شناسایی و رتبه بندی عوامل پیشبرنده توسعه پارک علم و فناوری در استان سیستان و بلوچستان

۱-۱۰)جامعه آماری و  روش نمونه گیری ۱۰

۱-۱۱) ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰

۱-۱۲) تعریف واژگان ۱۰

فصل دوم : ادبیات تحقیق ۱۳

۲-۲) تاریخچه ی پارک علم و فناوری ۱۵

۲-۳) پارکهای علم و فناوری در ایران ۱۸

۲-۴)طبقه بندی پارک های علمی و فناوری ۱۹

۲-۵) ویژگی های مشترک پارک های علم و فناوری ۲۶

۲-۶) فهرست پارک های علمی،تحقیقاتی و فناوری مشهور جهان ۲۸

۲-۶-۱) انجمن بینا لمللی پارک های علمی (IASP) 29

۲-۶-۲) وضعیت پارک ها و مراکز رشد در ایران ۲۹

۲-۷) بررسی نوع فعالیت مراکز رشد ۳۲

۲-۸) بررسی فضای فیزیکی و اعتبارات عمرانی پارک ها ۳۳

۲-۹) برخی از پارک ها و شهرکهای علمی موجود در دنیا ۳۵

۲-۱۰) نقش آفرینان در پارک های علمی ۳۹

۲-۱۰-۱) اجاره نشین ها ۳۹

۲-۱۰-۲) دانشگاه ها ۴۰

۲-۱۰-۳) مدیران و مالکان ۴۰

۲-۱۰-۴) ذینفعان سیاسی ۴۱

۲-۱۱) تسهیلات زیرساختی و منابع مورد نیاز ۴۱

۲-۱۲) استراتژی های ایجاد پارک های علم و فناوری ۴۳

۲-۱۳) تاثیرات فناوری های جدید بر پارک های علمی ایران ۴۵

۲-۱۴) طرح نظری تحقیق ۴۸

۲-۱۵) پیشینه تحقیق ۴۸

فصل سوم : روش تحقیق ۷۳

۳-۱) مقدمه ۷۴

۳-۲) روش تحقیق ۷۴

۳-۳) جامعه و نمونه آماری مورد تحقیق ۷۶

۳-۳-۱) جامعه آماری ۷۶

۳-۴) روش تحقیق و تعیین حجم نمونه ۷۶

۳-۵) مدل تحلیلی تحقیق ۷۷

۳-۶) روش ها و ابزار گرد آوری داده ها ۷۹

۳-۷) مقیاس اندازه گیری ۸۰

۳-۸) تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ۸۱

۳-۸-۱) روایی ۸۱

۳-۸-۲) پایایی ۸۲

۳-۸-۲-۱) روش آلفای کرونباخ ۸۲

۳-۹) روش‌های اماری و نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها ۸۳

۳-۹-۱)  نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها) ۸۳

۳-۹-۲) روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۴

فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۸۶

مقدمــه ۸۷

۴-۱) توصیف داده‌ها ۸۸

۴-۱-۱)ترکیب پاسخگویان از نطر میزان آشنایی با مقوله پارک های علم و فناوری   ۸۸

۴-۱-۲)ترکیب پاسخگویان از نظر میزان آشنایی با مقوله فناوری اطلاعات   ۸۹

۴-۱-۳) توصیف عامل ساختاری ۹۰

۴-۱-۳-۱) توصیف شاخص های عامل ساختاری ۹۰

۴-۱-۴) توصیف عامل زمینه ای ۹۱

۴-۱-۴-۱) توصیف شاخص های عامل زمینه ای ۹۲

۴-۱-۵) توصیف عامل محتوایی ۹۳

۴-۱-۵-۱) توصیف شاخص های عامل محتوایی ۹۴

۴-۱-۶) توصیف سایر داده‌ها ۹۵

۴-۲) آمار استنباطی ۹۹

۴-۲-۱) اولویت بندی و رتبه بندی ابعاد عوامل کلیدی موفقیت در توسعهی پارکهای علم و فناوری ۹۹

۴-۲-۱-۱-) اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیشبرد توسعه ی پارک های علم و فناوری ۹۹

