طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه

۱-۶-۴- شیوه ی انجام تحقیق ۸

۱-۶-۵- قلمرو پژوهش ۸

۱-۶-۶- دوره های زمانی انجام پژوهش ۸

۱-۶-۷- مکان پژوهش ۸

۱-۷- شیوه تحلیل داده ها ۸

۱-۸- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی مدل ۹

۱-۹- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۰

۱-۱۰- خلاصه فصل اول ۱۴

۲- فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و ادبیات موضوع ۱۵

۲-۱- مقدمه ۱۶

۲-۲- مفهوم شناسی فرصت ۱۶

۲-۳- ماهیت فرصت ها ۱۷

۲-۴- ماهیت فرصت با توجه به مقایسه‌ی کشف تصادفی و جستجوی اصولی ۲۲

۲-۵- ماهیت فرصت با توجه به شبکه های اجتماعی ۲۳

۲-۶- ماهیت فرصت با توجه به نوع فرصت ۲۴

۲-۷- منابع فرصت ۳۴

۲-۸- عوامل موثر در کشف فرصت ها ۳۴

۲-۹- نقش سرمایه انسانی در شناسائی فرصت ۳۵

۲-۱۰- نظریه های مرتبط تشخیص و ایجاد فرصت ۳۹

۲-۱۰-۱- طبقه بندی چاندلر ۳۹

۲-۱۰-۲- طبقه بندی آلسوس و همکاران ۴۰

۲-۱۰-۳- طبقه بندی ونکاترامن و ساراسواتی ۴۲

۲-۱۰-۴- نظریه کارآفرینی کرزنر ۴۳

۲-۱۰-۵- جایگاه فرصت کارآفرینانه در مدل تیمونز ۴۴

۲-۱۰-۶- فرصت کارآفرینانه در مدل شین ۴۶

۲-۱۰-۷- مدل مفهومی اوزگون و بارون ۴۹

۲-۱۰-۸- مدل واقلی و ژولین، تشخیص یا ساخت فرصت ۵۰

۲-۱۰-۹- تقسیم بندی بهاو از انواع شناخت فرصت ۵۷

۲-۱۰—۱۰- مدل فرایندی شناخت فرصت ها از نظر لانگ و مک مولان ۶۰

۲-۱۰-۱۱- مدل جامع هیلز و همکاران ۶۰

۲-۱۰-۱۲- مدل شین و ونکاتارامان ۶۲

۲-۱۰-۱۳- فرایندی برای یادگیری و کشف فرصت­ها، کربت ۶۳

۲-۱۰-۱۴- مدل روبرت بارون ۶۴

۲-۱۰-۱۵- مدل شناسایی و تشخیص فرصت پرندیک و هیل ۶۶

۲-۱۰-۱۶- فرایند تشخیص فرصت پرندیک و هیل: ۶۸

۲-۱۰-۱۷- مدل فرایند جستجو و کشف فرصتهای کارآفرینانه چلی ۶۹

۲-۱۰-۱۸- مدل فرصتهای کارآفرینانه سینگ ۷۰

۲-۱۰-۱۹- مدل استیونسون و همکاران ۷۱

۲-۱۰-۲۰- انواع فرصتها از دیدگاه آردیچویلی و همکاران ۷۳

۲-۱۰-۲۱- الگوی فرایند کارآفرینانه فایول ۷۴

۲-۱۱- دانشگاه ۷۵

۲-۱۱-۱- مدل مفهومی گوررو و اوربانو ۷۵

۲-۱۲- محیط ۷۸

۲-۱۳- فرصتهای آینده ۷۹

۲-۱۴- خلاصه فصل دوم ۸۵

۳- فصل سوم: روش­شناسی ۸۶

۳-۱- مقدمه ۸۷

۳-۲- نوع و روش تحقیق ۸۷

۳-۳- جامعه آماری ۸۸

۳-۴- نمونه آماری(حجم نمونه) روش نمونه گیری ۸۸

۳-۵- روش های گردآوری اطلاعات ۸۹

۳-۶- ابزارهای گردآوری اطلاعات ۹۴

۳-۷- روایی وپایایی ابزار سنجش ۹۶

۳-۸- روش تجزیه وتحلیل داد ه ها ۱۰۰

۳-۸-۱- تحلیل عامل تاییدی ۱۰۲

۳-۸-۲- تحلیل عامل تاییدی ۱۰۴

۳-۹- معرفی سازمان مورد مطالعه ۱۰۷

۳-۱۰- خلاصه فصل سوم ۱۰۹

۴- فصل چهارم: یافته های پژوهش ۱۱۰

۴-۱- مقدمه ۱۱۱

