شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

3-4-3-2 الگوی برنامه ریزی.. 35
5-3-2 تكنیكهای تدوین و تنظیم استراتژی.. 36
1-5-3-2 مدل BCG.. 36
2-5-3-2 ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‏ها (DPM ) 39
3-5-3-2 مدل SWOT.. 41
4-5-3-2 مدل تجزیه و تحلیل هوفر. 43
5-5-3-2 مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک  (SPACE) 43
6-5-3-2 مدل ADL. 45
6-3-2 ابعاد مفهوم استراتژی.. 47
4-2 تعریف رقابت و رقابت پذیری.. 48
5-2 تعریف و مفهوم مزیت رقابتی.. 49
1-5-2 تعاریف مزیت رقابتی.. 52
6-2 انواع تئوری مزیت رقابتی.. 53
1-6-2 تئوری سازمان صنعتی.. 54
1-1-2-6 چارچوب استراتژی پورتر. 57
2-6-2 تئوری منبع مدار 60
1-1-6-2 ابعاد مزیت رقابتی.. 67
2-1-6-2 ضعفهای اساسی دیدگاه منبع مدار 67

پایان نامه

3-6-2 تئوری شومپترین.. 68
4-6-2منابع ایجاد مزیت قابتی.. 69
7-2 عوامل حیاتی موفقیت (CSF) 70
1-7-2 دیدگاههای موجود درباره عوامل حیاتی موفقیت.. 71
2-7-2 تعاریف عوامل حیاتی موفقیت.. 73
3-7-2 راه­های تشخیص عوامل حیاتی موفقیت.. 74
4-7-2 عوامل حیاتی موفقیت و شایستگی­های کلیدی.. 75
5-7-2 گامهای اساسی روش عوامل حیاتی موفقیت.. 75
6-7-2 کاربرد عوامل موفقیت در مدیریت استراتژیک.. 77
7-7-2 ویژگی­های عوامل حیاتی موفقیت.. 78
8-7-2 منشاء عوامل حیاتی موفقیت سازمان. 78
8-2 روانکارها و تعاریف آن. 84
9-2 تصمیم­گیری چند معیاره و فرایند تحلیل شبکه­ای.. 84
1-9-2 تصمیم­گیری چند معیاره 85
1-1-9-2 انواع تصمیم­گیری چند شاخصه. 86
2-9-2 روش فرایند تحلیل شبکه­ای (ANP) 87
3-9-2 تفاوت میان AHP  وANP. 89
4-9-2 مراحل روش فرایند تحلیل شبکه­ای( ANP ) 90
5-9-2 خصوصیات فرآیند تحلیل شبكه ای.. 93
فصل سوم: روش تحقیق
1-3 مقدمه. 96
2-3 مدل مفهومی پژوهش… 97
3-3 مراحل انجام پژوهش… 97
4-3 روش شناسی پژوهش… 99
5-3 جامعه آماری.. 103
6-3 نمونه آماری.. 103
7-3 روش گردآوری اطلاعات.. 103
1-7-3 روش­های کتابخانه ای.. 104
2-7-3 مصاحبه. 105
3-7-3 پرسشنامه. 106
8-3 روایی(اعتبار) و پایایی.. 108
1-8-3 روایی.. 108
2-8-3 پایایی.. 109
9-8 روش تجزیه و تحلیل داده­های آماری.. 111
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4- مقدمه. 113
بخش اول. 114
2-4 تحلیل جمعیت شناختی.. 114

یک مطلب دیگر :

1-2-4 فراوانی سنی پاسخ دهندگان. 114
2-2-4 فراوانی سطح تحصیلات.. 115
3-2-4 سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 117
4-2-4 فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118
بخش دوم 118
3-4 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه­ای.. 119
1-3-4 مرحله اول: ساخت مدل و سازماندهی مسئله به یک ساختار شبکه­ای.. 119
2-3-4 مرحله دوم: تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی و بردارهای اولویت.. 121
1-2-3-4  مرحله اول: مقایسه زوجی معیارهای اصلی.. 122
2-2-3-4 مرحله دوم: مقایسه زوجی وابستگی های دورنی میان معیارهای اصلی.. 123
3-2-3-4 مرحله سوم: مقایسه زوجی زیرمعیارهای هریک از معیارهای اصلی.. 124
4-2-3-4 مرحله چهارم: مقایسه زوجی وابستگی های درونی زیرمعیارها 126
3-3-4 تشکیل ماتریس تصمیم (سوپر ماتریس) 127
4-4 بررسی سؤالات پژوهش… 133
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه. 137
2-5 خلاصه و نتیجه­گیری.. 137
3-5 پیشنهادات.. 139
1-3-5 پیشنهادات بر اساس یافته­های پژوهش… 140
3-3-5 پیشنهادات برای پژوهش­های آتی.. 143
4-5- محدودیت­های پژوهش… 144
منابع فارسی.. 145
منابع لاتین.. 150
پیوست ها
پرسشنامه شماره 1 162
پرسشنامه شماره 2 167
پرسشنامه شماره 3 170
فهرست نمایشگرها
عنوان                                                                            صفحه
نمایشگر 1-2  ماتریس رشد- سهم بازار بی سی جی.. 38
نمایشگر 2-2 مدل GE. 41
نمایشگر 3-2 ماتریس SWOT.. 42
نمایشگر4-2 مدل ارزیای موقعیت و اقدام استراتژیک.. 45
نمایشگر 5-2 پنج نیروی رقابتی پورتر. 56
نمایشگر6-2 عوامل راهبردی مؤثر بررقابتهای درون صنعت همراه با عوامل کلان. 57
نمایشگر7-2 زنجیره ارزش پورتر. 59
نمایشگر 8-2 سسله بندی توانمندی­ها در نظریه مبتنی بر منابع. 64
نمایشگر 9-2 دسته بندی عوامل حیاتی موفقیت.. 83
نمایشگر 10-2 تفاوت میان روش AHP  وANP. 89
نمایشگر 1-3 مراحل انجام پژوهش… 98
نمایشگر 1-4 درصد فراوانی سنی پاسخ دهندگان. 115
نمایشگر 2-4 درصد فراوانی تحصیلات.. 116
نمایشگر 3-4 درصد فراوانی میزان سابق خدمت پاسخ دهندگان. 117
نمایشگر 4-4 درصد فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118
نمایشگر 5-4 مدل ساختار شبکه­ای جهت تعیین عوامل حیاتی موفقیت در صنعت.. 120
نمایشگر 6-4 ساختار سوپر ماتریس اولیه( ناموزون) 121
نمایشگر 7-4 بردار تاثیر هدف بر روی معیارهای اصلی (W21) 122
نمایشگر 8-4 مقایسه زوجی معیارهای اصلی باتوجه به وابستگی درونی آنها 123
نمایشگر 9-4 ماتریس روابط درونی معیارهای اصلی(W22) 124
نمایشگر 10-4 مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار بازاریابی.. 125

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*