شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱-۶- روش تحقیق. ۶

۱-۷- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها ۶

۱-۸- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق. ۶

۱-۹- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ۷

۱-۱۰- خلاصه فصل اول. ۷

فصل دوم۹

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲- بخش اول: فرهنگ‌سازمانی. ۱۰

۲-۲-۱- تعریف فرهنگ ۱۰

۲-۲-۲- انواع فرهنگ ۱۳

۲-۲-۳- دین و ارتباط آن بافرهنگ ۱۴

۲-۲-۴- فرهنگ پژوهی و فرهنگ‌سازی در جمهوری اسلامی ایران. ۱۴

۲-۲-۵- تعریف فرهنگ‌سازمانی. ۱۵

۲-۲-۶- اهمیت شناخت فرهنگ برای سازمان‌ها ۱۶

۲-۲-۷- ارتباط بین فرهنگ حاکم بر جامعه و فرهنگ‌سازمانی. ۱۶

۲-۳- بخش دوم: ارزش‌های اسلامی. ۱۷

۲-۳-۱- تعریف ارزش ۱۷

۲-۳-۲- تعریف اسلام. ۱۷

۲-۳-۳- ارزش‌های اسلامی در سازمان. ۱۸

۲-۳-۴- انواع و ملاک ارزش‌ها در نظام ارزشی اسلام. ۱۹

۲-۳-۵- آثار ارزش‌های اسلامی در سازمان و تحقق اهداف فردی و سازمانی. ۲۰

۲-۳-۶- قلمرو دین اسلام. ۲۰

۲-۳-۷- فرهنگ و احیای ارزش‌های اسلامی. ۲۰

۲-۴- بخش سوم: فرهنگ اسلامی. ۲۲

۲-۴-۱- تعریف فرهنگ اسلامی. ۲۲

۲-۴-۲- مبانی فرهنگ اسلامی. ۲۲

۲-۴-۳- ابعاد فرهنگ اسلامی. ۲۳

۲-۴-۴- منبع تعالیم فرهنگ اسلامی. ۲۳

۲-۴-۵- ویژگی و اصالت فرهنگ و تمدن اسلامی. ۲۴

۲-۴-۶- اصول و پایه‌های اساسی فرهنگ اسلامی. ۲۵

۲-۴-۷- خطوط اساسی فرهنگ اسلامی. ۲۶

۲-۴-۸- اصول حاکم بر پرورش فرهنگ اسلامی. ۲۶

۲-۴-۹- اشاره‌ای به فرهنگ بومی. ۲۹

۲-۴-۱۰- فرهنگ ملی، اسلامی. ۲۹

۲-۴-۱۱- مقایسه‌ای بین فرهنگ اسلامی بافرهنگ غربی. ۳۰

۲-۴-۱۲- تمایز فرهنگ اسلامی بافرهنگ‌های دیگر. ۳۱

۲-۴-۱۳- ناهماهنگی نظام‌های تربیتی مدرن بافرهنگ اسلامی و ایرانی. ۳۲

۲-۴-۱۴- نقش و جایگاه فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی در عرصه جهانی. ۳۲

۲-۴-۱۵- فرهنگ ایرانی – اسلامی و جهانی‌شدن (چالش‌ها و فرصت‌ها) ۳۳

۲-۴-۱۶- کارآمدی فرهنگ اسلامی. ۳۵

۲-۴-۱۷- بنیادهای کارآمدی فرهنگ اسلامی. ۳۵

۲-۴-۱۸- زمینه‌های فرهنگی توسعه و پیشرفت در اسلام. ۳۷

۲-۴-۱۹- نگاه تکلیفی و مسئولانه در فرهنگ اسلامی. ۴۰

۲-۴-۲۰- معادله نبودن قدرت و ثروت در فرهنگ اسلامی. ۴۱

۲-۴-۲۱- فرهنگ اسلامی و توسعه پایدار ۴۱

۲-۴-۲۲- فرهنگ اسلامی و هویت جامعه. ۴۲

۲-۴-۲۳- فرهنگ اسلامی و بهره‌وری ۴۲

۲-۴-۲۴- راه‌کارهای صیانت از فرهنگ اسلامی. ۴۳

۲-۵- بخش چهارم: عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ اسلامی. ۴۵

۲-۵-۱- تعهد کاری ۴۵

۲-۵-۲- انواع تعهد کاری در دیدگاه چلبی با توجه به‌نظام های چهارگانه پارسونز. ۴۶

۲-۵-۳- مؤلفه‌های تعهد کاری ۴۷

۲-۵-۴- اخلاق و اخلاق کاری ۵۰

۲-۵-۵- تمایز اخلاق اسلامی و غیر آن. ۵۲

۲-۵-۶- فلسفه اخلاق اسلامی از منظر شهید مطهری:رفیعی و همکاران. ۵۳

۲-۵-۷- مؤلفه‌های اخلاق اسلامی. ۵۴

۲-۵-۸- اصول اخلاقی از دیدگاه سازمانی. ۵۸

۲-۵-۹- موانع پذیرش اصول اخلاقی در سازمان. ۵۸

 

