شناسایی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی

۱-۶) تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق. ۲۱

۱-۶-۱) اخلاق. ۲۱

۱-۶-۲) اخلاق حرفه ای ۲۲

۱-۶-۳) اخلاق سازمانی. ۲۲

۱-۶-۴) اخلاق فردی ۲۲

۱-۶-۵) کد اخلاقی. ۲۳

۱-۶-۶) کد بومی اخلاقی. ۲۳

۱-۶-۷) اخلاق مدیریت ۲۴

۱-۶-۸) مدیران بیمارستانی. ۲۴

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق۲۵

۲-۱)چیستی اخلاق. ۲۶

۲-۲) اخلاق حرفه ای ۳۲

۲-۳)  اخلاق سازمانی. ۳۲

۲-۳-۱) مدیریت اخلاق سازمانی. ۳۳

۲-۳-۲)اصول اخلاقی در سازمان. ۳۴

۲-۳-۳)جایگاه راهبردی اخلاق در سازمان. ۳۴

۲-۴) اخلاق فردی ۳۶

۲-۵)اخلاق مدیریت ۳۶

۲-۶) مسایل اخلاقی در مدیریت ۳۷

۲-۶-۱)ویژگی‌های مسایل اخلاقی در مدیریت ۳۸

۲-۶-۲)برگزیده‌ای از مسایل اخلاقی در مدیریت ۴۱

۲-۶-۲-۱) آلودگی محیط زیست ۴۳

۲-۶-۲-۲) ارتشا ۴۴

۲-۷) تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت ۵۰

۲-۷-۱) اقتصاد و اخلاق مدیریت ۵۱

۲-۷-۲) حقوق و اخلاق مدیریت ۵۲

۲-۷-۳) فلسفه و اخلاق مدیریت ۵۲

۲-۸) تصمیم‌گیری اخلاقی. ۵۳

۲-۹) اهمیت درک مفاهیم اخلاقی. ۵۸

۲-۱۰) اصول چهارگانه اخلاقی. ۶۰

۲-۱۰-۱) اصل استقلال. ۶۱

۲-۱۰-۲) اصل زیان نرساندن. ۶۱

۲-۱۰-۳) اصل خیرخواهی. ۶۲

۲-۱۰-۴) اصل عدالت ۶۲

۲-۱۱) تعارض قواعد اخلاقی. ۶۳

۲-۱۲) تجزیه و تحلیل ضوابط اخلاقی. ۶۴

۲-۱۲-۱) تجزیه و تحلیل ضوابط اخلاقی افراد ۶۴

۲-۱۲-۲) تجزیه و تحلیل ضوابط اخلاقی شرکت‌ها ۶۸

۲-۱۲-۳) تجزیه و تحلیل ضوابط اخلاقی جامعه. ۷۴

۲-۱۳)نظریه‌های مهم اخلاقی. ۷۹

۲-۱۳-۱) نظریه‌های وظیفه‌گرایی. ۸۰

۲-۱۳-۲)نظریه پیامدگرایی. ۸۱

۲-۱۳-۳) اخلاق جدید فمینیستی. ۸۱

۲-۱۴)ارزش‌ نظریه‌های اخلاقی. ۸۲

۲-۱۵) بیانیه‌های اخلاقی در سازمان. ۸۵

۲-۱۵-۱) بیانیه های اخلاقی در ترازوی کارآمدی ۸۶

۲-۱۵-۲) نقش سند اخلاقی در اخلاق سازمانی. ۸۸

۲-۱۶)انواع سندهای اخلاقی. ۹۱

۲-۱۶-۱) اصول اخلاقی. ۹۱

۲-۱۶-۲) عهدنامه اخلاقی. ۹۱

۲-۱۶-۳)منشور اخلاقی بنگاه ۹۱

۲-۱۷)ساختار سند جامع اخلاقی سازمان. ۹۲

۲-۱۸)وظایف کمیته اخلاقی سازمان. ۹۶

۲-۱۹)شیوه تدوین اصول اخلاقی سازمان. ۹۶

۲-۲۰) پیشینه تحقیق. ۹۷

۲-۲۰-۱) پیشینه خارجی. ۹۸

۲-۲۰-۲)  پیشینه داخلی. ۱۰۰

۲-۲۱) ارائه چارچوب نظری ۱۰۱

فصل سوم: روش تحقیق.۱۰۴

۳-۱) مقدمه. ۱۰۵

۳-۲)قلمرو تحقیق. ۱۰۵

