طراحی و شبیه سازی TMAP سنسور با کاربرد در صنعت …

67
9-4 پروسه ساخت سنسورهای فشار و دما …………………………………………………………………………………………………………………… 74
فصل پنجم : نتیجه گیری و مقایسه
1-5 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

پایان نامه

2-5 مقایسه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

یک مطلب دیگر :

مقدمه :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*