شناسایی ویژگی های گل ومرغ درحوزه نگارگری اسلامی

١-به نظرمی رسدنقاشی گل ومرغ دارای تنوع وگونه های مختلفی دردوره های مختلف بوده است.

۲-ممکن است بتوان درنمونه کارهای اساتیدمختلف شیوه های متنوع ومختلفی رایافت کرد.

٣-به نظرمیرسد گل ومرغ کاران حاضرتحولی رانسبت به اساتیدگذشته درکارهای خودایجادکرده اند.

شعبات نگارگری

پایان نامه

 

یک مطلب دیگر :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*