۳-۳)مراحل انجام تحقیق. ۱۰۶

۳-۴) جامعه آماری تحقیق. ۱۰۶

۳-۵) نمونه آماری و روش نمونه گیری ۱۰۶

۳-۶)روش گرد آوری داده ها ۱۰۷

۳-۷)روایی و پایایی پرسشنامه. ۱۰۸

۳-۸)محدودیت‌های تحقیق. ۱۱۰

۳-۹) روش تحلیل داده ها ۱۱۰

۳-۹-۱) پرسش­های پرسشنامه اولیه حاصل از ترجمه کدهای اخلاقی موسسه مشاوران مدیریت. ۱۱۰

۳-۹-۲) پرسشنامه ارائه شده جهت ارائه به نخبگان برای اجرای  فن دلفی ۱۱۳

مطلب دیگر :

۳-۹-۳) پرسشنامه نهایی حاصل از فن دلفی. ۱۱۵

فصل چهارم: تحلیل داده­ ها.۱۱۹

۴-۱)مقدمه. ۱۲۰

۴-۲) شناسایی کدهای اخلاق حرفه ای مدیران بیمارستانی در سطوح مختلف اداری ۱۲۰

۴-۳) کدهای حاصل از تحلیل نظرات صاحب­نظران از طریق فن دلفی ۱۲۱

۴-۴) آمار استنباطی. ۱۲۳

۴-۴-۱) پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. ۱۲۳

۴-۴-۲)بررسی آزمون همبستگی بین مدیران بیمارستان های دولتی با شاخص­های شناسایی شده اخلاق حرفه­ای ۱۲۴

۴-۴-۳) بررسی آزمون همبستگی بین مدیران بیمارستان های خصوصی با کدهای اخلاقی شناسایی شده ۱۳۱

۴-۴-۴)اولویت بندی کدها در بیمارستان­های دولتی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن ۱۴۰

۴-۴-۵)اولویت بندی کدها در بیمارستان­های خصوصی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن ۱۴۱

۴-۵)میانگین­گیری نظر مدیران جهت تعیین اخلاقی بودن هر یک از کدها ۱۴۲

۴-۶) ارزیابی کد بودن داده های حاصل از فن دلفی ۱۴۴

۴-۷) تمایز کدهای اخلاق فردی و اخلاق مدیریتی در بیمارستان ها ۱۴۵

۴-۸(  کدهای اخلاق مدیریتی حاصل از تحقیق. ۱۴۷

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها ۱۵۰

۵-۱)مقدمه. ۱۵۱

۵-۲)بحث و نتیجه گیری ۱۵۱

۵-۲-۱)پاسخ به پرسش اصلی. ۱۵۲

۵-۲-۲)پاسخ به پرسش فرعی اول. ۱۵۴

۵-۲-۳)پاسخ به پرسش فرعی دوم ۱۵۷

۵-۲-۴) پاسخ به پرسش فرعی سوم ۱۵۸

۵-۲-۵) پاسخ به پرسش فرعی چهارم ۱۶۰

۵-۳)پیشنهادها ۱۶۱

۵-۳-۱)-پیشنهادهای  کاربردی ۱۶۱

۵-۳-۲)پیشنهادها جهت تحقیقات آتی. ۱۶۲

منابع و مآخذ ۱۶۳

الف)منابع فارسی. ۱۶۳

ب)منابع لاتین. ۱۶۶

ضمائم ۱۶۸

۶-۱)کدهای موسسه مشاوران مدیریت آمریکا ۱۶۸

۶-۲)پرسشنامه اولیه تهیه شده جهت ارائه به استادان و خبرگان اخلاق حرفه ای جهت فن دلفی ۱۶۹

۶-۳)پرسشنامه حاصل از فن دلفی جهت ارائه به مدیران بیمارستانی در سطوح مختلف. ۱۷۲

۶-۴) چکیده انگلیسی. ۱۷۶

فهرست جداول و نمودارها:

