شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری گروهی فازی

۱-۵-۱-۲. نظام اداری ۱۰

۱-۵-۱-۳. شفافیت نظام اداری ۱۰

۱-۵-۲. مبانی عملی ۱۲

۱-۶. تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ۱۳

۱-۷. ساختار کلان پژوهش ۱۴

۱-۸. روش پژوهش ۱۴

۱-۹. روش گردآوری داده ها و اطلاعات. ۱۵

۱-۱۰. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۱۵

۱-۱۱. نوآوری پژوهش ۱۶

۱-۱۲. فرایند انجام پژوهش ۱۶

فصل دوم. ۱۷

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۷

۲-۱. مقدمه. ۱۸

۲-۲ . مبانی نظری پژوهش ۱۸

۲-۲-۱. شفافیت. ۱۸

۲-۲-۱-۱. انواع شفافیت. ۲۰

۲-۲-۱-۲. انواع جهت گیری های شفافیت. ۲۱

۲-۲-۱-۳. شفافیت در بعد جهانی ۲۲

۲-۲-۱-۴. تفاوت بین شفافیت و افشای اطلاعات. ۲۴

۲-۲-۱-۵. تاریخچه شفافیت. ۲۵

۲-۲-۱-۶. چشم انداز تاریخی شفافیت نظام اداری ۲۶

۲-۲-۲. نظام اداری ۲۸

۲-۲-۳. شفافیت نظام اداری ۳۲

۲-۲-۳-۱. رابطه مدیریت دانش و شفافیت در نظام اداری ۳۴

۲-۲-۳-۲. سیستم باز. ۳۶

۲-۲-۳-۳. فساد اداری ۴۳

۲-۲-۴. تصمیم گیری ۴۵

۲-۲-۴-۱. فرایند تصمیم گیری ۴۷

۲-۲-۵. تکنیک های تصمیم گیری گروهی ۵۰

۲-۲-۵-۱. تکنیک های تصمیم گیری گروهی فازی ۵۲

۲-۲-۶. سیاست های کلی نظام اداری ۵۴

۲-۳. پیشینه پژوهش ۵۸

۲-۳-۱. پیشینه در داخل کشور. ۵۹

۲-۳-۲. پیشینه در خارج از کشور. ۶۲

۲-۴. جمع بندی ۶۶

فصل سوم. ۶۸

روش پژوهش ۶۸

۳-۱. مقدمه. ۶۹

۳-۲. روش شناسی پژوهش ۶۹

۳-۳. متغیرهای پژوهش ۷۰

۳-۳-۱. چگونگی تشخیص متغیرهای پژوهش ۷۰

۳-۳-۲. چگونگی دسته بندی متغیرهای پژوهش ۷۱

۳-۳-۳. تعریف متغیرهای پژوهش ۷۲

۳-۴. تعیین تعداد خبرگان جهت گردآوری نظرات. ۸۰

۳-۵. تکنیک های به کار گرفته شده در پژوهش ۸۲

۳-۵-۱. تئوری فازی ۸۲

۳-۵-۲. آراس. ۸۴

۳-۵-۳. دیماتل فازی ۸۹

فصل چهارم. ۹۵

یافته های پژوهش ۹۵

۴-۱. مقدمه. ۹۶

۴-۲. دسته بندی عوامل پژوهش ۹۶

۴-۳. اجرای تکنیک آراس. ۱۰۱

۴-۴. اجرای تکنیک دیماتل فازی ۱۰۴

۴-۴-۱. عوامل نهادی ۱۰۵

۴-۴-۲. عوامل سازمانی ۱۱۱

۴-۴-۳. عوامل فردی ۱۱۵

۴-۴-۴. عوامل ملی ۱۱۷

۴-۴-۵. عوامل بین المللی ۱۲۱

فصل پنجم. ۱۲۳

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۲۳

۵-۱. مقدمه. ۱۲۴

۵-۲. پاسخ به پرسش های پژوهش ۱۲۴

۵-۲-۱. معیارهای مؤثر بر شفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران چیست؟. ۱۲۴

۵-۲-۲. اولویت بندی معیارهای موثر برشفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان چگونه می باشد؟۱۲۵

۵-۲-۳. درجه اثرگذاری زیر معیارهای نهادی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟.۱۲۷

۵-۲-۴. درجه اثرگذاری زیر معیارهای سازمانی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟.۱۲۹

مطلب دیگر :

۵-۲-۵. درجه اثرگذاری زیر معیارهای فردی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟.۱۳۱

۵-۲-۶. درجه اثرگذاری زیر معیارهای ملی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟.۱۳۲

۵-۲-۷. درجه اثرگذاری زیرمعیارهای بین المللی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟.۱۳۴

