شناسایی و اولویت­بندی عوامل و شاخص­های موثر در تصمیم ­گیری بهینه به منظور تامین مالی پروژه­ های صادراتی برای انتخاب موفق بازار هدف خارجی

۱-۲-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری ۴

۱-۲-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی ۴

۱-۳ اهداف تحقیق ۴

۱-۳-۱ هدف اصلی تحقیق ۴

۱-۳-۲ هدف­های فرعی تحقیق ۵

۱-۴ سوالات تحقیق ۵

۱-۴-۱ سئوال اصلی ۵

۱-۴-۲ سئوالات فرعی ۵

۱-۵ تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق ۵

۱-۶ مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۸

۱-۷ مدل مفهومی و متغیر(های) تحقیق ۱۰

۱-۸ جامعه آماری ۱۰

۱-۹ ابزارهای گردآوری (داده ها) اطلاعات ۱۱

۱-۱۰ روش تحلیل داده ها ۱۱

۱-۱۱ قلمرو تحقیق ۱۱

۱-۱۱-۱ قلمرو موضوعی ۱۱

۱-۱۱-۲ قلمرو مکانی و سازمانی ۱۱

۱-۱۱-۳ قلمرو زمانی ۱۱

فصل۲: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۳

۲-۱ مقدمه ۱۴

۲-۲ تجارت بین الملل ۱۵

۲-۳ تئوری­های موجود در تجارت بین الملل ۱۶

۲-۳-۱ مرکانتیلیست ها (سوداگران) ۱۷

۲-۳-۲ نظریه مزیت مطلق اسمیت ۱۸

۲-۳-۳ نظریه مزیت نسبی ریکاردو ۱۸

۲-۳-۴ نظریه منحنی عمر محصول در بازاریابی بین الملل ۱۹

۲-۴ بازاریابی بین المللی ۱۹

۲-۴-۱ تعریف بازاریابی بین المللی ۱۹

۲-۴-۲ اهمیت بازاریابی بین المللی ۲۰

۲-۴-۳ سطوح مختلف بازاریابی بین المللی ۲۱

۲-۵ تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی ۲۲

۲-۵-۱ ارزیابی محیط بازاریابی بین المللی ۲۳

۲-۵-۲ تصمیم گیری در خصوص حضور در بازارهای بین المللی ۲۷

۲-۵-۳ تصمیم گیری در مورد انتخاب بازار هدف صادراتی ۲۷

۲-۶ خودرو سازان وصادر کنندگان برترجهان ۴۳

۲-۷ مهمترین شاخصهای خودروسازان برتر جهان برای ساخت و صادرات خودروهایشان ۴۷

۲-۸ وضعیت صنعت خودرو در ایران ۵۰

۲-۸-۱ صادرات خودرو در ایران ۵۲

۲-۸-۲ واردات خودرو در ایران ۵۶

۲-۹ چالش های صنعت خودرو سازی در صادرات ۵۷

۱-۹-۲ جهانی سازی ۵۸

۲-۹-۲ تمایز محصول ۵۸

۳-۹-۲ ساخت محصول ۵۸

۴-۹-۲ بازسازی زنجیره فروش ۵۸

۵-۹-۲ بازاریابی وتوزیع ۵۹

۲-۱۰ دورنمای صنعت خودرو درجهان ۵۹

۲-۱۰-۱ تغییرات جغرافیایی ۵۹

۲-۱۰-۲ تغییرات جمعیت شناختی ۶۰

۲-۱۰-۳ محیط زیست ۶۰

۲-۱۰-۴ تغییرگرایش مشتریان ۶۱

۲-۱۰-۵ رشد تکنولوژی ۶۱

۲-۱۱ تامین مالی ۶۳

۲-۱۱-۱ تامین مالی پروژه­ های صادراتی ۶۵

۲-۱۱-۲ روش های تامین منابع مالی ۶۵

۲-۱۲ شرکت سرمایه گذاری­های خارجی ایران (ایفیک) ۶۶

۲-۱۳ پیشینه تحقیق ۶۸

۲-۱۳-۱ پیشینه داخلی ۶۸

۲-۱۳-۲ پیشینه خارجی ۷۰

۲-۱۴ جمع بندی مهمترین متغیرهای استخراج شده از ادبیات تحقیق ۷۲

۲-۱۵ دسته بندی شاخصها در دسته های ۶ گانه ۷۸

فصل۳: روش تحقیق ۸۱

۳-۱ مقدمه ۸۲

۳-۲ روش شناسی تحقیق ۸۳

۳-۲-۱ از نظر هدف ۸۳

۳-۲-۲ از نظر روش ۸۴

۳-۳ ابزار گردآوری داده­ ها ۸۴

۳-۴ ابزار سنجش تحقیق ۸۴

۳-۵ جامعه­ تحقیق ۸۴

۳-۶ روش تحلیل داده­ ها ۸۵

