عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

گفتارششم :اعسار. ۲۵

بند اول :تعریف لغوی ۲۵

بند دوم :تعریف فقهی ۲۵

بند سوم :تعریف حقوقی ۲۶

گفتار هفتم :امهال و تقسیط ۲۸

مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت. ۲۸

گفتاراول :ورشکستگی ۲۸

بند اول :تعریف لغوی ۲۸

بند دوم :تعریف حقوقی ۲۸

گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته. ۲۹

بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن

فصل اول :انواع اعسار. ۳۴

مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت. ۳۴

گفتار اول :اعسار واقعی ۳۴

گفتار دوم :اعسار قانونی ۳۵

مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع. ۳۶

گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی ۳۶

گفتار دوم :اعسار از محکوم به. ۳۷

گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین ۳۸

گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی ۳۸

فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار. ۴۰

مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی ۴۰

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. ۴۰

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی ۴۲

گفتارسوم :طرفین دعوی ۴۳

گفتار چهارم : دادگاه صالح ۴۵

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی ۴۶

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی ۴۷

مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به. ۴۹

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. ۴۹

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی ۵۰

گفتار سوم :طرفین دعوی ۵۱

گفتار چهارم : دادگاه صالح ۵۱

گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی ۵۲

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی ۵۳

مبحث سوم :ماهیت دعوی ۵۳

گفتار اول : نسبی و شخصی ۵۳

گفتار دوم :حادث و متغیر. ۵۴

مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار. ۵۴

مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار. ۵۵

فصل سوم :مستثنیات دین. ۵۷

مبحث اول :مقررات عمومی ۵۸

مبحث دوم :برخی قوانین خاص ۶۱

مبحث سوم : ملاک در مستثنیات دین ۶۴

مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین ۶۵

مطلب دیگر :

بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسر

فصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین. ۶۸

مبحث اول :آثار حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۶۸

گفتار اول :معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ۶۸

بند اول :محدوده هزینه دادرسی ۶۹

بند دوم : طرح دعوی واهی ۷۰

گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی ۷۰

گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان. ۷۱

گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله. ۷۱

مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به. ۷۲

گفتار اول :معافیت کلی ۷۲

گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط ۷۳

گفتار سوم :آزادی از حبس. ۷۷

گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد. ۷۷

گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار. ۷۸

گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان. ۷۹

فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن. ۸۱

مبحث اول:عجز از پرداخت جزائی نقدی ۸۶

مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم. ۸۷

مبحث سوم : عجز از پرداخت دیه. ۸۸

مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه. ۸۹

فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. ۹۱

مبحث اول :جرائم مدیون. ۹۱

گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاکمه ومحکوم به. ۹۱

گفتار دوم : جرائم دادن صورت خلاف واقع از دارایی، انتقال مالی یا معرفی نکردن مال به قصد فرار از دین  ۹۲

گفتار سوم :جرم استفاده از حالت اعسار پس از رفع عسرت. ۹۴

مبحث سوم :جرائم اشخاص ثالث. ۹۴

گفتار اول :شهادت دروغ. ۹۵

گفتار دوم : تبانی با مدیون. ۹۵

گفتار سوم :انتقال گیرنده با سوء نیت. ۹۶

مبحث سوم :جرائم محکوم له. ۹۶

فصل چهارم: زوال وضعیت عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. ۹۷

مبحث اول :زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت هزینه دادرسی ۹۷

گفتار اول :تمکن معسر از هزینه دادرسی ۹۷

گفتار دوم :فوت معسر. ۹۸

گفتار سوم : محکوم له واقع شدن در دعوی اصلی ۹۸

مبحث دوم : زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت محکوم به. ۹۸

گفتاراول :تمکن معسر و رفع عسرت. ۹۹

گفتاردوم :زوال عجز بدلیل اظهارات خلاف واقع. ۹۹

گفتار سوم :زوال عجز به علت قصد فرار از دین ۱۰۰

نتیجه گیری ۱۰۱

منابع و مأخذ. ۱۰۴

چکیده

مفاهیم مفلس، معسرو ورشکسته در عجز از پرداخت، بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند و هم اکنون تاسیس قضایی افلاس از حقوق ایران حذف شده است . لذا اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد اعسار و اشخاص تاجر مشمول قواعد ورشکستگی می باشد .در خصوص اشخاص غیر تاجر که قادر به پرداخت دیون خود نباشند طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷برای تادیه محکوم به ،اگر مالی نداشته باشند به حبس محکوم می شوند تا اعسار خود را ثابت نمایند. معسر هم کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی یا دیون خود نباشد که پس از حکم اعسارشخص غیر تاجر می تواند از مزایای معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی،حق داشتن وکیل معاضدتی،معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ،پرداخت به نحوه اقساط و آزادی از حبس استفاده نماید .

واژگان کلیدی : دین ، عجز ، اعسار ، افلاس ، محکومیت های مالی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*