شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

۱-۶- روش تحقیق۶

۱-۷- ساختار تحقیق۶فصل اول – کلیات تحقیقگفتار اول – موقعیت و اهمیت سرزمین فلسطین۷۱-۱- اهمیت سرزمین فلسطین۷۱-۲- شرایط جغرافیایی فلسطین۱۱۱-۳- مساحت و مرزهای فلسطین۱۱۱-۴- مشخصات و ابعاد مرزهای فلسطین۱۲۱-۵- آب و هوای فلسطین۱۲گفتار دوم – ساکنان اولیه سرزمین فلسطین۱۳۲-۱- سابقه حضور عبرانی‌ها در فلسطین۱۴۲-۲- حاکمیت اسرائیل در فلسطین۱۵۲-۳- آخرین دوران حضور یهودیان در فلسطین۱۵۲-۴- حاکمیت مسلمانان بر فلسطین۱۶۲-۵- تلاش‌ها و توطئه‌های مشترک یهودی‌ها و صلیبی‌ها علیه جهان اسلام۱۸گفتار سوم- مبانی مهاجرت به فلسطین۲۱۳-۱- حق تاریخی بر فلسطین۲۳۳-۲- اعلامیه بالفور۲۴۳-۳- دلایل کان لم یکن بودن اعلامیه بالفور از نگاه حقوق بین‌الملل۲۹۳-۴- دلایل بی‌اعتباری اعلامیه بالفور با ماده۲۲ میثاق جامعه ملل۲۹گفتارچهارم – طرح‌های تقسیم۳۱۴-۱- کمیسیون کینگ – کرین (طرح آمریکا )۳۱۴-۲- طرح کمیته پیل ( طرح انگلیس )۳۲۴-۳- قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل۳۲۴-۴- محتوی قطعنامه۳۳گفتارپنجم- مواضع کشورها،پیامدها و ایرادات بر قطعنامه تقسیم۳۴۵-۱- مواضع کشورهای عربی۳۴۵-۲- مواضع ایران۳۴۵-۳- پیامد قطعنامه ۱۸۱۳۵۵-۴- تلاش برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری۳۶۵-۵- ایرادات وارده بر قطعنامه تقسیم۳۸۵-۶- اعلامیه تأسیس و عضویت در سازمان ملل۳۸۵-۷- عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد۳۹نتیجه‌گیری۴۲فصل دوم – عضویت درسازمان ملل متحدگفتار اول – قلمرو سرزمینی۴۵۱-۱- تاسیس کشورها۴۵۱-۲- عناصر و عوامل تشکیل دهنده کشور۴۵۱-۲-۱– جمعیت۴۶۱-۲-۲- سرزمین۴۸۱-۲- ۳– حکومت (قدرت سیاسی)۵۰۱-۲-۴ – حاکمیت و استقلال۵۰۱-۳– انواع کشورها۵۳۱-۳-۱ – کشوربسیط یا ساده۵۳۱-۳-۲– کشورهای مرکب۵۳۱-۳-۲-۱– اتحادیه شخصی۵۳۱-۳-۲-۲– اتحادیه واقعی۵۴۱-۳-۲-۳– کنفدراسیون

