شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

زیرساخت ها: 29
شرایط تقاضا 31
ترکیب تقاضای داخلی.. 31
اندازه و الگوی رشد بازار داخلی.. 32
مکانیزم هدایت تقاضای داخلی به خارج از کشور 33
صنایع وابسته و پشتیبانی کننده 33
شانس…. 35
نظرات ویلیام جی استنتون در خصوص اقتصادهای نفتی.. 37
بخش دوم- صادرات تون ماهی.. 39
مقدمه. 39
محصول تون ماهی.. 40
طبقه بندی محصول.. 41
بررسی بازار و قیمت فروش… 44

پایان نامه

بررسی روند مصرف.. 44
بررسی قیمت فروش… 45
وضعیت عرضه در دو سال گذشته و پیش بینی عرضه آن برای پنج سال آینده : 46
نوع كالا. 46
تون ماهیان.. 46
تون ماهیان.. 46
تون ماهیان.. 46
واحد اعداد تن می باشد. 46
میزان واردات کنسرو ماهی به كشور : 47
برآورد (پیش بینی) صید ماهی برای پنج سال آینده : 47
وضعیت تقاضا در پنج سال گذشته و پیش بینی تقاضای داخلی : 47

یک مطلب دیگر :

میزان صادرات كالا : 48
برآورد (پیش بینی) تقاضا برای پنج  سال آینده : 48
تجزیه و تحلیل موازنه عرضه و تقاضا در بازار برای پنج  سال آینده : 48
پیش بینی (برآورد) قیمت فروش محصول در بازار برای پنج سال آینده : 49
تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر تقاضای کالا در بازار : 50
تجزیه و تحلیل بازار كالا از نظر رقابتی یا انحصاری بودن : 50
فصل سوم.
روش شناسی تحقیق.. 55
مقدمه. 56
روش تحقیق.. 56
1-تحقیق کاربردی.. 56
2-تحقیق توصیفی 57
فرضیات تحقیق.. 58
روش گردآوری داده‌ها 60
روش کتابخانه‌ای.. 60
روش میدانی.. 61
پایائی و روائی پرسشنامه. 62
پایائی.. 62
روایی.. 63
جامعه ونمونه آماری.. 64
قلمرو مکانی تحقیق.. 64
قلمرو زمانی تحقیق.. 64
جامعه آماری.. 64
نمونه آماری.. 66
تعیین حجم نمونه. 67
روش‌های نمونه گیری.. 68
تجزیه و تحلیل داده‌ها 68
تحلیل واریانس فریدمن.. 69
آزمون میانگین یک جامعه آماری.. 70
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل     داده ها 73
بخش اول – آمار توصیفی مربوط به پاسخ دهندگان.. 76

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*