شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان …

2-2-2-3 دعاوی ارزش گذاری جدید33
2-2-2-4 دعاوی مساعدتی33
2-2-3 ادعا های متداول در قراردادها34
2-2-3-1 ادعاهای مربوط به محدوده و شرایط کار34
2-2-3-2 ادعاهای زمانی35                                                                      .
2-2-3-3 ادعاهای هزینه ای36                                                                  .
2-2-3-4 ادعاهای کیفی36
2-2-4 ادعا های متداول پیمانکاران در قراردادهای ساخت37                               .
2-3 بخش سوم: تأخیر و دعاوی زمان43
2-3-1 تأخیر از منظر پیمانکاران44                                                              ..
2-3-2 تأخیر در پروژه های ساخت و نصب در برخی کشور ها و مقایسه با ایران45
2-3-3 علل تأخیر در پروژه های عمرانی ملی50
2-3-4 عوامل مؤثر تأخیر در یک پروژه                                     .                             51
2-3-5 عوامل مؤثر ایجاد تأخیر در بخش مهندسی پروژه های EPC       52
2-3-5-1 عوامل داخلی                                                                            52
2-3-5-2 عوامل خارجی                                                                       54

پایان نامه برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه ها

2-4 بخش چهارم: هزینه و دعاوی هزینه                                                     55
2-4-1 انواع هزینه                                                                               55
2-4-1-1 هزینه های مستقیم                                                                   55
2-4-1-2 هزینه های غیر مستقیم                                                              55
2-4-2 ادعای هزینه ای متداول                                                                56
2-4-2-1 ادعای هزینه بالاسری عمومی    56                                                                 2-4-2-2 ادعای هزینه بالاسری کار                                                       57
2-4-2-3 دعاوی سود از بین رفته                                                             57
2-4-2-4 دعاوی ایجاد وقفه در فعالیت و کارآیی تلف شده                              58
2-4-2-5 دعاوی هزینه های تسریع                                                           59
2-4-2-6 دعاوی تغییرات                                                                      60

مطلب دیگر :

2-4-2-7 دعاوی پیمانکار در قبال پرداخت دیر هنگام کارفرما                            61
2-4-2-8 دعاوی پیمانکار همکار                                                              61
2-5 بخش پنجم: مدیریت دعاوی                                                              63
2-5-1 مدیریت ادعا از دیدگاه استاندارد مدیریت پروژه                                   63
2-5-2 روند مدیریت ادعا                                                                      65
2-5-3 مدیریت ادعا در قراردادهای طرح و ساخت                                        68
2-6 بخش ششم: ماهیت اختلاف و راه های حل و فصل                                  69
2-6-1 تحلیل نموداری حل اختلاف                                                          70
2-6-2 تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه دادگاهی                                      71
2-6-3 تحلیل نموداری حل اختلاف به شیوه برون دادگاهی                               72
2-6-4 فرق دعوا و اختلاف                                                                     73
2-6-5 راه های حل اختلاف                                                                    74
2-7 بخش هفتم: راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری                                     79
فصل سوم: روش تحقیق                                                                             85
مقدمه                                                                                               86
3-1 مراحل تحقیق در یک نگاه                                                                 87
3-2 روند تحقیق                                                                                  88
3-2-1مرحله اول                                                                                88
3-3مرحله دوم تحقیق: طراحی پرسشنامه    90
3-3-1 فاکتور احتمال وقوع                                                                    90
3-3-2 فاکتور میزان تأثیر                                                                       91
3-3-3 اعتبار و روایی پرسشنامه                                                               92
3-4 مرحله سوم: جمع آوری نظرات                                                          93
3-4-1 جامعه آماری مورد مطالعه                                                             93
3-4-2 تعیین حجم نمونه                                                                       93
3-5 مرحله چهارم: محاسبه میانگین وزنی                                                    95
3-5-1 پارامترهای شاخص میانگین وزنی                                                    97
3-5-2 خلاصه اطلاعات و محاسبه میانگین وزنی                                           98
3-6 مرحله پنجم: محاسبه میانگین و تعیین 15 عامل مشترک                             99
3-7 مرحله ششم: تعیین میزان درجه توافق (RAF) و درصد توافق( PA)             100
3-8 مرحله هفتم: ارائه راهکارهایی برای پیشگیری                                        103
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                           104

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*