 کشورها (اتفاق دول)۵۴۱-۳-۲-۴ – کشور فدرال۵۵۱-۳-۲-۴– ۱– خصوصیات کشور فدرال۵۵۱-۳-۲-۴– ۲– نهادهای فدرال۵۵۱-۳-۲-۴– ۳– صلاحیت کشور فدرال و حقوق دولت‌های عضو۵۶۱-۴- شناسایی کشورها۵۶۱-۴-۱– مفهوم و ماهیت حقوق شناسایی۵۷۱-۴-۲– الزام به شناسایی۵۹۱-۴-۳– عدم شناسایی « نظریه استیمسون »۶۰۱-۴-۴– زمان و چگونگی شناسایی۶۱۱-۴-۵– شناسایی حکومت۶۲۱-۴-۶– شناسایی شورشیان۶۵۱-۴-۷– شناسایی جنبش‌های رهایی بخش ملی۶۶۱-۴-۸– آثار شناسایی۶۷۱-۵- جانشینی کشورها۶۸۱-۵-۱- اشکال انتقال (تغییر) حاکمیت۶۹۱-۵-۲- اقسام جانشینی دولت‌ها۶۹۱-۵-۲- ۱- جانشینی دولتها در معاهدات۶۹۱-۵-۲- ۲- جانشینی دولت‌ها در غیر از معاهدات۷۱۱-۵-۲- ۳- جانشینی دولتها در سازمان‌های بین‌المللی۷۲۱-۵-۳- مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در جانشینی کشورها۷۲گفتار دوم – عضویت در سازمان ملل متحد از منظر رویه سازمان ملل متحد۷۳۲-۱- تفاوت کشور شدن با عضویت در سازمان ملل متحد۷۳۲-۲- نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص عضویت در سازمان ملل۷۵۲-۳- روند تاریخی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد۷۷۲-۳ -۱- ماهیت حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین۷۸۲-۳-۲- تشکیلات خودگردان فلسطینی در گذر تاریخ۷۸۲-۳-۳-نظام حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین۸۰۲-۳-۴- ابهام در ماهیت حقوقی کنونی تشکیلات خود گردان فلسطین۸۰۲-۳-۵- سازمان آزادی بخش فلسطین۸۱۲-۴- عضویت در سازمان ملل و چگونگی عضویت ساف در آن۸۳۲-۴-۱- ساف و سازمان ملل۸۴۲-۴-۲-کشور شدن فلسطین۸۵۲-۴-۳- تاریخچه بحث۸۵۲-۴-۴- شرایط عضویت در سازمان ملل متحد۸۷۲-۴-۵- شناسایی۸۹۲-۵- زمینه‌های پیدایش طرح صلح خاورمیانه۹۰۲-۵-۱- طرح‌های صلح خاورمیانه۹۱۲-۶- زمینه‌های صدور قطعنامه ۱۹۶۷۹۳۲-۷- دلایل ارائه طرح عضویت فلسطین در سازمان ملل۹۴۲-۸- اشکال ممکن مورد نظر سازمان ملل در تشکیل کشور فلسطین۹۶گفتار سوم – رویکرد سازمان‌های بین المللی وکشورها نسبت به شناسایی کشور فلسطین۹۹۳-۱- رویکرد اعضای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد۹۹۳-۲- رویکرد کشورها۹۹۳-۲-۱- آمریکا۹۹۳-۲-۲- آلمان۱۰۰۳-۲-۳-اتحادیه اروپا۱۰۰۳-۲-۴- فلسطینی‌ها۱۰۱۳-۲-۵-اعراب۱۰۲۳-۲-۶- اسرائیل۱۰۳۳-۲-۷- روسیه وچین۱۰۴۳-۲-۸- ایران۱۰۴۳-۳- دلایل عدم حمایت از طرح محمود عباس از سوی جمهوری اسلامی ایران۱۰۶۳-۴- سه دیدگاه:‌خوشبینی، بدبینی، توهم توطئه۱۰۸۳-۵ – اقدامات حقوقی فلسطینیان تا قبل از ارائه طرح تشکیلات دولت مستقل فلسطینی۱۱۰گفتار چهارم- پیامدها و ایرادات وارده بر طرح شناسایی کشور فلسطین۱۱۰۴-۱- پیامدهای حقوقی مطلوب۱۱۱۴-۲- پیامدهای حقوقی نامطلوب۱۱۲۴-۳ – ایرادات حقوقی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد۱۱۲نتیجه‌گیری۱۱۵پیشنهادات۱۱۸منابع و مآخذ۱۲۰چکیده انگلیسی۱۲۴

چکیده :

برای این که یک واحد جغرافیایی یا سیاسی به یک دولت تبدیل شود می‌بایست معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو و ماده۴ منشور ملل متحد را احراز نماید. کنوانسیون ۱۹۳۳ مونته ویدئو پایه گذاری ملاک دولت بودن در حقوق بین الملل را مشخص نمود هر چند این کنوانسیون منطقه‌ای است، اما این معیارها جنبه بین‌المللی یافته‌اند.

مطلب دیگر :