۲-۵-۱۰- رفاه و آسایش. ۶۰

۲-۵-۱۱- مؤلفه‌های رفاه و آسایش. ۶۰

۲-۵-۱۲- مردم‌داری در کار ۶۴

۲-۵-۱۳- مؤلفه‌های مردم‌داری ۶۵

۲-۵-۱۴- معیارهای مردم‌داری در مدیریت اسلامی. ۶۶

۲-۵-۱۵- مؤلفه‌های بهبود مستمر. ۶۷

۲-۵-۱۶- نظریه‌های اساسی یادگیری ۷۱

۲-۵-۱۷- انگیزه معنوی کار ۷۱

۲-۵-۱۸- مؤلفه‌های انگیزه معنوی در کار ۷۲

۲-۵-۱۹- پیشینه تحقیق. ۷۳

۲-۵-۲۰- خلاصه فصل دوم. ۷۴

فصل سوم۷۶

۳-۱- مقدمه: ۷۷

۳-۲- روش تحقیق. ۷۷

۳-۳- قلمرو تحقیق. ۷۷

۳-۳-۱- قلمرو موضوعی:. ۷۷

۳-۳-۲- قلمرو مکانی:. ۷۷

۳-۳-۳- قلمرو زمانی: ۷۸

۳-۴- جامعه آماری ۷۸

۳-۵- نمونه و روش نمونه‌گیری ۷۸

۳-۶- ابزار و روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها ۷۹

۳-۶-۱- مطالعات کتابخانه‌ای ۷۹

۳-۶-۲- تحقیقات میدانی. ۷۹

۳-۷- پرسشنامه. ۷۹

۳-۸- روایایی پرسش‌نامه. ۸۳

۳-۹- پایایی پرسشنامه. ۸۴

۳-۱۰- روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۸۶

۳-۱۱- ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۸۶

۳-۱۲- خلاصه فصل سوم. ۸۶

فصل چهارم۸۷

۴-۱- مقدمه. ۸۸

۴-۲- بخش اول: تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمعیت شناختی. ۸۸

۴-۲-۱- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سن. ۸۸

۴-۲-۲- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه جنسیت ۸۹

۴-۲-۳- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه تحصیلات ۹۰

۴-۲-۴- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سابقه کار ۹۰

۴-۳- بخش دوم: تجزیه‌وتحلیل آماری سؤالات تحقیق. ۹۱

۴-۳-۱- مصاحبه خبرگی. ۹۱

۴-۳-۲- تحلیل توصیفی. ۹۳

۴-۳-۳- تحلیل استنباطی. ۹۳

فصل پنجم۱۱۳

۵-۱- مقدمه. ۱۱۴

۵-۲- خلاصه یافته‌های تحقیق. ۱۱۴

۵-۳- نتیجه گیری و تحلیل یافته های تحقیق. ۱۱۵

۵-۳-۱- نتایج حاصل از آمار توصیفی. ۱۱۵

۵-۳-۲- نتیجه‌گیری و تحلیل یافته‌های سوال اول تحقیق. ۱۱۵

۵-۳-۳- نتیجه‌گیری و تحلیل یافته‌های سوال دوم. ۱۱۵

۵-۴- پیشنهادات مبتنی بر نتایج. ۱۱۶

۵-۵- پیشنهادات برای محققین آینده ۱۱۷

۵-۶- محدودیت‌ها ۱۱۷

۵-۷- خلاصه فصل. ۱۱۷

۸           پیوست   ۱۳۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها 

 

 


مطلب دیگر :

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع : اهمیت سازمان یادگیرنده:

عنوان جدول‏۲‑۱تعاریف و سیر تکاملی اخلاق. ۵۱‏۳‑۱- طیف لیکرت ۸۲

‏۳‑۲- سوالات پرسش نامه. ۸۲

‏۳‑۳- شاخص ها و عامل های مدل پیشنهادی تحقیق. ۸۳

‏۳‑۴- بررسی پایایی پرسش نامه. ۸۷

‏۴‑۱- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سن. ۹۰

‏۴‑۲- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه جنسیت ۹۱

‏۴‑۳- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه تحصیلات ۹۲

‏۴‑۴- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سابقه کار ۹۳

جدول ‏۴‑۵- مصاحبه خبرگی. ۹۴

جدول ‏۴‑۶- نتایج میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر داده های پژوهش. ۹۵

جدول ‏۴‑۷- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با خود کنترلی. ۹۶

جدول ‏۴‑۸- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به خودکنترلی. ۹۶

جدول ‏۴‑۹- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با مسئولیت پذیری ۹۷

