طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

۲-۴-۱-۳- علنی بودن جلسه. ۲۹

۲-۴-۱-۴- نظم جلسات ۳۰

۲-۴-۲- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی ۳۰

۲-۴-۲-۱- فرم رأی کمیسیون ماده ۷۷. ۳۴

۲-۴-۳- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه. ۳۵

۲-۴-۴- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون. ۳۶

۲-۴-۴-۱-قبل از درخواست اجرائیه. ۳۶

۳- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون. ۳۹

۳-۱- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت ۳۹

مطلب دیگر :

۳-۲- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض. ۴۲

گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان. ۴۳

گفتار چهارم- رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ۴۸

۳-۲-۱- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی ۵۱

۳-۲-۲- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ با اصول و قواعد شکلی ۵۲

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*