شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری (مورد مطالعه شهرستان مشهد)

1-6: روش شناسی‌ پژوهش71-7 : قلمرو پژوهش71-7-1: قلمرو موضوعی71-7-2: قلمرو مکانی71-7-3: قلمرو زمانی71-8 : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری71-9: تعریف مفهومی و عملیاتی  واژگان کلیدی81-9-1: کارآفرینی81-9-1-1: تعریف مفهومی81-9-1-2: تعریف عملیاتی81-9-2: شناسایی فرصت­های کارآفرینانه81-9-2-1: تعریف مفهومی81-9-2-2: تعریف عملیاتی91-9-3: صنعت گردشگری91-9-3-1: تعریف مفهومی91-9-3-2: تعریف عملیاتی91-10: ساختار فصل‌های پایان‌نامه9فصل دوم: مروری بر پیشینه2-1: مقدمه122-2: ادبیات مرتبط با کارآفرینی132-3: انواع کارآفرینی142-4: ادبیات مرتبط با شناسایی فرصت152-5: عوامل اثرگذار در شناسایی فرصت172-5-1: هوشیاری کارآفرینانه172-5-2: دسترسی اطلاعات و دانش سابق182-5-3: تحقیق اکتشافی در برابر تحقیق هدفمند182-5-4: شبکه­های اجتماعی192-5-5: ویژگی­های شخصیتی192-6: الگوهای شناسایی فرصت202-6-1:  جایگاه فرصت در الگوی کارآفرینی شین202-6-2: الگوی تشخیص فرصت آردیچویلی و دیگران212-6-3: چارچوب فکری جیمز ال موریسن در تحلیل محیط212-6-4: الگوی شناسایی فرصت خلاقیت محور222-6-5: الگوی شناسایی فرصت اولویک242-7: مبانی نظری مرتبط با گردشگری242-7-1: گردشگری مذهبی282-7-2: زائر و گردشگر292-8: گردشگری مشهد292-8-1: اجزاء مؤثر بر گردشگری در مشهد302-9: نقش کارآفرینی در گردشگری322-10: نقش گردشگری در کارآفرینی332-11: تحقیقات پیشین432-11-1: تحقیقات داخلی342-11-2: تحقیقات خارجی362-12: جنبه نوآوری و مدل مفهومی372-13: جمع‌بندی39فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1: مقدمه413-2: موضوع پژوهش413-3: نوع پژوهش413-4: جامعه ی آماری423-4-1: جامعه آماری در بخش کیفی423-4-2: جامعه آماری در بخش کمی423-4-2: نمونه آماری و روش نمونه‌گیری423-5: نمونه آماری423-6: روش نمونه­گیری423-6-1: روش نمونه­گیری در بخش کیفی423-6-2:  روش نمونه­گیری در بخش کمی433-7: روش و ابزارگردآوری داده­ها و اطلاعات433-8: روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده463-8-1 روایی463-8-2:  پایایی463-8-2-1 روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه463-9: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها473-9-1: آزمون فریدمن473-9-2: مدل شناسایی فرصت اولویک473-10: جمع‌بندی48فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش4-1: مقدمه504-2: اطلاعات توصیفی نمونه آماری504-2-1 : اطلاعات توصیفی جامعه مصاحبه شوندگان504-2-1-1: وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت504-2-1-2: وضعیت نمونه مورد بررسی برحسب سن524-2-1-3: وضعیت و سمت شغلی بخش جاذبه­های گردگشری534-2-2 : اطلاعات توصیفی جامعه پاسخ­دهندگان544-2-2.1 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنیست544-2-2-2 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن554-2-2-3:  وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات564-3: یافته­های تحقیق574-3-1 : یافته­های تحقیق عامل جاذبه­های گردشگری574-3-1-1 : یافته­های اولیه از طریق مصاحبه574-3-1-2 : تحلیل آزمون فریدمن در جاذبه­های گردشگری574-3-1-3: تحلیل براساس مدل اولویک در جاذبه­های گردشگری594-3-2 :  یافته­های تحقیق عامل حمل و نقل634-3-2-1 : یافته­های ناشی ازمصاحبه634-3-2-2 :  تحلیل آزمون فریدمن در حمل و نقل634-3-2-3: تحلیل براساس مدل اولویک در حمل و نقل654-4: جمع بندی70 
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات5-1: مقدمه735-2: خلاصه پژوهش735-2 – 1: خلاصه نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی735-2 – 2: خلاصه نتایج حاصل از تحلیل داده­ها735-3: بحث و نتیجه‌گیری755-4: پیشنهادها815-4 -1: پیشنهادهای  کاربردی815-4 -2: پیشنهادهای  پژوهشی855-5: محدودیت­ها855-6: جمع بندی85