۳-۶-۱ تکنیک دلفی ۸۶

۳-۷ مدلهای تصمیم ­گیری چند شاخصه ۸۹

۳-۷-۱ تکنیک دیماتل ۹۲

۳-۷-۲ مدل فرایند تحلیل شبکه­ای(ANP) 95

فصل۴: تجزیه و تحلیل داده­ ها ۱۰۲

۴-۱ مقدمه ۱۰۳

۴-۲ تعریف کاربردی متغیرها ۱۰۷

۴-۲-۱ توانایی بنگاه ۱۰۷

۴-۲-۲ شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه ۱۰۷

۴-۲-۳ محیط اقتصادی کشور هدف ۱۰۷

۴-۲-۴ محیط سیاسی – قانونی کشور هدف ۱۰۸

۴-۲-۵ محیط فرهنگی – اجتماعی در کشور هدف ۱۰۸

۴-۲-۶ محیط رقابتی ۱۰۸

۴-۳ تجزیه و تحلیل دیماتل (علی و معلولی) بین شاخصهای موثر بر تصمیم ­گیری در مورد تامین مالی پروژه­ های صادراتی ۱۰۹

۴-۳-۱ مراحل تکنیک دیماتل ۱۱۰

۴-۴ تجزیه و تحلیل شبکه(ANP) به منظور اولویت­بندی شاخص­ها ۱۱۷

۴-۴-۱ ابرماتریس در تحلیل شبکه­ای ANP 118

۴-۴-۱-۱ابرماتریس ناموزون(وزن دهی نشده) ۱۱۸

۴-۴-۱-۲ ابرماتریس موزون یا وزن دهی شده ۱۱۹

۴-۴-۱-۳ ابر ماتریس حدی یا محدود ۱۱۹

۴-۵ نرخ سازگاری در اعتبارسنجی پاسخ­های خبرگان ۱۲۶

جمع بندی ۱۲۷

فصل۵: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۸

۵-۱ مقدمه ۱۲۹

۵-۲ خلاصه تحقیق ۱۲۹

۵-۳ سوال اصلی تحقیق ۱۳۳

۵-۴ نتیجه گیری ۱۳۶

۵-۵ پیشنهاد­های کاربردی۱۳۷

۵-۶ محدودیت های تحقیق ۱۳۸

۵-۷ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۳۸

منابع و مراجع ۱۴۰

پیوست ۱۴۹

شکل ها

شکل ‏۲‑۱: مدل ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی(خورشیدی و عادل آذر، ۱۳۸۴) ۳۷

شکل ‏۲‑۲: شاخص­های مهم در انتخاب موفق بازار خارجی در صنعت خودرو (فیروزیان و همکاران، ۱۳۸۹) ۴۱

شکل ‏۲‑۳: مدل استراتژی ورود به بازارهای جهانی برای صنعت خودرو ۴۲

شکل ‏۲‑۴: سه صادرکننده اصلی خودرو در جهان (میلیون دلار آمریکا) ۴۴

شکل ‏۲‑۵: سه تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان (میلیون دستگاه در سال) ۴۴

شکل ‏۲‑۶: روند تولید خودرو بنزینی از سال ۱۳۴۸-۱۳۸۰ ۵۱

شکل ‏۲‑۷: ارزش صادرات خودرو سواری کشور بین ۱۳۸۷-۱۳۹۰ ۵۳

شکل ‏۳‑۱: تفاوت ساختاری بین یک «سلسله مراتب» و «شبکه» ۹۷

شکل ‏۳‑۲: شکل کلی یک ابرماتریس ۹۹

شکل ‏۴‑۱: دیاگراف تاثیر پذیری و تاثیرگذاری معیارها بر یکدیگر ۱۱۵

شکل ‏۴‑۲: نمودار شبکه روابط ۱۱۶

شکل ‏۴‑۳: مدل فرایند تحلیل شبکه ای مسئله ۱۱۷

شکل ‏۴‑۴: قسمت­هایی از ابرماتریس وزن دهی نشده ۱۱۹

شکل ‏۴‑۵: ابرماتریس وزن­دهی شده (موزون) ۱۱۹

شکل ‏۴‑۶: ابرماتریس حدی (محدود) ۱۲۱

شکل ‏۴‑۷: اولویت­های بدست آمده برای زیر معیارهای درون خوشه ­ها ۱۲۲

جدول­ها

جدول ‏۲‑۱: تصمیمات عمده در بازار یابی بین المللی ۲۳

جدول ‏۲‑۲: مراحل فرایند انتخاب بازار ۳۲

جدول ‏۲‑۳: تولید خودر در ۵ سال اخیر ۵۲

جدول ‏۲‑۴: میزان صادرات خودروی سواری طی دوازده ماهه سال­های ۱۳۹۱ -۱۳۹۰ ۵۴

جدول ‏۲‑۵: سهم کشور مقصد صادرات خودروی سواری طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۱ (به لحاظ تعداد) ۵۴