۴-۲-۱-۲) رتبه بندی شاخص های مربوط به عامل ساختاری ۱۰۱

۴-۲-۱-۳) رتبه بندی شاخص های مربوط به عامل زمینه ای ۱۰۴

۴-۲-۱-۴) رتبه بندی شاخص های مربوط به عامل محتوایی ۱۰۷

۴-۲-۱-۵) اولویت بندی و رتبه بندی کلیه شاخص ها ۱۱۰

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۶

۵-۱) تحلیل یافته های تحقیق و ارائه پیشنهادات ۱۱۷

-۱-۱-۵  نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱۷

۵-۱-۱-۱- نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل کلی موفقیت پارک های علمی   ۱۱۸

۵-۱-۱-۲- نتایج رتبه بندی شاخص ساختاری و ارائه پیشنهادات   ۱۱۸

۵-۱-۱-۳- نتایج رتبه بندی شاخص زمینه ای و ارائه پیشنهادات   ۱۲۰

۵-۱-۱-۴- نتایج رتبه بندی شاخص محتوایی و ارائه پیشنهادات   ۱۲۲

۵-۲) پشنهادات برای مطالعه و پژوهش های آینده ۱۲۳

منابع و مآخذ ۱۲۴

پیوست ها ۱۳۲

ماده۲- اهداف ۱۳۸

ماده ۳- وظایف ۱۳۸

ماده۲- اهداف ۱۴۸

ماده ۳- وظایف ۱۴۸

ماده ۸ – وظایف شورای پارک ۱۵۱

ماده ۹  نحوه انتخاب و وظایف رئیس پارک ۱۵۱

ماده ۱۰ – مقررات مالی ۱۵۲

ماده ۱۱-  منابع مالی پارک ۱۵۲

ماده ۱۲  تغییر و اصلاح اساسنامه ۱۵۲

ماده ۱۳. ۱۵۳

مقدمه

تحقیقات علمی به عنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین راه های رسیدن به حقایق پیدا و پنهان جهان هستی و کشف منابع و راهکارهای جدید برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات، نیازها و خواسته های انسان و جامعه محسوب می شود. لذا در راستای دستیابی به اهداف توسعه کشور، نقش دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در ایجاد نهادهای اجتماعی که در تعامل با اینگونه مراکز هستند، بسیار اثرگذار می باشد. بنابراین توسعه، گسترش و حمایت همه جانبه سیاست گذاران و مسئولان در زمینه ایجاد پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری علاوه بر اتخاذ شیوه های نوین مدیریتی باید تمام بسترها را نیز جهت دستیابی به اهداف مزبور فراهم نمایند. بدیهی است، حذف شکاف های موجود بین دانشگاه ها و سایر بخش ها مانند صنعت، کشاورزی، بهداشت و . همچنین روند انتقال فناوری و دانش از طریق اینگونه مراکز تسهیل خواهد شد. یعنی پارک های علم و فناوری تسریع کننده روند رشد و توسعه اقتصادی دانش محور نیز هستند. پارک هاى علم و فناورى به عنوان واحدهای تحقیق و توسعه، می توانند خیلی از مشکلات موجود را از بین برده و به بهبود وضعیت و شرایط آن بپردازند.( سلیمانی،۱:۱۳۹۱).

پارک های علم و فناوری، نقش اساسی در ایجاد و توسعه مؤسسات فناوری و مراکز تحقیقات حرفه ای دارند. ضمن آن که چنین واحدهای تحقیق و توسعه در چنین محیطی امکان برقراری ارتباط و همکاری فنی با مجموع ههای مکمل خود مانند شرک تهای خدمات مهندسی، مؤسسات طراحی و مهندسی و مراکز تحقیقات حرفه ای را آسان کرده و پیوند صحیح و مناسبی برای تأمین منابع و نیازهای گروهی متناسب با فعالیت های تحقیق و توسعه فراهم می شود. (فیلیمور، ۲۰۰۰:۸۳ ).

