شناسایی وتبیین رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

2- 2- 6- تجزیه و تحلیل مدیریت عملكرد. 30
2- 2- 7- جایگاه ارزیابی عملكرد و مدیریت عملكرد. .32
2- 2- 8- شاخص های عملكرد. .33
2- 2- 9- فرایند ارزیابی عملکرد. .34
2- 2- 10- سنجش عملکرد. .36
2- 2- 11- دیدگاههای عملکرد شغلی.. 36
2- 2- 11- 1- توانایی و عملکرد. 37
2- 2- 11- 2- انگیزش و عملکرد. 37
2- 2- 11- 3- ویژگی شخصی و عملکرد.38
2- 2- 12- پنج ویژگی عمده و عملکرد. .38
2- 2- 13- رویكردهای نوین و سنتی در عملكرد. .39
2- 2- 14- تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین عملكرد. .41
2- 2- 15- انواع دسته بندی ارزیابی عملکرد. .42
2- 2- 16- فرآیند ارزیابی عملكرد. 44
2- 2- 17- اهداف و کاربردهای ارزشیابی عملكرد. .46
بخش سوم : رابطه بین هوش هیجانی وعملکرد. 48
2- 3- 1- مقدمه. .49
2- 3- 2- بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی.. .49
2- 3- 3- تأثیر فناوری‌های در حال ظهور بر توانمندسازی.. .51
2- 3- 4- هوش هیجانی و ارتباط آن با رفتارهای روزمره .52
2- 3- 5- رابطه هوش هیجانی با عملکرد شغلی.. .55
2- 3- 6- بررسی رابطه بین خشنودی  شغلی و عملکرد. .60

پایان نامه

2- 3- 7- تاثیرهوش هیجانی در مدیریت و رهبری.. .63
2- 4-  پیشینه تحقیق.. .65
2- 4- 1- مطالعات خارجی.. 65
2- 4- 2- مطالعات داخلی.. .66
2- 5- نتیجه گیری.. 68
فصل سوم : روش تحقیق
3- 1- مقدمه. .71
3- 2- فرایند تحقیق.. .71
3- 3- روش تحقیق.. .72
3- 4- روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات.. .72
3- 5- جامعه آماری تحقیق.. .74
3- 6- حجم نمونه آماری.. .74
3- 7- روش نمونه گیری.. 74
3- 8- اعتبار و روایی پرسشنامه. 75
3- 9- پایایی پرسشنامه. .75
3-10- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. .76
فصل چهارم : نتایج
4- 1- مقدمه. .78
4- 2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. 78
4- 3- توصیف پاسخ پرسش‌های مرتبط با متغیرهای تحقیق.. 80
4- 3- 1-  توصیف پاسخ­های متغیر وابسته عملکرد شغلی کارکنان. .81
4- 3- 2- توصیف پاسخ­های متغیر مستقل هوش هیجانی.. 82
4- 3- 2- 1- توصیف و تحلیل متغیر خود آگاهی. 82
4- 3- 2- 2- تجزیه و تحلیل متغیر خود مدیریتی. 83
4- 3- 2-3- توصیف و تحلیل متغیر آگاهی اجتماعی. 84
4- 3- 2-4- توصیف و تحلیل متغیر مدیریت اجتماعی. 84
4- 4- تحلیل ماهیت متغیرهای تحقیق و آزمون مورد استفاده. 86
4- 5- نتایج تجزیه و تحلیل مدل­های تحقیق.. Error! Bookmark not defined.87
4- 5- 1-  بررسی رابطه بین مولفه‌های هوش هیجانی و عملکرد کارکنان. 88

یک مطلب دیگر :

4- 5- 2- بررسی مدل تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان. 89
4- 5- 3- بررسی مدل تأثیر مولفه‌های هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان. 90
4- 5- 3-1- تأثیر مؤلفه خود آگاهی بر عملکرد کارکنان. 90
4- 5- 3-2- تأثیر مؤلفه خود مدیریتی بر عملکرد کارکنان. 90
4- 5- 3-3- تأثیر مؤلفه آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان. 91
4- 5- 3-4- تأثیر مؤلفه مدیریت اجتماعی بر عملکرد کارکنان. 92
4- 6- نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق.. .92
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5- 1- مقدمه. 98
5- 2- نتایج آمار توصیفی.. .98
5- 3- نتایج مربوط به فرضیات تحقیق.. .99
5- 3- 1- نتیجه گیری آزمون فرضیه اصلی.. 99
5- 3- 2- نتیجه گیری از آزمون فرضیه‌های فرعی.. 99
5- 3- 2- 1- نتیجه گیری فرضیه اول 99
5- 3- 2- 2- نتیجه گیری فرضیه دوم 99
5- 3- 2- 3- نتیجه گیری فرضیه سوم. 100
5- 3- 2- 4- نتیجه گیری فرضیه چهارم 100
5- 4- مقایسه نتایج پژوهش با سایر پژوهشات.. .100
5- 5- محدودیت های تحقیق.. .102
5- 5- 1- محدودیت های قابل کنترل. 102
5- 5- 2- محدودیت های غیرقابل کنترل. 102
5- 6- پیشنهادهای کلی مبتنی بر نتایج پژوهش… 103
5- 7- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج فرضیهای تحقیق.. 103
5- 8- پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی.. 105
منابع
منابع فارسی.. 106
منابع انگلیسی.. 108
پیوست
پیوست شماره یک : پرسشنامه. .115
پیوست شماره دو: تجزیه و تحلیل نرم افزاری داده‌ها .117
چکیده انگلیسی ……………………………………………………119
فهرست جداول
عنوان                                                                           صفحه
جدول 1- 2 : توصیف حیطه های پنج بعد بزرگ شخصیت.. 39
جدول 3- 1: ارزش دهی طیف لیکرت.. 73
جدول 3- 2: چگونگی تخصیص سؤالات پرسشنامه به متغیرهای تحقیق.. 73
جدول 3- 3: آزمون پایایی پرسشنامه تحقیق.. 75
جدول 4- 1: بررسی توزیع متغیر جنسیت.. 78
جدول 4- 2: بررسی توزیع متغیر تحصیلات.. 80
جدول 4- 3: بررسی توزیع متغیر نوع استخدام. 81
جدول 4- 4: توزیع فراوانی و درصد گویه‌های متغیر عملکرد کارکنان.. 82
جدول 4- 5 : توزیع فراوانی و درصد گویه‌های متغیر خود آگاهی.. .
جدول 4- 6 : توزیع فراوانی و درصد گویه‌های متغیر خود مدیریتی.. 85
جدول 4- 7: توزیع فراوانی و درصد گویه‌های متغیر آگاهی اجتماعی.. .86
جدول 4- 8 : توزیع فراوانی و درصد گویه‌های متغیر آگاهی اجتماعی.. .86
جدول 4- 9 : جدول نتایج آزمون كالموگروف- اسمیرنف برای شكل توزیع متغیرها .8
جدول 4- 10: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان.. 88
جدول 4- 11: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن  بین مولفه‌های هوش هیجانی با عملکرد کارکنان  .89
جدول 4- 12: شاخص­های روابط بین متغیرهای هوش هیجانی با عملکرد کارکنان در مدل. 89
جدول 4- 13: شاخص­های روابط بین متغیرهای خود آگاهی با عملکرد کارکنان در مدل .90

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*