۴-۲- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه ۱۱۲

۴-۲-۱- جنسیت ۱۱۲

۴-۲-۲- سن ۱۱۴

۴-۲-۳- علاقه مندی شما به حوزه ی کارآفرینی ۱۱۷

۴-۲-۴- مطالعه شما در حوزهی کارآفرینی ۱۱۹

۴-۲-۵- در حوزه ی فعالیت کارآفرینی ۱۲۰

۴-۳- آمار استنباطی ۱۲۱

۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش ۱۲۱

۴-۳-۲- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل ۱۲۳

۴-۳-۲-۱- تحلیل عاملی تاییدی  متغیر دانشگاه ۱۲۴

۴-۳-۲-۲- تحلیل عاملی تاییدی  متغیر محیط ۱۲۶

۴-۳-۲-۳- تحلیل عاملی تاییدی  متغیر فرصت ۱۲۸

۴-۳-۲-۴- تحلیل عاملی تاییدی  متغیر فرصت های آینده ۱۳۰

۴-۳-۲-۵- بررسی سوالات تحقیق ۱۳۲

۴-۴- خلاصه فصل چهارم ۱۵۵

۵- فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۶

۵-۱- مقدمه ۱۵۷

۵-۲- نتایج پژوهش ۱۵۷

۵-۳- سوالات پژوهش ۱۶۰

۵-۳-۱- سوال اصلی ۱۶۰

۵-۳-۲- سوالات فرعی ۱۶۰

۵-۴- محدودیت های پژوهش ۱۶۲

۵-۵- پیشنهاد ها ۱۶۳

۵-۵-۱- پیشنهادهایی برای مدیران سازمان ۱۶۳

۵-۵-۲- پیشنهادهای برای پژوهشگران ۱۶۴

۵-۶- خلاصه فصل پنجم ۱۶۵

۶- منابع ۱۶۶

۷- ضمائم ۱۷۰

الف- پرسشنامه پایان نامه ۱۷۰

 

فهرست شکل­ها

شکل ‏۲‑۱: چهار معیار ضروری فرصت؛ بارینگر و آیرلند،۲۰۰۶. ۲۱

شکل ‏۲‑۲:انواع فرصت؛ آردیچولی و همکاران، ۲۰۰۳. ۲۵

شکل ‏۲‑۳:  مدل  و مجموعه های برای تشخیص فرصت و تئوری پیشرفت؛ آردیچولی ، ۲۰۰۳. ۲۹

شکل ‏۲‑۴: آکباساران۲، ۲۰۰۱. ۳۳

شکل ‏۲‑۵: طبقه بندی آلسوس و همکاران، ۲۰۰۴. ۴۲

شکل ‏۲‑۶: مدل تیمونز، ۱۹۹۹. ۴۶

شکل ‏۲‑۷: فرصت های کارآفرینانه؛  شین ، ۲۰۰۳. ۴۸

شکل ‏۲‑۸: شین، ۲۰۰۳. ۴۹

شکل ‏۲‑۹: مدل کشف فرصت؛ اوزگان و بارون، ۲۰۰۷. ۵۰

شکل ‏۲‑۱۰: فرایند پنج مرحله ای تشخیص فرصت بر اساس مدل خلاقانه تشخیص فرصت ؛ واقلی  و ؤولین، ۲۰۰۸. ۵۳

مطلب دیگر :

شکل ‏۲‑۱۱: فرایند تشخیص فرصت بهاو،۲۰۰۴. ۵۸

شکل ‏۲‑۱۲: مدل فرایندی لانگ و مک مولان برای شناخت فرصت، ۱۹۸۴. ۶۰

شکل ‏۲‑۱۳: لامپکین و همکاران، ۲۰۰۴. ۶۱

شکل ‏۲‑۱۴: تعداد فرصت های تشخیص داده شده؛ کربت، ۲۰۰۷. ۶۴

شکل ‏۲‑۱۵: مدل تشخیص فرصت روبرت بارون، ۲۰۰۷. ۶۵

شکل ‏۲‑۱۶: مشاهده گرایشات شناسایی و تشخیص فرصت؛ پرندیک و هیل، ۲۰۰۸. ۶۸

شکل ‏۲‑۱۷: حل سوالات شناسایی و تشخیص فرصت؛ پرندیک وهیل، ۲۰۰۸. ۶۹

شکل ‏۲‑۱۸: مدل فرایند تولید فرصت کارآفرینانه، چلی، ۲۰۰۵. ۷۰

شکل ‏۲‑۱۹: فرصت کارافرینانه سینگ ، ۲۰۰۰. ۷۱

شکل ‏۲‑۲۰: نقش کارامدی و علاقه مندی تصور شده در به نمایش درآوردن فرصت های محیطی؛ استیونسون و همکاران۲۰۰۳. ۷۲

شکل ‏۲‑۲۱: انواع فرصت ها از دیدگاه ؛ انواع فرصتها از دیدگاه آردیچویلی و همکاران،                 ۲۰۰۴. ۷۴