همچنین پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری، با هدف افزایش نوآوری، فناوری، توسعه اقتصادی و اشتغال زایی متخصصان به وجود آمده است . از طرف دیگر، پارک های علم و فناوری به عنوان  ابزار جلب شرکت های مبتنی بر فناوری پیشرفته در سطح بین المللی شناخته شده و علاوه بر آن، راهکار مناسبی برای جذب متخصصان، دانشمندان و توسعه فعالیت کارآفرینان می باشند. در حال حاضر، پارک های علم و فناوری، با هدف برطرف کردن شکاف موجود بین مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی و مراکز صنعتی و تحقیقاتی در عرصه ملی فعال بوده و طی چند دهه ی اخیر در رشد و توسعه ی صنایع کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری های پیشرفته، نقش سازنده ای را ایفا می کنند. ایده پردازی و تبدیل ایده به اختراع یا ابتکار و سپس تجاری سازی اختراعات، پویایی در ایجاد ارتباط بین مؤسسات آموزشی و پژوهشی با فضای کسب و کار، فراهم آوردن زیرساخت ها، خدمات پشتیبانی و فضاهای اداری برای شرکت های دانش بنیان و  تلاش در جهت انتقال فناوری و توسعه فناوری های جدید از رسالت های اساسی پارک ها و مراکز رشد کشور محسوب می شود. .( دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی۳۳:۱۳۹۰).

پیشرفت های علمی دهه اخیر کشور، لزوم استفاده بهینه از این توانمندی های علمی در حل مشکلات صنایع کشور و تبدیل یافته های جدید به فناوری های نوین، یکی از انگیزه های اساسی تأسیس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری بوده است. توانایی بالقوه این مراکز در کارآفرینی مبتنی بر دانش و فناوری سبب شده که توجه جدی

مطلب دیگر :

مارتین شکرلی، «منفورترین فرد آمریکایی» کیست؟

 تری از سوی دولتمردان نسبت به حمایت از پارک علم و فناوری به عمل آید با این حمایت ها می توان آینده روشن تری را برای این مراکز متصور بود.( دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی،۳۳:۱۳۹۰).

از این رو است که دولت ها می کوشند تا با حمایت از ایجاد پارک های علم و فناوری، محیطی مناسب و شرایط کار و فعالیت درخور را برای شرکت های کوچک و متوسط، فراهم کنند مراکز رشد فناوری و پارک های علم و فناوری از جمله نهادهایی هستند که می توانند پیوندی ارگانیک بین علم و صنعت ایجاد کنند.

امروزه پارک‌های علمی، تحقیقاتی و فناوری نقش بسیار عمده‌ای در پیشبرد اقتصاد جهان ایفا می‌کنند. پارک‌های علم و فناوری علاوه بر امکان فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط دانش محور و کارآفرین در یک محیط اقتصادی، بستر لازم را جهت انتقال و توسعه فناوری،تولید با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی را فراهم می کند.

۱-۲) بیان مساله

پارک های تحقیقاتی ( علم و فناوری)  در کشورهای مختلف با اهداف مختلف به وجود آمده اند . پاره ای از پارکها همچون شهر علمی تسوکوبا[۱]   در ژاپن با هدف حمایت از فنآوری ملی و به منظور رشد و توسعه منطقه ای بنا شده اند و پاره ای دیگر مانند شهرک علمی- فنآوری دایدوک  کره جنوبی و پارک علم و فناوری سنگاپور  که از نمونه های موفق برنامه ریزی شده در جهان هستند ، با اهداف رشد اقتصادی و انتقال ، جذب و بومی کردن فناوری ایجاد شده اند.( مرادی ،دوایی و عیوضی ،۱۳۸۵).