۵-۳. نتیجه گیری ۱۳۵

۵-۴. پیشنهادهای حاصل از پژوهش ۱۳۶

۵-۵. پیشنهادها برای پژوهش های آتی ۱۳۸

۵-۶. محدودیت های پژوهش ۱۴۰

منابع. ۱۴۲

پیوست ها ۱۵۱

پیوست الف: پرسشنامه شماره۱( دسته بندی زیرمعیارها) ۱۵۲

پیوست ب: پرسشنامه شماره۲( رتبه بندی معیارهای اصلی) ۱۵۴

پیوست ج: پرسشنامه ۳ (رتبه بندی زیرمعیارها) ۱۵۵

پیوست د: نظرات و مقایسات زوجی خبرگان. ۱۶۰

پیوست ه: سیاست های کلی نظام اداری ایران. ۱۷۲

فهرست جدول‌ها

     عنوان                                                                                        صفحه

جدول ۲-۱ تصویب قانون دسترسی به اطلاعات و شفافیت در اروپا ۲۷

جدول ۳-۱ گردآوری نظرات خبرگان جهت دسته بندی نهایی زیرمعیارهای مسئله. ۷۲

جدول ۳-۲ تناظر عبارات کلامی با مقادیر کلامی ۹۰

جدول ۴-۱ نظرات خبرگان جهت دسته بندی عوامل پژوهش ۹۶

جدول ۴-۲ تشکیل ماتریس تصمیم گیری ۱۰۱

جدول ۴-۳ تعیین مقدار بهینه ی هر معیار. ۱۰۲

جدول ۴-۴ محاسبه ی ماتریس تصمیم نرمال. ۱۰۲

جدول ۴-۵ محاسبه ی ماتریس تصمیم نرمال وزن دار. ۱۰۳

جدول ۴-۶ تعیین مقادیر بهینه برای هر گزینه. ۱۰۳

جدول ۴-۷ محاسبه ی درجه مطلوبیت هر گزینه. ۱۰۴

جدول ۴-۸ رتبه بندی گزینه ها ۱۰۴

جدول ۴-۹ اسامی زیرمعیارهای نهادی ۱۰۵

جدول ۴-۱۰ عبارات کلامی به کار رفته در تحقیق و مقادیر معادلشان. ۱۰۶

جدول ۴-۱۱ میانگین نظر تمام خبرگان. ۱۰۶

جدول ۴-۱۲ ماتریس نرمالیزه شده ۱۰۷

جدول ۴-۱۳ ماتریس روابط کل ۱۰۹

جدول ۴-۱۴ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعدا فازی) ۱۱۰

جدول ۴-۱۵ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) ۱۱۱

جدول ۴-۱۶ اسامی زیرمعیارهای سازمانی ۱۱۱

جدول ۴-۱۷ میانگین نظر تمام خبرگان. ۱۱۲

جدول ۴-۱۸ ماتریس نرمالیزه شده ۱۱۳

جدول ۴-۱۹ ماتریس روابط کل ۱۱۳

جدول ۴-۲۰ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعدا فازی) ۱۱۴

جدول ۴-۲۱ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) ۱۱۴

جدول ۴-۲۲ اسامی زیرمعیارهای فردی ۱۱۵

جدول ۴-۲۳ میانگین نظر تمام خبرگان. ۱۱۵

جدول ۴-۲۴ ماتریس نرمالیزه شده ۱۱۵

جدول ۴-۲۵ ماتریس روابط کل ۱۱۶

جدول ۴-۲۶ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد فازی) ۱۱۶

جدول ۴-۲۷ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) ۱۱۷

جدول ۴-۲۸ اسامی زیرمعیارهای ملی ۱۱۷

جدول ۴-۲۹ میانگین نظر تمام خبرگان. ۱۱۸

جدول ۴-۳۰ ماتریس نرمالیزه شده ۱۱۸

جدول ۴-۳۱ ماتریس روابط کل ۱۱۹

جدول ۴-۳۲ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد فازی) ۱۲۰

جدول ۴-۳۳ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) ۱۲۰

جدول ۴-۳۴ اسامی زیرمعیارهای بین المللی ۱۲۱

جدول ۴-۳۵ میانگین نظر تمام خبرگان. ۱۲۱

جدول ۴-۳۶ ماتریس نرمالیزه شده ۱۲۱

جدول ۴-۳۷ ماتریس روابط کل ۱۲۲

جدول ۴-۳۸ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد فازی) ۱۲۲

جدول ۴-۳۹ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) ۱۲۲

فهرست شکل ها و نمودارها

           عنوان                                                                                      صفحه

نمودار ۱-۱ساختار کلان تحقیق ۱۴

نمودار ۵-۱ نمودار رتبه بندی معیارهای اصلی پژوهش ۱۲۶

نمودار ۵-۲ نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) نهادی ۱۲۷

نمودار ۵-۳ نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) سازمانی ۱۲۹

نمودار ۵-۴ نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) فردی ۱۳۱

نمودار ۵-۵ نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) ملی ۱۳۳

نمودار ۵-۶ نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) بین المللی ۱۳۴

شکل۱-۱. اهمیت شفاف سازی اطلاعات. ۱۱

شکل ۲-۱. ساختار سیستم باز. ۳۸

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*