شکل ‏۲‑۲۳: مدل دانشگاه کارآفرین؛ :گوررو و اوربانو، ۲۰۱۰. ۷۷

شکل ‏۲‑۲۴: مدل تشخیص فرصت های کارافرینانهی دانشگاهی ۸۴

شکل ‏۴‑۱: نمودارمیله ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. ۱۱۳

شکل ‏۴‑۲: توزیع فراوانی مربوط به سن ۱۱۵

شکل ‏۴‑۳: نمودارمیله ای مربوط به فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. ۱۱۷

شکل ‏۴‑۴: نمودارمیله ای مربوط به علاقهمندی پاسخ دهندگان. ۱۱۸

شکل ‏۴‑۵: نمودارمیله ای مربوط به مطالعه پاسخ دهندگان. ۱۲۰

شکل ‏۴‑۶: نمودارمیله ای مربوط به فعالیت پاسخ دهندگان. ۱۲۱

شکل ‏۴‑۷: مدل تحلیل عاملی تاییدی دانشگاه کارآفرین (تخمین استاندارد) ۱۲۴

شکل ‏۴‑۸: مدل تحلیل عاملی تاییدی دانشگاه کارآفرین (معناداری ضرایب) ۱۲۵

شکل ‏۴‑۹: مدل تحلیل عاملی تاییدی محیط (تخمین استاندارد) ۱۲۶

شکل ‏۴‑۱۰: مدل تحلیل عاملی تاییدی شایستگی های محیط (معناداری ضرایب) ۱۲۷

شکل ‏۴‑۱۱: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت (تخمین استاندارد) ۱۲۸

شکل ‏۴‑۱۲: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت (معناداری ضرایب) ۱۲۹

شکل ‏۴‑۱۳: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت های آینده (تخمین استاندارد) ۱۳۰

شکل ‏۴‑۱۴: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت های آینده (معناداری ضرایب) ۱۳۱

شکل ‏۴‑۱۵: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد) ۱۴۵

شکل ‏۴‑۱۶: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب) ۱۴۶

شکل ‏۴‑۱۷: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد) ۱۵۲

شکل ‏۴‑۱۸: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب) ۱۵۲

 

 

فهرست جدول­ها

جدول ‏۲‑۱: طبقه بندی مدل های کشف فرصت؛ چندلر و همکاران ۲۰۰۴. ۴۰

جدول ‏۳‑۱: پرسشنامه ی تایید خبرگان. ۹۰

جدول ‏۳‑۲: بررسی کفایت عوامل پرسشنامه. ۹۸

جدول ‏۳‑۳: ارزیابی پایابی پرسشنامه. ۱۰۰

جدول ‏۴‑۱: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت ۱۱۲

جدول ‏۴‑۲: توزیع فراوانی مربوط به سن ۱۱۳

جدول ‏۴‑۳: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان. ۱۱۶

جدول ‏۴‑۴: توزیع فراوانی مربوط به علاقهمندی پاسخ دهندگان. ۱۱۷

جدول ‏۴‑۵: توزیع فراوانی مربوط به مطالعه پاسخ دهندگان. ۱۱۹

جدول ‏۴‑۶: توزیع فراوانی مربوط به فعالیت پاسخ دهندگان. ۱۲۰

جدول ‏۴‑۷: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق. ۱۲۲

جدول ‏۴‑۸: خلاصه نتایج آماری مربوط به دانشگاه ۱۳۳

جدول ‏۴‑۹: نتایج آزمون تی تک نمونه ای دانشگاه کارافرین ۱۳۴

جدول ‏۴‑۱۰: خلاصه نتایج آماری مربوط به سنجش محیط ۱۳۶

جدول ‏۴‑۱۱: نتایج آزمون تی تک نمونه ای سنجش محیط ۱۳۷

جدول ‏۴‑۱۲: خلاصه نتایج آماری مربوط به فرصت ۱۳۸

جدول ‏۴‑۱۳: نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرصت ۱۳۹

جدول ‏۴‑۱۴: خلاصه نتایج آماری مربوط به فرصت های آینده ۱۴۰

جدول ‏۴‑۱۵: نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرصت های آینده ۱۴۱

جدول ‏۴‑۱۶: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: فرصت) ۱۴۶

جدول ‏۴‑۱۷: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: فرصت های آینده) ۱۴۷

جدول ‏۴‑۱۸: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: دانشگاه کارآفرین) ۱۴۸

جدول ‏۴‑۱۹: شاخص های برازش مدل. ۱۵۱

جدول ‏۴‑۲۰: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: محیط) ۱۵۳

 

 

 

۱        فصل اول : معرفی طرح و کلیات تحقیق

 

بیان موضوع و ابعاد و قلمرو مورد مطالعه، مسئله تحقیق،

 فرضیه ­ها و تعاریف اساسی

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*