سالها ، تولید محصولات مصرفی عامل اصلی ایجاد ثروت و توسعه در جوامع بشری بوده و پایه های اقتصادی را شکل می داده است . با گذشت زمان و توسعه ابزار های تولید و اهمیت یافتن آنها در فرایند تولید ، عامل اصلی تولید ثروت از محصولات مصرفی به بازار ها و روش های تولید تغییر یافت این تحولات در چارچوب اقتصادی صورت گرفت که اصطلاحاً اقتصاد فیزیکی نامیده می شود و “نیروی کار” و “سرمایه” عوامل تولید آن شمرده می شوند. (صدیق،۹۹:۱۳۸۷ ) .در اقتصاد جهانی امروز سازمان ها و مناطق اقتصادی برای باقی ماندن در صحنه رقابت باید به نوعی خود را از دیگران متمایز کنند . یکی از عوامل مهم در رسیدن به این هدف ، ارائه کالاها و خدمات نوآورانه است که مشخصاً به میزان انتقال فناوری از محیط های علمی به صنعت بستگی دارد . به همین علت است که امروزه در جوامع توسعه یافته مفهوم اقتصاد دانش محور به سرعت در حال گسترش است( تولایی و تقی یاره،۴۲:۱۳۸۵ ) پارک های فناوری؛ پاسخی به نیاز دانشگاهیان کارآفرین محسوب می شود، افرادی که از یک سو تمایل به تجاری سازی ایده های فناورانه خود داشته و از دیگر سو مایلند تا ارتباط خود را با دانشگاه ها و نهادهای آموزش عالی حفظ کنند. هم چنین در ارتباط با رفع نیاز صنایع، این پارک توانسته است ارتباط موثری بین دانشگاه و صنعت برقرار کند و موجبات ایجاد زایش صنعتی (از دانشگاه برای صنعت ) را فراهم آورد .

پارک های علم و فناوری تاسیس و رشد شرکت ها ی فناور را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی تسهیل کرده و امکاناتی با ارزش افزوده بالا ، فضاهای کاری و تأسیسات مناسب و با کیفیت و زنجیره ارزشمندی از منابع را برای شرکت ها فراهم می کنند. (جعفرنژاد ، محقر و اختیار زاده،۲:۱۳۹۱).

بنابراین جایگاه پارک‌های علم وفناوری در توسعه کشورها عبارتند از:

* نهاد اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری

* راهبردی هماهنگ برای توسعه ملی یا منطقه ای

* جایگاه شکل گیری و توسعه بسیاری از پدیده های نو ظهور فناورانه

* ایفا کننده نقش محوری در توسعه اقتصادی کشورها

* جایگاه توسعه نوآوری‌های دانش محور از طریق موسسات کوچک و متوسط

به طور کلی ماموریت نهایی پارک های فناوری این است که بتواند نتایج به دست آمده از پژوهش های دانشگاهی را با نیاز صنعت هماهنگ کرده و از این راه خلاء رابطه ی صنعت- دانشگاه را پر کند و این امر در نهایت منجر به تجاری سازی دانش خواهد شد . تجاری سازی؛ فراگرد تبدیل و دگرگونی دانش نظری موجود در نهادهای دانشگاهی، در قالب برخی انواع فعالیت های اقتصادی است. (طالبی، ثنایی پور و حیدری،۱۴۸:۱۳۹۰).

اکنون با توجه به وضعیت پارک های علم و فناوری در ایران که از تعداد ۱۷ پارک علم و فناوری که در کشور مجوز گرفته‌اند، تاکنون تنها ۳ پارک شامل شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، پارک فناوری پردیس و پارک علم و فناوری فارس به‌طور کامل فعال شده و وارد مرحله اصلی ماموریت خود یعنی استقرار شرکت‌ها در اراضی چند مستاجره شده‌اند. لذا این نیاز احساس می شود که پارک های علم و فناوری بیشتر شناخته شوند و توسعه بیشتری پیدا کنند. در همین راستا، سوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است که در استان سیستان و بلوچستان عواملی که باعث شناسایی و رتبه بندی عوامل پیشبرنده توسعه پارک علم و فناوری می شوند کدامند؟

بنابراین برای تضمین نسبی موفقیت پارک های علم وفناوری ، لازم است تأسیس و بهره برداری از آنها به  صورتی حساب شده و با توجه به استعداد های مناطق مختلف کشور صورت پذیرد . به این ترتیب ، بررسی استعداد مناطق مختلف کشور به نحوی علمی و ساختار یافته و به منظور کشف قابلیت های هر منطقه در استقرار انواع پارکها ، ضروری به نظر می رسد . بدیهی است که از این منظر ، استعداد هر منطقه را باید در عواملی جستجو کرد که به نوعی شروع و تداوم فعالیت یک پارک را تحت تاثیر قرار می دهند . گرچه برای هر یک از انواع پارک های مذکور شاخص های ارزیابی متعددی را می توان برشمرد ، ولی به نظر میرسد که عامل اصلی که از نوعی به نوع دیگر تغییر می کند در واقع میزان اهمیت هر یک از شاخص های فوق، بر اساس ماموریت پیش بینی شده برای هر پارک است.( مودی،۶:۱۳۹۰).