 1. جدول۲-۱کارکردهای سند اخلاقی۹۰
 2. جدول۲-۲: ارکان و ساختار سند اخلاقی.۹۴
 3. نمودار۲- ۱: نسبت بین ارزش‌های حرفه‌ای و اخلاقی۹۷
 4. نمودار۲-۲: مدل و  چارچوب نظری تحقیق۱۰۳
 5. جدول۳-۱آماره پایایی.۱۰۹
 6. جدول ۴-۱آماره پایایی۱۲۳
 7. جدول ۴-۲آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عالی بیمارستانهای دولتی وتعهد نسبت به ارباب رجوع.۱۲۴
 8. جدول ۴-۳آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عالی بیمارستانهای دولتی و تعهد در مورد درستی رفتارهای مالی.۱۲۵
 9. جدول ۴-۴آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عالی بیمارستانهای دولتی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه.۱۲۶
 10. جدول ۴-۵آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران میانی بیمارستانهای دولتی وتعهد نسبت به ارباب رجوع.۱۲۷
 11. جدول ۴-۶آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران میانی بیمارستانهای دولتی و تعهد در مورد درستی رفتارهای مالی.۱۲۷
 12. جدول ۴-۷آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران میانی بیمارستانهای دولتی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه.۱۲۸
 13. جدول ۴-۸آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عملیاتی بیمارستانهای دولتی وتعهد نسبت به ارباب رجوع۱۲۹
 14. جدول ۴-۹آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عملیاتی بیمارستانهای دولتی و تعهد در مورد درستی رفتارهای مالی۱۳۰
 15. جدول ۴-۱۰آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عملیاتی بیمارستانهای دولتی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه.۱۳۱
 16. جدول ۴-۱۱آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عالی بیمارستانهای خصوصی وتعهد نسبت به ارباب رجوع۱۳۲
 17. جدول ۴-۱۲آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عالی بیمارستانهای خصوصی و تعهد در مورد درستی رفتارهای مالی.۱۳۳
 18. جدول ۴-۱۳آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عالی بیمارستانهای خصوصی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه.۱۳۴
 19. جدول ۴-۱۴آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران میانی بیمارستانهای خصوصی وتعهد نسبت به ارباب رجوع.۱۳۵
 20. جدول ۴-۱۵آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران میانی بیمارستانهای خصوصی و تعهد در مورد درستی رفتارهای مالی.۱۳۶
 21. جدول ۴-۱۶آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران میانی بیمارستانهای خصوصی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه.۱۳۶
 22. جدول ۴-۱۷آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عملیاتی بیمارستانهای خصوصی وتعهد نسبت به ارباب رجوع.۱۳۷
 23. جدول ۴-۱۸آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عملیاتی بیمارستانهای خصوصی و تعهد در مورد درستی رفتارهای مالی.۱۳۸
 24. جدول ۴-۱۹آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عملیاتی بیمارستانهای خصوصی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه.۱۳۹
 25. جدول ۴-۲۰ مقایسه ضریب همبستگی مدیران در سطوح مختلف مدیریتی با مولفه­های اخلاق حرفه­ای در بیمارستان­های دولتی و خصوصی.۱۴۰
 26. جدول۴-۲۱ آزمون فریدمن۱۴۰
 27. جدول۴-۲۲ آزمون فریدمن۱۴۱
 28. جدول۴-۲۳ الویت­بندی شاخص­های اخلاق حرفه­ای در بیمارستان­های بخش دولتی۱۴۱
 29.  جدول ۴-۲۴ آزمون فریدمن.۱۴۱
 30.     جدول ۴-۲۵ آزمون فریدمن.۱۴۲
 31.    جدول ۴-۲۶ الویت­بندی شاخص­های اخلاق حرفه­ای در بیمارستان­های بخش خصوصی۱۴۲
 32. جدول ۴-۲۷ میانگین­گیری نظر مدیران جهت تعیین اخلاقی بودن هر یک از کدها۱۴۳
 33.        جدول۵-۱ تمایز بین کدهای اخلاق فردی و اخلاق مدیریت.۱۵۶

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*