عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. ۳۳

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی ۳۶

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: ۳۶

گفتار دوم: بی طرفی در قاضی ۴۱

گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی ۴۲

گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی ۴۵

بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری   ۴۹

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی   ۵۰

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی ۵۰

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی ۵۵

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی ۵۸

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک ۶۰

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها ۶۳

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی ۷۱

گفتار اول: میانجی گری ۷۱

گفتار دوم: نشست ۷۴

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل. ۷۸

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی ۸۰

فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی   ۸۲

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی ۸۲

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی ۸۲

۱- پیشگیری از وقوع جرم. ۸۲

۲-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) ۸۶

گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی ۸۷

۱-تفاوت در هدف: ۸۷

مطلب دیگر :

۲-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: ۹۲

۳-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. ۹۳

مبحث دوم: آثار عدالت کیفری ۹۵

گفتار اول: جری شدن بزهکار ۹۵

گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار ۹۶

گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار ۹۷

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. ۹۸

مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی ۱۰۰

گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. ۱۰۰

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق ۱۰۰

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری ۱۰۲

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی ۱۰۵

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها ۱۰۶

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا ۱۰۶

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. ۱۰۹

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا ۱۱۲

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا ۱۱۳

گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران. ۱۱۵

بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی   ۱۳۳

فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه  ۱۳۴

مبحث اول: تعریف امنیت ۱۳۴

مبحث دوم: حکومت و امنیت ۱۳۵

مبحث سوم: عدالت و امنیت ۱۳۹

مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه. ۱۴۱

فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن   ۱۴۶

مبحث اول: عناصر امنیت قضایی ۱۴۶

گفتار اول: استقلال قضایی ۱۴۶

گفتار دوم: بی طرفی قضایی ۱۴۷

گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی ۱۴۸

گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه. ۱۴۹

گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم. ۱۵۱

گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده ۱۵۲

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*