 

فهرست جداول
عنوان
 
شماره صفحه
2-1: شیوه­ی بررسی پیشینه تحقیق 13
2-2: جاذبه­های گردشگری مشهد 31
3-1: نمونه آماری تحقیق 43
3-2: مشخصه پرسشنامه عوامل بررسی 45
3-3: ضریب آلفای کرونباخ متغییر‌ها و ابعاد تحقیق        47
4-1 فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت: 51
4-2: فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک سن 52
4-3: فراوانی وضعیت و سمت شغلی مصاحبه­شوندگان 53
4-4: فراوانی پاسخ­دهندگان به تفکیک جنسیت 54
4-5: فراوانی پاسخ­دهندگان به تفکیک سن 55
4-6: فراوانی پاسخ­دهندگان به تفکیک تحصیلات 56
4-7:آزمون فریدمن فرصت­های چاذبه­های گردشگری 58
4-8: آماره آزمون فریدمن اهمیت جاذبه­های­گردشگری 59
4-9: آماره آزمون فریدمن رضایت جاذبه­های­گردشگری 59
4-10: رتبه بندی فرصت­های عامل جاذبه­های گردشگری 62
4-11: آزمون فریدمن ویژگی­های حمل و نقل 64
4-12: آماره آزمون فریدمن اهمیت حمل و نقل 65
4-13: : آماره آزمون فریدمن رضایت حمل و نقل 65
4-14: رتبه بندی ویژگی­های عامل حمل و نقل 69
   

 


فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
4-1 فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیت: 51
4-2: فراوانی مصاحبه شوندگان به تفکیک سن 52
4-3: فراوانی وضعیت و سمت شغلی مصاحبه­شوندگان 53
4-4: فراوانی پاسخ­دهندگان به تفکیک جنسیت 54
4-5: فراوانی پاسخ­دهندگان به تفکیک سن 55
4-6: فراوانی پاسخ­دهندگان به تفکیک تحصیلات 56
4-7: رتبه بندی فرصت­های عامل جاذبه­های گردشگری 63
4-8: رتبه بندی فرصت­های عامل حمل و نقل 70

 

فهرست اشکال
عنوان
 
شماره صفحه
2-1 مدل مفهومی پژوهش 39

 

فهرست ضمائم
عنوان
 
شماره صفحه
پیوست1: پرسشنامه 85
پیوست1: خروجی نرم افزار 90

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
 
 

مطلب دیگر :

 
 
 
 
 

                                                                                 
 

1-1. مقدمه

برطرف کردن معظل بیکاری و به چرخش درآوردن چرخهای اقتصادی، همواره از دغدغه­های جوامع است. بررسی­های بسیاری در زمینه­ عوامل اثرگذار بر اقتصاد در کشورهای گوناگون، بیان­گر این مسئله است که کارآفرینی یکی از مؤثرترین عوامل بر اقتصاد یک کشور است و از جمله اثرات کارآفرینی در اقتصاد کشورها ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است که همواره مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است (مطیعی،1390؛ص41). همچنین ظهور ایده­های جدید و چگونگی رهنمون­سازی آنها به سمت تجاری شدن همواره در کانون توجه رشته­ی کارآفرینی قرار دارد (بارون، شین و ونکاتارامن، 2000).
گردشگری نیز با توجه به ماهیت خود، از یک سو اهدافی معنوی چون تأمین سلامت و ایجاد آرامش جسم و روان، آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم گوناگون، دیدار جاذبه‌های تاریخی، زیارت اماکن مقدسه و…  دارد، تا بدین‌وسیله گردشگران بتوانند روندی مثبت در زندگی شخصی و اجتماعی خود ایجاد نمایند، و از سوی دیگر برای شهر یا کشور پذیرنده هویتی درآمدزا و تأثیرگذار در بهبود اقتصاد و رشد فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارد. توجهی هر چند جزئی به این دو هویت از صنعت گردشگری، می تواند میزان اهمیت آن را نشان دهد.
از این حیث حضور میلیون­ها گردشگر با نیازهای متفاوت و توقعات متنوع در هر شهر برای کارآفرینان فرصتی بسیار مطلوب است تا با رفع نیازهای گردشگران بتوانند برای شهر خود، منافع اقتصادی به همراه داشته باشند و با بالابردن کیفیت بتوانند رضایت گردشگران را جلب و دیدگاهی مطلوب در ذهن گردشگر برای رجوع مجدد به شهر خلق کنند.
این فصل از بخش های زیر تشکیل شده است:

