شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

بند اول: ۱۱

بند دوم: ۱۱

بند سوم: ۱۱

بند چهارم: ۱۲

بند پنجم: ۱۲

فصل دوم: بررسی کنوانسیون های بین المللی ۱۴

گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ۱۵

بخش اول: کلیات ۱۵

بند اول ۱۵

بند دوم: ۱۶

بند سوم ۱۶

بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین ۱۶

بند اول: ۱۷

بند دوم: ۱۸

بند سوم: ۱۹

بخش سوم: تفسیر ماده ۹ کنواسیون ۲۰

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۲۱

بخش اول: کلیات ۲۱

بخش دوم: تفسیر ماده ۲۴ میثاق ۲۲

بند اول: ۲۲

بند دوم: ۲۴

بند سوم: ۲۵

گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی ۲۶

بخش اول: تابعیت در کشور ژاپن ۲۶

بند اول ۲۶

بند دوم: ۲۷

بند سوم ۲۷

بند چهارم: ۲۸

بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور ۲۹

بند اول: ۲۹

بند دوم: ۳۰

بند سوم: ۳۰

بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی ۳۱

بند اول ۳۱

بند دوم ۳۲

بند سوم ۳۳

گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی ۳۴

بخش اول: کلیات ۳۴

بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی ۳۵

بند اول: ۳۵

بند دوم: ۳۵

بند سوم: ۳۶

بند چهارم: ۳۶

بند پنجم: ۳۷

بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون ۳۸

بند اول ۳۸

مطلب دیگر :

بند دوم ۳۸

بند سوم ۴۰

بند چهارم ۴۰

بند پنجم ۴۲

بند ششم ۴۳

فصل سوم : بررسی کنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت) ۴۴

گفتار اول: کنوانسیون اروپایی بی تابعیت ۴۵

بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت ۴۵

بخش دوم: اصول کلی تابعیت ۴۶

بخش سوم: قواعد تابعیت ۴۷

بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت ۵۱

بخش پنجم: مشکلات تابعیتی ۵۲

بند اول ۵۲

بند دوم ۵۳

بند سوم ۵۴

بخش ششم: همکاری میان دول عضو ۵۴

بند اول ۵۴

بند دوم ۵۵

بخش هفتم: اجرای کنوانسیون ۵۵

گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر ۵۶

بخش اول: کلیات ۵۶

بخش دوم: تفسیر بند الف ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۵۷

بند اول ۵۷

بند دوم: ۵۸

بند سوم: ۵۹

بند چهارم ۵۹

گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک ۶۰

بخش اول: کلیات ۶۰

بخش دوم: تفسیر ماده ۷ ۶۲

بند اول: ۶۲

بند دوم: ۶۳

بند سوم: ۶۴

بند چهارم: ۶۴

گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت ۶۵

بخش اول: کلیات ۶۵

بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت ۶۷

بند اول ۶۷

بند دوم ۶۷

بند سوم ۶۷

بند چهارم ۶۸

بند پنجم ۶۸

بند ششم ۶۸

بند هفتم ۶۸

بند هشتم ۶۸

بند نهم ۶۹

بند دهم ۶۹

بند یازدهم ۶۹

بند دوازدهم ۶۹

بخش سوم: تفسیر مواد کنوانسیون ۷۰

بخش چهارم: نحوه عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت ۷۱

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*