک… 34
2-8-3-18- سایر کوه­های استان ایلام برحسب شهرستان­ها 34
فهرست مطالب
عنوان                             صفحه
2-8-4- دریاچه­ها 35
2-8-4-1- دریاچه سد ایلام 35
2-8-5- چشمه­ها 35
2-8-5-1- چشمه آبگرم دهلران. 36
2-8-5-2- چشمه آبگرم چمن بولی. 36
2-8-5-3- چشمه میمه زرین آباد 36
2-8-5-4- چشمه کلم. 36

یک مطلب دیگر :

2-8-5-5- چشمه سیکان. 37
2-8-5-6- دیگر چشمه­های استان. 37
2-8-6- دشت­ها 37
2-8-7- تالاب­ها 38
2-8-7-1- تالاب سیاب دریوش.. 38
2-8-7-2- تالاب زمزم 38
2-8-7-3- تالاب چکر 38
فصل سوم: روش­شناسی تحقیق
مقدمه‌ 40
3-1- روش‌ پژوهش‌ 40
فهرست مطالب
عنوان                            صفحه
3-2- مدل پژوهش… 41
3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری. 42
3-4- جامعه آماری. 43
3-5- ابزار جمع آوری داده­ها 43
3-6- روایی (اعتبار) و پایایی(اعتماد) 44
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 45
3-7-1- ضریب همبستگی. 45
3-7-2- ضریب همبستگی پیرسون. 46
3-7-3- ضریب تشخیص… 46
3-7-4- مدل یابی معادلات ساختاری. 46
فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1- یافته­های پژوهش… 50
4-1-1- اطلاعات مربوط به مشخصات پاسخگویان پرسشنامه 50
4-2-آزمون فرضیه­ها 53
4-2-1-آزمون فرضیه1. 53
4-2-2- آزمون فرضیه 2. 54
4-2-3- آزمون فرضیه 3. 56
فهرست مطالب
عنوان                                   صفحه
4-3- تحلیل گردشگری با استفاده از مدل SWOT. 58
فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها
مقدمه 62
5-1- بحث و نتیجه­گیری. 63
5-2- پیشنهادها و راهکارهای مبتنی بر یافته­ها 68
5-3- محدودیت­های پژوهش… 71
5-3-1- محدودیت­های در اختیار پژوهشگر 71
5-3-2- محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر 71
منابع و مآخذ. 72
منابع فارسی. 72
منابع اینترنتی. 74
منابع انگلیسی. 75
فهرست جداول
عنوان                           صفحه
جدول (3-1): آلفای کرونباخ مربوط به هر یک از مؤلفه­های طبیعت گردی. 45
جدول (4-1): آلفای محاسبه شده برای فرضیه­ها 53
جدول (4-2): نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 1  53
جدول (4-3): 55
جدول (4-4): آزمون r پیرسون؛ برای بررسی رابطه بین تبلیغات و تعداد گردشگران  56
جدول (4-5): آزمون شاخص­های جاذبه­های منطقه ایلام برای تبدیل به قطب گردشگری  57
جدول (4-6): آزمون فرضیه سوم 58
جدول (4-7): نظام تحلیل ارزیابی شاخص­های گردشگری منطقه طبیعی ایلام بر پایه مدلSWOT  60
جدول (4-8): نظام تحلیل راهبردها و استراتژی گردشگری منطقه طبیعی ایلام بر پایه مدلSWOT. 61
فهرست نمودارها
عنوان                                                                 صفحه
نمودار  (4-1): درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان. 50
نمودار (4-2): درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان. 51
نمودار (4-3): درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان. 51
نمودار (4-4): درصد فراوانی مربوط به وضعیت اشتغال پاسخگویان. 52
نمودار (4-5): درصد فراوانی مربوط به سن پاسخگویان. 52

فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                   صفحه
شکل (3-1): مدل مفهومی پژوهش… 41
چکیده
صنعت گردشگری آمیزه­ای از فعالیت­های مختلف است که به صورت زنجیره­ای در جهت خدمات­رسانی به گردشگران انجام می­گیرد. کشور ایران با توجه به جایگاه مناسبی که از جاذبه­های گردشگری در دنیا دارد، از لحاظ سهم گردشگری جهانی، موقعیت خوبی در دنیا ندارد، لذا نیاز به نگاه کلی به علل و عوامل موثر در این زمینه را دارد. وجود مناطق طبیعی اطراف و نزدیک شهرها در بسیاری از مناطق کشور می­تواند زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری در این مناطق باشد.
توسعه آن در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ان منطقه خواهد شد، به همین دلیل دارای اهمیت فراوان است.
استان ایلام به عنوان نمونه­ای از این مناطق با داشتن جاذبه­های گردشگری و تنوع اقلیمی کم­نظیر در ایران، از توانمندی بسیار بالایی در توسعه گردشگری برخوردار می­باشد که می­تواند پذیرای تعداد زیادی از گردشگران ایرانی و خارجی باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوه گردآوری داده­ها توصیفی و روش انجام پژوهش نیز پیماشی و از نظر نوع مقطعی می­باشد و داده­های لازم برای آزمون فرضیه­ها از روش میدانی گردآوری    شده­اند. جامعه آماری این پژوهش گردشگران این منطقه، ساکنین منطقه، کارکنان میراث فرهنگی و گردشگری و اداره منابع طبیعی می­باشد که پس از توزیع پرسشنامه­ها، تعداد383 پرسشنامه جمع­آوری و مورد استفاده قرار گرفته است. پس از جمع­آوری آن­ها و ورود داده­ها  به نرم افزار SPSS ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید که 43/82 درصد می­باشد و نشان می­دهد که گویه­ها از همسازی و پایداری درونی بسیار بالای برخوردار می­باشند و با توجه به تنایج پژوهش استان ایلام با این که از موقعیت خاصی برای طبیعت­گردی برخوردار است ولی همه توان­های گردشگری و استعدادهای طبیعی این منطقه شکوفا نشده و دلیل آن عدم تبلیغات کافی در رسانه­ها و نبود مکان­های رفاهی و تفریحی در این مناطق طبیعی و… می­باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*