عقل و نقل به مثابۀ معیار سنجش گزاره‌های عرفان نظری

ساختار تحقیق_ 7

نوآوری‌های تحقیق_ 8

فصل اول: مدخل_ 10

گفتار اول: فرایند رخداد شهود و تبدیل آن به گزاره 11

ساحت اول: فرایند ادراک حضوری – شهودی_ 11

اصل اول: مناسبت_ 14

اصل دوم: ارتباط  حضوری_ 16

اصل سوم:  تأثیر گذاری_ 18

ساحت دوم: فرایند ادراک مفهومی – گزاره‌ای_ 21

الف. گزاره‌های توصیفی_ 24

ب. گزاره‌های تبیینی_ 25

ج. گزاره‌های تفسیری_ 25

پایان نامه

د. گزاره‌های استنباطی_ 27

ه. گزاره‌های تطبیقی_ 29

گفتار دوم: سنجش پذیری گزاره‌های عرفان نظری_ 32

الف. نظریه خطاناپذیری_ 32

ب. نظریه معیارناپذیری_ 34

ج. نظریه توصیف‌ناپذیری_ 35

د. نظریه سنجش‌پذیری_ 39

اصل: لکل حکم معیار 40

الف. نقد نظریه خطا‌ناپذیری_ 42

ب. نقد نظریه توصیف‌ناپذیری_ 46

ج. نقد نظریه معیارناپذیری_ 48

گفتار سوم: ضرورت و غایت سنجش گزاره‌های عرفان نظری_ 51

فراز اول: ضرورت سنجش_ 51

فراز دوم: غایت سنجش_ 57

الف. اصلاح نقص عبارات و بیانات عارفان 57

ب. برون رفت از تقلید متتبعانه به نقد محققانه در تحقیق تعالیم عرفانی_ 61

ج. بررسی سنجش‌گرانه پیش‌فرض‌های گزاره‌های عرفانی_ 66

اصل اول: تأخر گزاره از شهود 66

اصل دوم: تأثر گزاره از باور 68

گفتار چهارم: معیار و روش سنجش گزاره‌های عرفان نظری_ 71

الف. معیارهای سنجش گزاره‌های عرفانی_ 71

فراز اول: مفهوم میزان عرفان نظری_ 72

فراز دوم: مصداق میزان عرفان نظری_ 74

ب. روش سنجش گزاره‌های عرفانی_ 77

مرحله پیشاسنجش_ 77

مرحله سنجش_ 78

فصل دوم: میزان دینی_ 80

گفتار اول: شناسه میزان دینی_ 81

ساحت اول: ماهیت میزان دینی_ 82

یک مطلب دیگر :

ساحت دوم: اقسام میزان دینی_ 84

الف. میزان عملی و میزان علمی_ 85

ب. میزان تکوینی و میزان تدوینی_ 88

ج. میزان کلی و میزان جزئی_ 90

ساحت سوم: چرایی میزان دینی_ 94

فراز اول: اقسام علم حضوری_ 96

فراز دوم: علم حضوری انسان کامل معصوم 97

فراز سوم: خطاناپذیری انسان کامل معصوم در اخذ و تلقی و بیان 99

گفتار دوم: ماهیت معیارهای دینی در میزان دینی_ 104

احتجاجات و تنجیزات_ 106

اول: نصوص و ظواهر 113

ساحت اول: نصوص__ 115

ساحت دوم: ظواهر 116

فراز اول: فرایند ظهوریابی_ 117

فراز دوم: تقویت ظهور تصدیقی جدی_ 119

دوم: محکم و متشابه 122

فراز اول: تعریف محکم و متشابه 124

فراز دوم: اقسام محکم و متشابه 126

فراز سوم: نسبت نصوص و ظواهر با محکمات و متشابهات_ 128

گفتار سوم: نمونهْ سنجش دینی_ 130

فراز اول: صراط مستقیم از نگاه عرفان 131

فراز دوم: صراط مستقیم از نگاه قرآن 133

فصل سوم: میزان عقلی_ 138

گفتار اول: نقد عرفان به عقل_ 139

نقد عجز عقل در ادراک حقایق_ 144

گفتار دوم: شناسه میزان عقلی_ 151

فراز اول: ماهیت میزان عقلی_ 151

فراز دوم: ساحت میزان عقلی_ 156

الف. نظریه پیشین‌ بنیاد 156

ب. نظریه نوبنیاد 159

گفتار سوم: معیارهای عقلی در میزان عقلی_ 163

فراز اول: ضروریات و نظریات_ 164

تکمیل: نقد عقل به خطای ادراک_ 166

فراز دوم: ملاک تشخیص صدق نظریات_ 172

الف. نظریه پیشین بنیاد  (= نظریه ارجاع ) 172

ب. نظریه نو بنیاد (= نظریه نقد عقل به عقل ) 178

فراز سوم: اعتبار سنجی نظریات_ 189

گفتار چهارم: نمونهْ سنجش عقلی_ 193

فراز اول: ماهیت اطلاق ذاتی مقسمی از نگاه عرفان 193

فراز دوم: نقد دیدگاه عرفا درباره تفسیر اطلاق ذاتی_ 195

خاتمه و نتیجه 199

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*