  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • اهمیت موضوع
  • اهداف پژوهش
  • سوالات پژوهش
  • روش­شناسی پژوهش
  • روش گردآوری پژوهش
  • قلمرو پژوهش
  • جامعه آماری،نمونه آماری و روش نمونه­گیری
  • تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی

1-2. بیان مسئله

امروزه بخش­های خدماتی، مهمترین بخش اقتصادی هستند و گردشگری یکی از مهمترین حیطه­های بخش­های خدمات را تشکیل می دهد که راهی با دوام و با موانع کم ورورد به بازار بر ای بالا بردن فعالیت­های اقتصادی است. گردشگری دارای توانایی ذاتی خلق پتانسیل­های سودآوری در اقتصاد محلی و بین­المللی است(استراماگلیا، 2014،ص60).  مقصدهای گردشگری از نظر توان و قابلیت جذب گردشگر باهم متفاوتند. برخی از این مقصدها از قابلیت­های لازم برای جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی برخوردارند و می­توانند عامل محرک توسعه گردشگری در منطقه بشمار آیند و برخی هم از قابلیت محلی برخوردارند.(صیایی، شجاعی،  1389) مطابق یک طبقه بندی نزدیک به 200 نوع شغل به صورت مستقل، با گردشگری رابطه­ی مستقیم دارند. بنابراین ایجاد فرصت­های شغلی از سوی صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت است.بطوریکه در حال حاضر درسطح جهانی حدود یک سوم مشاغل خدماتی بصورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار صنعت گردشگری است(حیدری،1387).
بروز تنوع در خدمات و محصولات گردشگری برای پاسخ به تقاضای روزافزون و نیازهای متنوع آن ضروری است و گردشگری به عنوان یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی به مشارکت بالای بخش کارآفرینی نیازمند است.(لرد بکمن[1]،2005). با تشدید رقابت در خدمات گردشگری، به­کارگیری رویکردهایی مورد تأکید مسؤولان کشورها قرار می­گیرد که با تمرکز بر آنها بتوان به رشد سریعتر و ارزش­افزایی بیشتر دست یافت. کارآفرینی به عنوان موتور توسعه­ی اقتصادی(شومپیتر،1994) رویکرد مناسبی برای پاسخگویی به این نیاز است.(گاندری[2]، کیکول[3]،2007و فلپس[4]،2006)
کارآفرینی فرآیندی است که طی آن فردی به­نام کارآفرین که گرایش­های شناختی خاصی دارد به­دلیل داشتن دانش قبلی در یک حوزه­ی خاص توانایی تشخیص یک فرصت را می­یابد و پس از ارزیابی وتشخیص ارزش تجاری آن، منابع و اطلاعات لازم برای بهره­برداری از آن فرصت را کسب می­کند. با این تعریف از کارآفرینی می­توان پی­برد یکی از بخش­های مهم کارآفرینی “فرصت” است و درواقع شروع فرآیند کارآفرینی از طریق شناسایی فرصت اتفاق می افتد.(هیلز،لمپکین و ساین، 1997).
در دنیا امروز چه در کشورهای توسعه یافته و جه در کشورهای در حال توسعه، بزرگ­ترین امتیاز برای هر صنعت، سازمان و فرد، داشتن تفکر و خلاقیت برای کارآفرینی است. تفکر کارآفرینی کلید رشد و توسعه­ی اقتصادی هر کشور شناخته شده است. یکی از شاخه­های مؤثر در اشتغالزایی و کارآفرینی، صنعت گردشگری است؛ زیرا گردشگران دارای فرهنگ­های مختلف، نیاز، سلیقه و خصوصیاتی هستند که کشور میزبان باید برای ارائه­ی خدمات گردشگری و معرفی فرهنگ خود، به گونه ای خود را با فرهنگ مهمان مطابقت دهد که جذابیت و اصالت فرهنگ خود را به صورت واقعی و هنرمندانه به گردشگر علاقه­مند منتقل کند. (پاپلی یزدی،1386)
توسعه­ی گردشگری از مسیر توسعه­ی بنگا­ه­های کوچک یکی از مراحل مهم و حیاتی رشد و ادامه­ی گردشگری به­شما می­رود. مرحله­ی تأسیس بنگاه­های کوچک را باید مرحله­ی بلوغ منحنی رشد گردشگری در سطح تحلیل خرد الگوی سیاست­گذاری دانست. بنابراین، مؤلفه­های گردشگری کشور حکایت نزدیکی و کثرت وجوه مشترک نظام گردشگری موجود با قالب­های فعالیت کسب و کار   بنگاه­های کوچک است(شجاعی، نوری،1386)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*