شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری

1-7 : قلمرو پژوهش71-7-1: قلمرو موضوعی71-7-2: قلمرو مکانی71-7-3: قلمرو زمانی71-8 : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری71-9: تعریف مفهومی و عملیاتی  واژگان کلیدی81-9-1: کارآفرینی81-9-1-1: تعریف مفهومی81-9-1-2: تعریف عملیاتی81-9-2: شناسایی فرصت­های کارآفرینانه81-9-2-1: تعریف مفهومی81-9-2-2: تعریف عملیاتی91-9-3: صنعت گردشگری91-9-3-1: تعریف مفهومی91-9-3-2: تعریف عملیاتی91-10: ساختار فصل‌های پایان‌نامه9فصل دوم: مروری بر پیشینه2-1: مقدمه122-2: ادبیات مرتبط با کارآفرینی132-3: انواع کارآفرینی142-4: ادبیات مرتبط با شناسایی فرصت152-5: عوامل اثرگذار در شناسایی فرصت172-5-1: هوشیاری کارآفرینانه172-5-2: دسترسی اطلاعات و دانش سابق182-5-3: تحقیق اکتشافی در برابر تحقیق هدفمند182-5-4: شبکه­های اجتماعی192-5-5: ویژگی­های شخصیتی192-6: الگوهای شناسایی فرصت202-6-1:  جایگاه فرصت در الگوی کارآفرینی شین202-6-2: الگوی تشخیص فرصت آردیچویلی و دیگران212-6-3: چارچوب فکری جیمز ال موریسن در تحلیل محیط212-6-4: الگوی شناسایی فرصت خلاقیت محور222-6-5: الگوی شناسایی فرصت اولویک242-7: مبانی نظری مرتبط با گردشگری242-7-1: گردشگری مذهبی282-7-2: زائر و گردشگر292-8: گردشگری مشهد292-8-1: اجزاء مؤثر بر گردشگری در مشهد302-9: نقش کارآفرینی در گردشگری322-10: نقش گردشگری در کارآفرینی332-11: تحقیقات پیشین432-11-1: تحقیقات داخلی342-11-2: تحقیقات خارجی362-12: جنبه نوآوری و مدل مفهومی372-13: جمع‌بندی39فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1: مقدمه413-2: موضوع پژوهش413-3: نوع پژوهش413-4: جامعه ی آماری423-4-1: جامعه آماری در بخش کیفی423-4-2: جامعه آماری در بخش کمی423-4-2: نمونه آماری و روش نمونه‌گیری423-5: نمونه آماری423-6: روش نمونه­گیری423-6-1: روش نمونه­گیری در بخش کیفی423-6-2:  روش نمونه­گیری در بخش کمی433-7: روش و ابزارگردآوری داده­ها و اطلاعات433-8: روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده463-8-1 روایی463-8-2:  پایایی463-8-2-1 روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه463-9: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها473-9-1: آزمون فریدمن473-9-2: مدل شناسایی فرصت اولویک473-10: جمع‌بندی48فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش4-1: مقدمه504-2: اطلاعات توصیفی نمونه آماری504-2-1 : اطلاعات توصیفی جامعه مصاحبه شوندگان504-2-1-1: وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت504-2-1-2: وضعیت نمونه مورد بررسی برحسب سن524-2-1-3: وضعیت و سمت شغلی بخش جاذبه­های گردگشری534-2-2 : اطلاعات توصیفی جامعه پاسخ­دهندگان544-2-2.1 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنیست544-2-2-2 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن554-2-2-3:  وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات564-3: یافته­های تحقیق574-3-1 : یافته­های تحقیق عامل جاذبه­های گردشگری574-3-1-1 : یافته­های اولیه از طریق مصاحبه574-3-1-2 : تحلیل آزمون فریدمن در جاذبه­های گردشگری574-3-1-3: تحلیل براساس مدل اولویک در جاذبه­های گردشگری594-3-2 :  یافته­های تحقیق عامل حمل و نقل634-3-2-1 : یافته­های ناشی ازمصاحبه634-3-2-2 :  تحلیل آزمون فریدمن در حمل و نقل634-3-2-3: تحلیل براساس مدل اولویک در حمل و نقل654-4:جمع بندی70فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات5-1: مقدمه735-2: خلاصه پژوهش735-2 – 1: خلاصه نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی735-2 – 2: خلاصه نتایج حاصل از تحلیل داده­ها735-3: بحث و نتیجه‌گیری755-4: پیشنهادها815-4 -1: پیشنهادهای  کاربردی815-4 -2: پیشنهادهای  پژوهشی855-5: محدودیت­ها855-6: جمع بندی85