در استان سیستان و بلوچستان مراکز رشد پارک های فناوری با به جریان درآوردن دانش بین بنگاه ها، موسسات کوچک، بازارها و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می توانند نقشی مهم در اشاعه فرهنگ رقابت و نوآوری در منطقه و انتقال تکنولوژی بین بخش های مختلف استان ایفا کنند. بنابراین برپایه ضرورت های ملی ، ضروری است با مطالعه ، شناسایی و تحلیل عوامل موفقیت درجهت توسعه پارک های علم و فنآوری در استان سیستان و بلوچستان ، برنامه ریزی مناسبی تدوین گردد.

۱-۴) اهداف پژوهش

شناسایی عوامل پیشبرنده ی توسعه ی پارک علم و فناوری

اولویت دهی و رتبه بندی عوامل پیشبرنده ی توسعه ی پارک علم و فناوری

ارائه راهکارههای توسعه پارک علم و فناوری

۱-۵) سوالات تحقیق

عوامل پیشبرنده ی توسعه ی پارک علم و فناوری کدامند؟

اولویت دهی و رتبه بندی عوامل پیشبرنده ی توسعه ی پارک علم و فناوری چگونه است؟

راهکارهای توسعه پارک علم و فناوری چیست؟

۱-۶) طرح نظری تحقیق

چهارچوب نظری تحقیق بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می گردد. چهارچوب نظری روابط بین عوامل و متغیر های مهمی را که در ایجاد مسئله نقش دارند شناسایی می کند و نشان می دهد.(سکاران،۸:۱۳۸۶). در این پژوهش به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل پیشبرنده توسعه ی پارک علم و فناوری  در استان سیستان و بلوچستان،پس از بررسی و مرور ادبیات پارک های علم و فناوری و تحقیقات میدانی انجام شده درباره ی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت و توسعه ی پارک ها توسط محقق، سه عامل مهم  ساختاری، محتوایی و زمینه ای که تمام عوامل موفقیت و توسعه را در خود جای داده است به عنوان چارچوب اصلی کار طبق مدل سه شاخگی دکتر حسن میرزایی اهرنجانی  انتخاب شد که به صورت زیر می باشد:

۱-۷) روش شناسی تحقیق

روش شناسی تحقیق از جمله معیارهای رایج در ارزیابی تحقیقات علمی تلقی می گردد، به همین دلیل در این تحقیق،کوشش شده در انتخاب روش و ابزار پژوهش و نمونه مورد بررسی دقت زیادی اعمال شود.

۱-۷-۱) روش تحقیق

با توجه به هدف تحقیق، نوع آن توصیفی از نوع کاربردی می باشد  و بر اساس روش گردآوری داده ها تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی می باشد که با پیمایش در محیط واقعی به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق می پردازد.

۱-۸) قلمرو تحقیق

۱-۸-۱) قلمرو مکانی

از عمده ترین نکات مورد توجه در یک تحقیق علمی تعیین حد و مرزهای مساله مورد تحقیق  است ، در این راستا باید قبل از شروع تحقیق، مساله مورد تحقیق را از جنبه های مختلف محدود نمود تا چهار چوب کمی روشن گردد و از اتلاف بیهوده وقت و منابع در مورد مطلبی که مربوط به تحقیق نمی باشد جلوگیری نمود ، بنابراین در این پژوهش قلمرو مکانی  تحقیق مراکز رشد، پارک علم و فناوری و دانشکده های دانشگاه استان سیستان و بلوچستان  می باشد.

۱-۸-۲)  قلمرو زمانی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*