طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

2-5- ضوابط صحت قراردادها 25
2-5-1- ممنوعیت «اكل مال به باطل» 25
2-5-2- ممنوعیت «ضرر» 26
2-5-3- ممنوعیت «غرر» 27
2-5-4- ممنوعیت «ربا» 27
2-6- عقد بیمه. 28
2-6-1- بیمه‌گر. 28
2-6-2- بیمه‌گذار. 28
2-6-3- مورد بیمه. 28
2-6-4- مبلغ بیمه‌شده 28
2-6-5- حق بیمه. 29
2-6-6- خسارت یا غرامت… 29
2-6-7- مدت بیمه. 29
2-6-8- فرانشیز. 29
2-6-9- خطر یا موضوع بیمه شده 29
2-6-10- بیمه‌نامه. 30
2-6-11- الحاقی.. 30
2-7- بیمه‌های اتکایی.. 30
2-7-1- مفهوم بیمه اتکایی.. 31
2-7-2- تعریف بیمه اتکایی.. 31

پایان نامه

2-7-3- جدول ظرفیت‌ها 34
2-7-4- سهم نگه‌داری.. 34
2-7-5- انواع قراردادهای بیمه اتکایی.. 34
2-7-5-1- بیمه اتکایی اختیاری.. 34
2-7-5-2- بیمه اتکایی اجباری یا قراردادی.. 35
2-7-5-3- قرارداد اتکایی نسبی.. 35
2-7-5-4- قرارداد اتکایی مازاد خسارت.. 37
2-8- اوراق بهادارسازی.. 39
2-8-1- منشا پیدایش فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی‌ها 40
2-8-2- دلایل توجه به پدیده اوراق بهادارسازی دارایی‌ها 41
2-8-3- مزایای اوراق بهادارسازی دارایی‌ها 42
2-8-4- تاثیر اقتصادی اوراق بهادارسازی دارایی‌ها و مزایای آن برای دولت‌ها 43
2-8-5 ضرورت تغییر در راهکارهای سنتی بیمه اتکایی در اقتصاد مقاومتی.. 43
2-8-6- صنعت بیمه و اوراق بهادارسازی.. 45
2-8-7- بازار سرمایه ابزاری برای مقابله با چالشهای پیش روی بیمه اتکایی.. 45
2-8-7-1- اوراق تضمین زیان صنعت… 49
2-8-7-1-1- مزایا 50
2-8-7-2- اوراق بلایای طبیعی.. 51
2-8-7-2-1- مزایای اوراق.. 51
2-8-7-3- سایدکار. 52
2-8-8- سازوکار متداول انتشار. 53
2-8-8-1- بازیگران. 53
2-8-8-2- معاملات و تراکنش‌های بین بازیگران. 55
2-8-9- مزایای برقراری ارتباط صنعت بیمه و بازار سرمایه. 58
2-8-10- تجربیات بین­المللی از انتقال ریسک بیمه به بازار سرمایه. 59
2-9- تاریخچه و خصوصیات صندوق‌‌های مشترک… 61
2-9-1- انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 62
2-9-2- اهداف صندوقهای سرمایه‌‌گذاری.. 64
2-9-3- صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری مشترک در سایر کشورها 69

یک مطلب دیگر :

2-10- پیشینه تحقیق. 71
2-10-1- مطالعات داخلی.. 71
2-10-2- مطالعات خارجی.. 73
فصل سوم. 76
3-1- مقدمه. 77
3-2- طرح مسأله تحقیق. 77
3-3- فرضیه‌های تحقیق. 78
3-4- روش پژوهش… 79
3-5- مراحل انجام پژوهش… 80
3-6- منابع و ابزار گردآوری داده‌ها 85
3-6-1- روش دلفی.. 85
3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها 86
3-7-1- مراحل تجزیه و تحلیل داده‌‌ها با استفاده از روش تحلیل تم. 86
3-7-2- روایی و پایایی داده‌ها 88
3-8- خلاصه فصل.. 89
فصل چهارم. 90
4-1- مقدمه. 91
4-2- مشخصات مصاحبه‌شوندگان. 91
4-3- جداول نکات بیان شده توسط مصاحبه‌شوندگان. 92
4-4- جداول تجمیعی و تفکیکی.. 100
4-5- استنتاج فرضیه­ها 110
4-6- مدل اجرایی تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری بیمه‌ای.. 111
4-6-1- بازیگران صندوق بیمه اتکایی.. 111
4-6-2- معاملات و تراکنشهای بین بازیگران. 113
4-6-3- مجمع صندوق.. 115
4-6-4- مدیر صندوق.. 115
4-6-5- مدیر ناظر. 116
4-6-6- متولی صندوق.. 116
4-6-7- مدیر ثبت… 116
4-6-8- بیمه‌گر واگذارنده 117
4-6-9- متعهد پذیره‌نویسی.. 117
4-6-10- بازارگردان. 117
4-6-11- حسابرس… 118
4-6-12- هیات مدیره صندوق.. 118
4-7- خدمات ارکان. 119
4-8- خلاصه فصل.. 120
فصل پنجم.. 122
5-1- مقدمه. 123
5-2- استنتاج فرضیه­ها 124
5-3- ساختار عملیاتی تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری بیمه‌ای.. 125
5-3-1- مجمع صندوق.. 125
5-3-2- مدیر صندوق.. 125
5-3-3- مدیر ناظر. 125
5-3-4- متولی صندوق.. 125
5-3-5- مدیر ثبت… 126
5-3-6- بیمه‌گر واگذارنده 126
5-3-7- متعهد پذیره‌نویسی.. 126
5-3-8- بازارگردان. 126
5-3-9- حسابرس… 126
5-3-10- هیات مدیره صندوق.. 127

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*