مقدمه

برطرف کردن معظل بیکاری و به چرخش درآوردن چرخهای اقتصادی، همواره از دغدغه­های جوامع است. بررسی­های بسیاری در زمینه­ عوامل اثرگذار بر اقتصاد در

چرا سئو خوب همچنان یک استراتژی موفق است؟

 کشورهای گوناگون، بیان­گر این مسئله است که کارآفرینی یکی از مؤثرترین عوامل بر اقتصاد یک کشور است و از جمله اثرات کارآفرینی در اقتصاد کشورها ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است که همواره مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است (مطیعی،1390؛ص41). همچنین ظهور ایده­های جدید و چگونگی رهنمون­سازی آنها به سمت تجاری شدن همواره در کانون توجه رشته­ی کارآفرینی قرار دارد (بارون، شین و ونکاتارامن، 2000).

گردشگری نیز با توجه به ماهیت خود، از یک سو اهدافی معنوی چون تأمین سلامت و ایجاد آرامش جسم و روان، آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم گوناگون، دیدار جاذبه‌های تاریخی، زیارت اماکن مقدسه و…  دارد، تا بدین‌وسیله گردشگران بتوانند روندی مثبت در زندگی شخصی و اجتماعی خود ایجاد نمایند، و از سوی دیگر برای شهر یا کشور پذیرنده هویتی درآمدزا و تأثیرگذار در بهبود اقتصاد و رشد فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارد. توجهی هر چند جزئی به این دو هویت از صنعت گردشگری، می تواند میزان اهمیت آن را نشان دهد.
از این حیث حضور میلیون­ها گردشگر با نیازهای متفاوت و توقعات متنوع در هر شهر برای کارآفرینان فرصتی بسیار مطلوب است تا با رفع نیازهای گردشگران بتوانند برای شهر خود، منافع اقتصادی به همراه داشته باشند و با بالابردن کیفیت بتوانند رضایت گردشگران را جلب و دیدگاهی مطلوب در ذهن گردشگر برای رجوع مجدد به شهر خلق کنند.
این فصل از بخش های زیر تشکیل شده است:

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت موضوع
 • اهداف پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • روش­شناسی پژوهش
 • روش گردآوری پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • مطلب دیگر :
 • چرا سئو خوب همچنان یک استراتژی موفق است؟
 • جامعه آماری،نمونه آماری و روش نمونه­گیری
 • تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی

