شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و …

2-2-2-12 فرایند تصمیم گیری خریدار. 34
2-2-2-13انواع رفتار در تصمیم گیری خرید. 37
2-3 پیشینه تحقیق. 39
3-1 مقدمه. 44
3-2 روش تحقیق. 44
3-3 جامعه آماری.. 45
3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 45
3-5 ابزار تحقیق. 45
3-6 روش های آماری مورد استفاده: 46

پایان نامه

3-6-1 آزمون میانگین یک جامعه. 46
3-6-2 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 46
3-6-2-1 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 47
3-6-2-2 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 47
3-6-2-3 سازگاری در قضاوت‌ها 49
4-1  مقدمه. 52
4-3 آمار استنباطی و بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق. 52
4-3-1 شناسایی عوامل موثر بر خرید یخچال. 52
4-3-2 نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی گروهی(GAHP) 58
4-3-3 رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال الجی.. 58
4-3-4 رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال اسنوا 65
5-1 مقدمه. 73
5-2 خلاصه نتایج.. 73
5-3 بحث و نتیحه گیری.. 75
5-4 پیشنهادات کاربردی.. 77
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 78
5-6 موانع و محدودیت های تحقیق. 78
فهرست جداول
عنوان                                                                                صفحه
جدول 2-1 آمار تولید یخچال، 1387- 1380……………………………………12

یک مطلب دیگر :

جدول 2-2 پژوهش های صورت گرفته در جهان. 40
جدول 3-1 ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم………………………………48
جدول 3-2 شاخص تصادفی.. 50
جدول 4-1 آماره های یک نمونه ای.. 53
جدول 4-2 آزمون یک نمونه ای.. 55
جدول 4-3 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی.. 56
جدول 4-4 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار قیمت.. 57
جدول 4-5 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار ترفیع. 57
جدول 4-6 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار محصول. 58
جدول 4-7 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار مکان. 58
جدول4-8 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی همراه با وزن ها……………………..59
جدول 4-9 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار قیمت همراه با وزن ها 59
جدول 4-10 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار ترفیع همراه با وزن ها 60
جدول 4-11 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار محصول همراه با وزن ها 60
جدول 4-12 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیار مکان همراه با وزن ها 61
جدول 4-13 رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال الجی بر مبنای روش AHP. 62
جدول 4-14 رتبه بندی مهمترین زیرمعیارهای آمیخته بازاریابی درخرید یخچال الجی بر مبنای روش AHP. 62
جدول 4-15 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی.. 63
جدول 4-16 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار قیمت.. 63
جدول 4-17 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار ترفیع. 64
جدول 4-18 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار محصول……………………………………..64
جدول 4-19 ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار مکان. 65
جدول 4-20 ماتریس نرمالایز شده مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی همراه با وزن ها 66

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*