طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدارواکت

جامعه آماری .۱۱۴
حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۱۴
ابزار گردآوری داده ها .۱۱۵
روایی ابزار تحقیق .۱۱۵
پایایی ابزار تحقیق.۱۱۵

روش تجزیه و تحلیل داده ها .۱۱۶
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

مطلب دیگر :

مقدمه .
آمار توصیفی
آمار استنباطی .
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*