روانشناسی مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر

 برای دولت بودن چهار ملاک را بیان نموده است، اول آن که واحد باید قلمرو مشخص و تعریف شده داشته باشد، دوم اینکه دارای جمعیت دائمی باشد، سوم آنکه قلمرو از حکومت برخوردار باشد و چهارم آنکه حکومت توانایی برقراری ارتباط با ملل را داشته باشد و بتواند اعمال حاکمیت کند. بحث شناسایی نیز در روابط دو جانبه حاکم است و هیچ دولتی در جهان مقبولیت نمی‌یابد مگر اینکه از سوی سایر دول مورد شنا سایی قرار گیرد. بر این اساس دو نوع شناسایی وجود دارد یک نوع شناسایی غیررسمی[۱] و شناسایی رسمی[۲]. موضوع عضویت در سازمان ملل که ماده ۴منشور شرایط عضویت آن را بیان می‌داردکه بر اساس آن تنها دولت‌ها می‌توانند عضو سازمان ملل شوند و صلح جو بودن شرط دیگر دولت عضو است. دولتی که جنگ جو است و سیاست خارجی آن بر اساس جنگ پیش می‌رود نمی‌تواند به عضویت سازمان درآید . همچنین دولت های عضو باید متعهد به تعهدات منشور و تصمیمات سازمان باشند. لذا آیا با معیارهای فوق فلسطین شرایط کشور یا دولت شدن را بر اساس طرح تشکیلات خود گردان را دارد. ارائه طرح دولت مستقل فلسطینی در شورای امنیت چه پیامدها و نتایجی را می‌تواند برای مردم فلسطین به دنبال داشته باشد.

کلید واژه :

فلسطین، رژیم صهیونیستی، دولت بودن، شناسایی، عضویت در سازمان ملل.

مقدمه:

چنانچه در مسیر تاریخ به تحقیق و کاوش بپردازیم، به تحقیق یکی از سرزمین‌هایی که به مصداق روشنی برای مفهوم و ماهیت ظالم و مظلوم به شمار می‌رود، سرزمین مقدس فلسطین است . این سرزمین و ملت مسلمان آن از پیشینه تاریخی کهنی برخوردار است، با این همه شاهد هستیم که مردم آن در اثر تبانی استعمار و صهیونیسم، از سرزمین آبا و اجدادی خود به زور رانده شده اند تا قومی بیگانه، بی‌ریشه و اشغالگر، که هیچ حقی بر این سرزمین ندارند، جایگزین شوند. ملت فلسطین حدود نیم قرن است که مهمترین شاهد و گواه بی عدالتی و ظلم ساختاری در صحنه جامعه بین المللی می‌باشد . دهه‌هاست که ملت ستمدیده فلسطین انواع جنایت را متحمل می شوند و علت اصلی این وضعیت پیوندی است که بین قدرت‌های زورگوی عالم و اکثریت دارندگان حق وتو در شورای امنیت با رژیم اشغالگر فلسطین وجود دارد.همین پیوند نا میمون باعث شده که تمامی تدابیر مسالمت آمیز و حتی قیام‌ها و مبارزات آزادی بخش و ایثار گرایانه به نتیجه مطلوب نرسد. طی سال‌های اخیر با گسترش قیام‌های مردمی در سرزمین‌های اشغالی و تقویت قدرت مقاومت گروه های مبارز فلسطین و تجربه شکست رژیم صهیونیستی در برابر با جنبش مقاومت جنوب لبنان و جنایات آشکار و تکان دهنده رژیم صهیونیستی در غزه و رو در رویی با صلح‌طلبان سراسر جهان ، مجموعاً شرایطی فراهم آمده که هم رژیم غاصب صهیونیستی نمی‌تواند هر ادعایی را مطرح کند و هم حامیان این رژیم توان پاسخگویی به افکار عمومی جهانی را در قبال این همه جنایات ندارند. از همین رو ابتکارات و پیشنهادات مختلفی برای آرام ساختن ملت مبارز فلسطین مطرح‌شده که بعضاً از درون خود رهبران فلسطین ارائه گردیده و یا از سوی دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی. فلذا پیشنهاد محمودعباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین در تقاضای عضویت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل از جمله این اقدامات جدید هستند که از سوی خود فلسطینی‌ها مطرح می‌شوند.

۱-۱- بیان مسئله

در حقوق بین‌الملل مفاهیم به رسمیت شناختن و تشکیل دولت‌ها حول دو نظریه غالب شکل گرفته‌اند که عبارتند از :

– نظریه اظهاری.

– نظریه ساختاری.

نظریه اظهاری اولین بار در کنوانسیون مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف کشور ها تدوین شد. این کنوانسیون در تاریخ ۲۶ دسامبر ۱۹۳۳ در مونته ویدئو در کشور اروگوئه به امضا رسید طبق این کنوانسیون «موجودیت سیاسی یک دولت ، مستقل از به رسمیت شناخته شدن آن توسط دیگر دولت‌ها است » ( ماده ۳)، دولت ها برای اینکه پا به عرصه وجود گذارند باید معیار های زیر را برآورده کنند:

۱) جمعیت دائمی

۲) سرزمین معین

۳) یک حکومت

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*