جدول ‏۲‑۶: سه کشور مقصد خودروهای سواری در ۲ ماهه نخست سال ۹۲ (به لحاظ تعداد) ۵۵

جدول ‏۲‑۷: میزان واردات خودروی سواری طی دوازده ماهه سال­های ۱۳۹۱-۱۳۹۰ ۵۷

جدول ‏۲‑۸: سه کشور عمده مبدا واردات خودرو طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۱ ۵۷

جدول ‏۲‑۹: متغیرهای استخراج شده در زمینه انتخاب بازار هدف به صورت عمومی ۷۲

جدول ‏۲‑۱۰: متغیرهای استخراج شده در زمینه انتخاب بازارهدف برای صنعت خودرو ۷۵

جدول ‏۲‑۱۱: متغیرهای استخراج شده در زمینه انتخاب بازار هدف برای صنعت خودرو در سطح بین المللی ۷۶

جدول ‏۲‑۱۲: شاخص­های مورد نظر ایفیک برای حمایت از پروژه های صادراتی ۷۷

جدول ‏۲‑۱۳: جمع­بندی و تعریف متغیرها ۷۸

جدول ‏۳‑۱: جدول ماتریس تصمیم ۹۰

جدول ‏۳‑۲: طیف­های دو قطبی از طیف ساعتی ۹۱

جدول ‏۳‑۳: طیف پنج درجه دیماتل ۹۵

جدول ‏۴‑۱: متغیرهای اساسی پژوهش که مورد سنجش قرار گرفته اند ۱۰۶

جدول ‏۴‑۲: ماتریس ارتباط مستقیم (M) 110

جدول ‏۴‑۳: جدول محاسبه K 111

جدول ۴-۴: ماتریس شدت نسبی حاکم بر روابط کامل

جدول ‏۴‑۵: ماتریس حاصل از کسر ماتریس شدت نسبی از ماتریس همانی ۱۱۲

جدول ‏۴‑۶: ماتریس ارتباط کامل ۱۱۲

جدول ‏۴‑۷: شاخص های R و D 113

جدول ‏۴‑۸: مقادیر تشکیل روابط شبکه ۱۱۵

جدول ‏۴‑۹: اعداد حاصل از رتبه ­های بدست آمده برای زیر معیارهای درون خوشه ­های مسئله تصمیم ۱۲۲

جدول ‏۴‑۱۰: وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه توانایی بنگاه ۱۲۳

جدول ‏۴‑۱۱ : وزن حدی مربوط به زیرمعیار های درون خوشه شرایط و جایگاه بین المللی بنگاه ۱۲۴

جدول ‏۴‑۱۲ : وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه محیط اقتصادی ۱۲۴

جدول ‏۴‑۱۳: وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه محیط اقتصادی ۱۲۵

جدول ‏۴‑۱۴: وزن حدی مربوط به زیرمعیارهای درون خوشه محیط سیاسی و قانونی ۱۲۵

جدول ‏۴‑۱۵: وزن حدی مربوط به زیر معیارهای درون خوشه فرهنگی– اجتماعی ۱۲۶

جدول ‏۵‑۱: نتایج اولویت­بندی عوامل با بهره گرفتن از تحلیل شبکه­ای ۱۳۱

۱

۱-۱ بیان مساله
مطلب دیگر :

آرشیو مطالب وبلاگ – دانلود فایل : پایان نامه های کارشناسی ارشد

یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. در این راستا شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی اهمیت ویژه­ای دارد. اهمیت کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت از یک طرف و توجه ویژه به جایگاه صادرات کالاهای غیر نفتی از سوی دیگر کاملا محسوس است (چیذری و همکاران، ۱۳۸۵: ۲۵). لذا جهت توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، شناسایی اقلام صادراتی مزیت دار و شناسایی بازارهای بالقوه صادراتی آن­ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

انتخاب بازار هدف، یکی ازمهمترین تصمیمات در هرنوع تجارتی است. اندازه بازار، نرخ رشد بازار، نیروهای رقیب در بازار، نیازهای مشتریان و سودآوری تنها بخشی از معیارهایی هستند که شرکتها برای تعیین بازار هدف در نظر دارند (رجوعی و شیعه زاده، ۱۳۸۷: ۱).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*