1-2. بیان مسئله

امروزه بخش­های خدماتی، مهمترین بخش اقتصادی هستند و گردشگری یکی از مهمترین حیطه­های بخش­های خدمات را تشکیل می دهد که راهی با دوام و با موانع کم ورورد به بازار بر ای بالا بردن فعالیت­های اقتصادی است. گردشگری دارای توانایی ذاتی خلق پتانسیل­های سودآوری در اقتصاد محلی و بین­المللی است(استراماگلیا، 2014،ص60).  مقصدهای گردشگری از نظر توان و قابلیت جذب گردشگر باهم متفاوتند. برخی از این مقصدها از قابلیت­های لازم برای جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی برخوردارند و می­توانند عامل محرک توسعه گردشگری در منطقه بشمار آیند و برخی هم از قابلیت محلی برخوردارند.(صیایی، شجاعی،  1389) مطابق یک طبقه بندی نزدیک به 200 نوع شغل به صورت مستقل، با گردشگری رابطه­ی مستقیم دارند. بنابراین ایجاد فرصت­های شغلی از سوی صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت است.بطوریکه در حال حاضر درسطح جهانی حدود یک سوم مشاغل خدماتی بصورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار صنعت گردشگری است(حیدری،1387).
بروز تنوع در خدمات و محصولات گردشگری برای پاسخ به تقاضای روزافزون و نیازهای متنوع آن ضروری است و گردشگری به عنوان یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی به مشارکت بالای بخش کارآفرینی نیازمند است.(لرد بکمن[1]،2005). با تشدید رقابت در خدمات گردشگری، به­کارگیری رویکردهایی مورد تأکید مسؤولان کشورها قرار می­گیرد که با تمرکز بر آنها بتوان به رشد سریعتر و ارزش­افزایی بیشتر دست یافت. کارآفرینی به عنوان موتور توسعه­ی اقتصادی(شومپیتر،1994) رویکرد مناسبی برای پاسخگویی به این نیاز است.(گاندری[2]، کیکول[3]،2007و فلپس[4]،2006)
کارآفرینی فرآیندی است که طی آن فردی به­نام کارآفرین که گرایش­های شناختی خاصی دارد به­دلیل داشتن دانش قبلی در یک حوزه­ی خاص توانایی تشخیص یک فرصت را می­یابد و پس از ارزیابی وتشخیص ارزش تجاری آن، منابع و اطلاعات لازم برای بهره­برداری از آن فرصت را کسب می­کند. با این تعریف از کارآفرینی می­توان پی­برد یکی از بخش­های مهم کارآفرینی “فرصت” است و درواقع شروع فرآیند کارآفرینی از طریق شناسایی فرصت اتفاق می افتد.(هیلز،لمپکین و ساین، 1997).
در دنیا امروز چه در کشورهای توسعه یافته و جه در کشورهای در حال توسعه، بزرگ­ترین امتیاز برای هر صنعت، سازمان و فرد، داشتن تفکر و خلاقیت برای کارآفرینی است. تفکر کارآفرینی کلید رشد و توسعه­ی اقتصادی هر کشور شناخته شده است. یکی از شاخه­های مؤثر در اشتغالزایی و کارآفرینی، صنعت گردشگری است؛ زیرا گردشگران دارای فرهنگ­های مختلف، نیاز، سلیقه و خصوصیاتی هستند که کشور میزبان باید برای ارائه­ی خدمات گردشگری و معرفی فرهنگ خود، به گونه ای خود را با فرهنگ مهمان مطابقت دهد که جذابیت و اصالت فرهنگ خود را به صورت واقعی و هنرمندانه به گردشگر علاقه­مند منتقل کند. (پاپلی یزدی،1386)
توسعه­ی گردشگری از مسیر توسعه­ی بنگا­ه­های کوچک یکی از مراحل مهم و حیاتی رشد و ادامه­ی گردشگری به­شما می­رود. مرحله­ی تأسیس بنگاه­های کوچک را باید مرحله­ی بلوغ منحنی رشد گردشگری در سطح تحلیل خرد الگوی سیاست­گذاری دانست. بنابراین، مؤلفه­های گردشگری کشور حکایت نزدیکی و کثرت وجوه مشترک نظام گردشگری موجود با قالب­های فعالیت کسب و کار   بنگاه­های کوچک است(شجاعی، نوری،1386)
کارآفرینی و گردشگری هر دو از جمله موضوع­های جدید و نوظهور در نوشتارهای علمی به شمار   می­آیند و مطالعات مختلفی مرتبط با هریک از این موضوعات در سطح جهانی انجام شده است. با توجه به تقاضای روز افزون گردشگری در ایران، هنوز بازار خدمات ویژه آن­ به­صورت حرفه­ای توسعه نیافته است. در چنین بازارهایی بررسی دقیق و حساسیت نسبت به نیازهای بازار و همچنین توانمندی در هدف قراردادن مصرف بهینه منابع، می­تواند به کارآفرین در توسعه فرصت کمک نماید. از اینرو، کارآفرینی بیشتر در کشف فرصت­های موجود و در مراحل بعدی در خلق فرصت­ها با بکارگیری فناوری­های جدید تبلور می­یابد. رشد کارآفرینی در عرصه گردشگری نیازمند درک فرصت و فرآیندهای کارآفرینی مرتبط با آن است (شفیعیان، و همکارن، 1391).
شهر مشهد با دارا بودن جاذبه­های متعدد و متنوع و نیز وجود فرهنگ مناسب گردشگرپذیری، پایگاهی غنی از فرصت­های کارآفرینانه است و به دلیل وجود فضای کارآفرینی، گسترش و توسعه­ی کارآفرینی باید از اولویت­ها در این شهر باشد. این پژوهش، یك تحقیق كاربردی در جهت شناسایی فرصت­های كارآفرینانه برای استفاده كارآفرینان در زمینه گردشگری در شهرستان مشهد می­باشد. با توجه به نقش گردشگری در فرهنگ و اقتصاد، پژوهشگر درصدد بررسی این مسئله برآمده است كه:
چه فرصت­های كارآفرینانه‌ای در این صنعت در مشهد وجود دارد تا كارآفرینان بتوانند از آنها برای ارز­ش­آفرینی استفاده كنند و این فرصت­ها چگونه اولویت­بندی می شوند؟

1-3. اهمیت موضوع

صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع­ترین صنعت در دنیا به حساب می­آید. پدیده گردشگری که خود به صورت یک پدیده اجتماعی­- فرهنگی مطرح است به بزرگترین تحرک و جابجایی انسان­ها اطلاق می شود. صنعت گردشگری آمیزه­ای از فعالیت­های مختلف است که به صورت زنجیروار در جهت خدمت­رسانی به گردشگران انجام می­گیرد. گردشگری تمامی پدیده­ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان و فروشندگان محصولات گردشگری، دولت­ها و جوامع میزبان در فرآیند جذب و پذیرایی را در بر می­گیرد (مک این تاش و چارلز،1995،ص9).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*