صنایع غذایی بررسی آلودگی بستنی های سنتی شهرگرگان به باکتری های اشریشیاکلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی

موضوع:

بررسی آلودگی بستنی های سنتی شهرگرگان به باکتری های اشریشیاکلی ، سالمونلا ، استافیلوکوکوس آرئوس

استاد راهنما:

مطلب دیگر :

دکتر جلالی

استاد مشاور:

خانم نوری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*