جدول ‏۴‑۱۰- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به مسئولیت پذیری ۹۷

جدول ‏۴‑۱۱- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با تکریم ارباب رجوع. ۹۸

جدول ‏۴‑۱۲- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به تکریم ارباب رجوع. ۹۸

جدول ‏۴‑۱۳- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با محیط کار مناسب ۹۹

جدول ‏۴‑۱۴- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به محیط کار مناسب ۹۹

جدول ‏۴‑۱۵- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با امنیت شغلی ۹۹

جدول ‏۴‑۱۶- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به امنیت شغلی. ۱۰۰

جدول ‏۴‑۱۷- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با حقوق و دستمزد. ۱۰۰

جدول ‏۴‑۱۸- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به حقوق و دستمزد. ۱۰۱

جدول ‏۴‑۱۹- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با تعادل بین کار و زندگی. ۱۰۱

جدول ‏۴‑۲۰- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به تعادل بین کار و زندگی. ۱۰۲

جدول ‏۴‑۲۱- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با عدالت ۱۰۲

جدول ‏۴‑۲۲- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به عدالت ۱۰۳

جدول ‏۴‑۲۳- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با وفاداری ۱۰۳

جدول ‏۴‑۲۴- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به وفاداری ۱۰۳

جدول ‏۴‑۲۵- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با اعتماد به نفس. ۱۰۴

جدول ‏۴‑۲۶- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به اعتماد به نفس. ۱۰۴

جدول ‏۴‑۲۷- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با یادگیری ۱۰۵

جدول ‏۴‑۲۸- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به یادگیری ۱۰۵

جدول ‏۴‑۲۹- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با مشورت ۱۰۶

جدول ‏۴‑۳۰- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به مشورت ۱۰۶

جدول ‏۴‑۳۱- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با اندیشه ورزی ۱۰۶

جدول ‏۴‑۳۲- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به اندیشه ورزی ۱۰۷

جدول ‏۴‑۳۳- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با کار گروهی. ۱۰۷

جدول ‏۴‑۳۴- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به کار گروهی. ۱۰۸

جدول ‏۴‑۳۵- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با ارزشمندی کار ۱۰۸

جدول ‏۴‑۳۶- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به ارزشمندی کار ۱۰۹

جدول ‏۴‑۳۷- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با خلاقیت ۱۰۹

جدول ‏۴‑۳۸- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به خلاقیت ۱۰۹

جدول ‏۴‑۳۹- شاخص های آمار توصیفی پاسخگویان در ارتباط با خلوص نیت ۱۱۰

جدول ‏۴‑۴۰- آزمون تک نمونه ای برای مقایسه میانگین مربوط به خلوص نیت ۱۱۰

جدول ‏۴‑۴۱- نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن برای شاخص تعهد کاری ۱۱۱

جدول ‏۴‑۴۲- نتایج معناداری آزمون فریدمن برای شاخص تعهدکاری ۱۱۱

جدول ‏۴‑۴۳- نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن برای شاخص اخلاق کاری ۱۱۲

جدول ‏۴‑۴۴- نتایج معناداری آزمون فریدمن برای شاخص اخلاق کاری ۱۱۲

جدول ‏۴‑۴۵- نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن برای شاخص انگیزه در کار ۱۱۳

جدول ‏۴‑۴۶- نتایج معناداری آزمون فریدمن برای شاخص انگیزه در کار ۱۱۳

جدول ‏۴‑۴۷- نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن برای شاخص بهبود مستمر. ۱۱۳

جدول ‏۴‑۴۸- نتایج معناداری آزمون فریدمن برای شاخص بهبود مستمر. ۱۱۴

جدول ‏۴‑۴۹- نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن برای شاخص رفاه و آسایش. ۱۱۴

جدول ‏۴‑۵۰- نتایج معناداری آزمون فریدمن برای شاخص رفاه و آسایش. ۱۱۴

جدول ‏۴‑۵۱- نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن برای شاخص مردم گرایی. ۱۱۵

جدول ‏۴‑۵۲- نتایج معناداری آزمون فریدمن برای شاخص مردم گرایی. ۱۱۵

 

صفحه
   

فهرست شکل‌ها و نمودارها

 

عنوان شکل

شکل ‏۱‑۱مدل مفهومی.۸

شکل ‏۲‑۱- موانع پذیرش اصول اخلاقی در سازمان..۶۰

شکل ‏۲‑۲- استراتژی ها و فرایندهای حقوق و دستمزد۶۳

شکل ‏۲‑۳- اثر عوامل کاری و غیر کاری بر کیفیفت زندگی.۶۵

فهرست نمودارها

‏۴‑۱- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سن.۹۱

‏۴‑۲- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه جنسیت.۹۲

‏۴‑۳- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه تحصیلات۹۳

‏۴‑۴- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سابقه کار.۹۴

 

 

صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*