ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی

گفتار سوم- راه های جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی     ۱۹

فصل دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران و تبیین منابع مالیاتی —- ۲۰

مبحث اول- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل از اسلام  ۲۱

مبحث سوم- منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران —– ۲۸

بخش دوم- ضوابط صدورآرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم برآن     ۳۲

فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی —— ۳۲

مبحث اول- تشریفات طرح اختلاف در کمیسیون های مالیاتی- ۳۸

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اختلاف در کمیسیون های مالیاتی    ۳۹

فصل دوم- نظام حاکم بر صدورآرای کمیسیون های مالیاتی ۴۱

مبحث اول- مراحل صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن    ۴۲

مطلب دیگر :

مبحث دوم- مرور زمان در قوانین مالیاتی و اقسام آن — ۴۶

فصل سوم- اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی وآئین رسیدگی به آن   ۵۰

مبحث اول- کیفیات اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی ۵۱

مبحث دوم- آئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی ۵۷

فصل چهارم- تبیین اختلافات مالیاتی و بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل آن – ۶۱

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*